KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Lääne-Saare vallas

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2016, 41

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Lääne-Saare vallas

Vastu võetud 27.01.2016 nr 3
RT IV, 05.02.2016, 33
jõustumine 08.02.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.09.2016RT IV, 22.09.2016, 2325.09.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Koerte ja kasside pidamise eeskirja eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Lääne-Saare valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi Eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi Loom) kui lemmikloomade pidamise nõuded Lääne-Saare valla (edaspidi Vald) territooriumil.

 (2) Eeskiri kehtib Valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses, vastavalt kokkuleppel Looma omanikuga (edaspidi Loomapidaja), on Loom.

 (3) Eeskirja rakendatakse kõigi Valla territooriumil asuvate või viibivate koerte ja kasside suhtes.

 (4) Loomade üle peetakse arvestust kohalike omavalitsuste lemmikloomaregistri (internetiaadress www.llr.ee ) osaks olevas Valla lemmikloomade registris (edaspidi Lemmikloomaregister).

 (5) Lemmikloomaregistrisse tuleb kanda alaliselt või peamiselt Valla haldusterritooriumil peetavad Loomad.

 (6) Eeskirjas reguleerimata küsimustes lähtutakse loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses ning teistes loomapidamist reguleerivates õigusaktidest sätestatust.

 (7) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) avalik koht on igasugune territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (tänav, tee, park, haljasala, kalmistu, estraadilava, turg, rand, suplemiskoht või muu puhkeala, vaateplatvorm, hoov, hoone, rajatis, toitlustusettevõte, baar, kauplus, võimla, käimla, ettevõte, elamu, trepikoda, ühissõiduk jms).
2) Loomapidaja on isik, kellele kuulub koer või kass (omanik) või kes tegeleb koera või kassi pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel omanikuga;
3) hulkuv loom on märgistamata Loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või Loomapidaja juurest lahti pääsenud Loom, kes viibib omaniku või Looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool Loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
4) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
5) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus;
6) registripidaja on lemmikloomade registri pidamiseks volitatud isik;
7) registreerija on lemmikloomade registrisse andmete sisestamiseks volitatud isik;
8) varjupaik on hulkuvate Loomade pidamiseks ettenähtud koht;
9) varjupaiga pidaja on hulkuvate Loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning Loomade hukkamist korraldav kohaliku omavalitsuse volitatud isik;
10) asenduskodu on Looma ajutine elukoht kuni Looma omaniku või Loomale uue omaniku leidmiseni, mis ei ole varjupaik.
11) Lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud Loom.

2. peatükk LOOMA PIDAMINE JA HOIDMINE 

§ 2.  Looma pidamine

 (1) Looma pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest, põllumajandusministri 24.07.2008 määrusest nr 76 „Lemmiklooma pidamise nõuded“, põllumajandusministri 20.11.2000 määrusest nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri“ ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ning käesolevast Eeskirjast. Järgnevalt on esitatud väljavõte mõnedest eespool nimetatud õigusaktidest sisalduvatest nõuetest, mida Loomapidaja on kohustatud täitma:
 1) tagama Loomale liigikohased pidamistingimused (so sobiv mikrokliima ja ruum või ehitis) ja piisavas koguses vett ning toitu;
 2) tagama koera liigile iseloomuliku liikumisvajaduse;
 3) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid;
 4) tagama Looma vaktsineerimise, sh korduvvaktsineerimise vastavalt kehtestatud vaktsineerimisnõuetele;
 5) teavitama viivitamatult kutsetegevuse luba omavat veterinaararsti või piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti, kui Loomal esineb marutaudi või selle kahtlused.

 (2) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja/või inimestele või teistele loomadele kallale tungimise võimalus, va vaktsineeritud, nõuetekohaselt registreeritud ja märgistatud, steriliseeritud ja/või kastreeritud kass. Viimati nimetatud erand ei laiene kortermajades ja selle lähiümbruses ning tiheasustusalal peetavatele kassidele. Looma pidamiseks mõeldud ala peab vastama seaduses või selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud veterinaarnõuetele ja loomapidamise tingimustele.
[RT IV, 22.09.2016, 23 - jõust. 25.09.2016]

 (3) Mitme korteriga elamus lähtutakse Loomapidamisel lisaks Eeskirjale ka korterühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

 (4) Loom peab olema märgistatud mikrokiibiga ja registreeritud Lemmikloomaregistris tema kolmanda elukuu jooksul või Looma omandamisest ühe kuu jooksul va § 4 lg 4 teises lauses toodud juhul, kusjuures Loomapidaja on kohustatud tagama Looma märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt.

 (5) Looma omaniku vahetumisel peab Loomapidaja tagama, et see kajastataks Lemmikloomaregistris, sisestades kehtivad andmed uue omaniku kohta.

 (6) Loomapidaja peab Looma kadumisel viivitamatult korraldama Looma otsimise, teatades Looma kadumisest varjupaigale ja kohalikule omavalitsusele.

 (7) Loomapidaja, kes soovib oma Loomapidamise lõpetada, peab tagama Looma viimise tegutsevasse varjupaika või otsima ise Loomale uue peremehe või korraldama nõuetekohase eutanaasia.

 (8) Kui Loomapidaja on juriidiline isik, on tal kohustus määrata Looma heaolu eest vastutav isik.

 (9) Looma pidamisel ei tohi rikkuda öörahu (so tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra) kella 23.00-st kuni 06.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni. Looma pidamisest tekkiva häiringu tekkimisel tuleb koheselt võtta tarvitusele abinõud tekkinud häiringu lõpetamiseks.

 (10) Loomapidajal on soovitatav paigaldada territooriumi sissepääsule ja/või piirdele koera olemasolust informeeriv hoiatussilt (nt silt „Kuri koer“).

 (11) Loomaomanik peab kindlustama ameti- või tööülesannet täitva isiku ohutu sissepääsu.

§ 3.  Loomapidamise nõuded avalikus kohas

 (1) Avalikus kohas Loomaga viibimisel tuleb tagada teiste loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord, kasutades vajadusel jalutusrihma, kandmisvahendit või suukorvi.

 (2) Jalutusrihmata avalikus kohas on lubatud viibida vaid teenistuskoeral teenistusülesannete täitmisel.

 (3) Looma jätmine järelevalveta avalikku kohta on üldjuhul keelatud. Koera võib jätta kuni pooleks tunniks järelevalveta Loomaomanikule vajalike toimingute tegemiseks. Sellisel juhul peab olema välistatud koera lahtipääsemine ja koerast tulenev oht ning koer peab kandma tema iseloomust, kasvust või muudest asjaoludest tulenevalt suukorvi.

 (4) Tiheasustusalal koeraga avalikus kohas viibimisel, kui läheduses on teisi inimesi või koeri, peab koer olema lühikese, omanikust maksimaalselt 1 m raadiuses liikumist võimaldava keti või rihma otsas või peab omanik koera tellitava rihma kasutamisel endast maksimaalselt 1 m raadiusesse tõmbama. Nimetatud nõue ei kehti spetsiaalselt koerte treeninguks, jooksutamiseks jm eraldatud ja tähistatud territooriumil.

 (5) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on kandmisvahendis. Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta Looma tervist ja on põgenemiskindel.

 (6) Loomapidaja on kohustatud koristama avalikus kohas Looma väljaheited.

 (7) Loomapidajal on keelatud:
 1) lubada Loomal reostada avalikku kohta;
 2) viibida Loomaga vastava keelumärgiga tähistatud kohtades;
 3) ujutada ja pesta Looma avalikes supluskohtades väljaspool selleks ette nähtud kohti, sh tiikides ja purskkaevudes;
 4) avalikus kohas nakkusohtlikult haige Loomaga viibimine.

 (8) Lõike 7 punktis 2 sätestatu ei kehti vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannete täitmisel teenistuskoera suhtes

§ 4.  Lemmikloomaregistrisse andmete sisestamine ja muutmine

 (1) Lemmikloomaregistrisse sisestab andmed:
 1) Loomapidaja (riigiportaalis www.eesti.ee, tasuta);
 2) Lääne-Saare Vallavalitsus (edaspidi Valitsus) Loomapidaja esitatud ankeedi alusel (tasuta);
 3) Veterinaararst Loomapidaja esitatud ankeedi alusel.

 (2) Vallavalitsus sisestab andmed Lemmikloomaregistrisse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast ankeedi saamist.

 (3) Lemmikloomaregistrisse sisestatakse järgmised andmed:
 1) omaniku nimi, isikukood, elukoht (aadress rahvastikuregistri järgi ning kontaktaadress, kui see erineb rahvastikuregistri aadressist), telefoninumber, e-posti aadress ning juriidilise isiku puhul tema nimi ja Looma heaolu eest vastutav isik;
 2) Looma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värvus, eritunnused või Looma kirjeldus;
 3) Looma kiibinumber.

 (4) Avalikku kohta pääsemise võimalusega territooriumil peetavatele kassidele on kiibistamine ja lemmikloomade registris registreerimine kohustuslik. Kinnisel territooriumil peetavate kasside kiibistamine ja Lemmikloomaregistris registreerimine on Loomaomanikule soovituslik.

 (5) Lemmikloomaregistris saab:
 1) Loomapidaja muuta oma telefoninumbrit, e-posti aadressi ning sisestada Looma surmaaja;
 2) Vallavalitsus või veterinaararst muuta Loomapidaja ja Looma andmeid.

 (6) Valitsus väljastab Lemmikloomaregistrist andmeid ametiisikutele ametiabi korras.

 (7) Valitsus avaldab registriandmete sisestamiseks volitatud veterinaararstide nimekirja Valla kodulehel.

 (8) Looma kadumisest või surmast peab Loomapidaja 14 päeva jooksul teatama lemmikloomaregistri volitatud töötlejat/kohaliku omavalitsuse vastava valdkonna spetsialisti.

3. peatükk HULKUVAD LOOMAD 

§ 5.  Hulkuvate loomadega tegelemine

 (1) Hulkuvate Loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning Loomade hukkamist Valla haldusterritooriumil korraldab Valitsus või Valitsuse poolt volitatud isik (edaspidi varjupaiga pidaja).

 (2) Vastava volituse alusel korraldab varjupaiga pidaja hulkuvate Loomade püüdmise, võimalusel omaniku kindlakstegemise ja omanikule tagastamise. Varjupaiga pidaja on hulkuva Looma kinnipüüdmisel kohustatud kontrollima Looma märgistust Loomapidaja kindlakstegemiseks. Kui märgistuse abil on võimalik Loomapidaja kindlaks teha või kui varjupaiga pidajale on Loomapidaja teada, siis on ta kohustatud viivitamata teatama Loomapidajale Looma leidmisest. Kui Loomapidajat ei ole võimalik kindlaks teha, Loomaomanikuga ei ole võimalik kontakteeruda või kui identifitseeritud Looma ei ole võimalik Loomaomanikule kohe tagastada, siis toimetab varjupaiga pidaja Looma varjupaika.

 (3) Hulkuva Looma leidja on kohustatud viivitamatult teavitama Valitsust või varjupaiga pidajat, edastades leidja kontaktandmed ja Looma asukoht.

 (4) Varjupaika toimetatud Looma kontrollitakse viivitamata haiguste tuvastamiseks, Loom vaktsineeritakse ning paigutatakse karantiini.

 (5) Kui hulkuv Loom ei ole identifitseeritav, tuleb omaniku kindlakstegemist alustada viivitamatult peale Looma varjupaika toomist. Looma omaniku leidmiseks avaldab varjupaiga pidaja vähemalt Looma välimuse kirjelduse, leidmise koha ja aja, soovitavalt ka Looma pildi kohalikus ajalehes, varjupaiga veebilehel või Valla kodulehel.

 (6) Püütud Looma hoitakse varjupaigas vähemalt 14 päeva pärast Looma kohta teabe avalikustamist. Kui selle aja jooksul ei ole Loomapidajat leitud, võib Looma üle anda uuele omanikule. Kui Loomale ei ole leitud uut omanikku või asenduskodu, võib Looma õigusaktides sätestatud korras hukata.

 (7) Omanikuga Looma püüdmise, varjupaika toimetamise, varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub Loomapidaja Looma tagastamisel varjupaigapidaja vastavasisulise nõude kohaselt. Samuti on ilma mikrokiibita varjupaika toimetatud koera omanik kohustatud Looma kättesaamisel tasuma Looma registreerimise ja märgistamise kulud. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus Loomast loobuda ei vabasta Loomapidajat kulude kandmise kohustusest.

 (8) Looma korjust võib matta vastavalt sama § lg 8 sätestatule või põletada Loomsete jäätmete põletustehases vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti kehtivatele regulatsioonidele.

 (9) Looma võib matta, kui:
 1) Loomal ei olnud ohtlikku nakkushaigust (nt marutaud, koerte katk vm);
 2) Looma maetakse kohas, kus oht inimeste ja loomade tervisele on minimaalne (sh registreeritud lemmikloomade kalmistul);
 3) matmine peab toimuma nii, et välistatud on lihatoiduliste ja omnivoorsete loomade juurdepääs;
 4) matmine peab toimuma keskkonda võimalikult kahjustamata ja mitte tiheasustusega alal;
 5) transport matmispaika peab toimuma nii, et välistatud on oht inimese ja looma tervisele.

 (10) Kui hulkuvat Looma toidetakse järjepidevalt ja tema leiust ei ole vastavalt lõikele 3 teavitatud, ei ole Looma puhul enam tegemist hulkuvaga.

4. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 6.  Vastutus ja järelevalve

 (1) Järelevalvet Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Valitsus, Politsei- ja Piirivalveamet. Eeskirja § 2 lg 1 sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Keskkonnainspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

 (2) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  1)-3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 8.  Vallavalitsuse pädevus

  Eeskirjaga seotud muude dokumentide kinnitamine on Valitsuse pädevuses.

§ 9.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Eeskirja § 2 lõige 4 jõustub Loomade mikrokiibiga märgistamise ja Lemmikloomaregistrisse kandmise osas 01.09.2016.