HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koeru Lasteaia Päikeseratas põhimäärus

Väljaandja:Koeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2016, 49

Koeru Lasteaia Päikeseratas põhimäärus

Vastu võetud 25.04.2013 nr 9
RT IV, 07.03.2013, 73
jõustumine 10.05.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.08.2015RT IV, 09.09.2015, 1112.09.2015
28.01.2016RT IV, 05.02.2016, 2508.02.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Asutuse nimi

  Asutuse nimi on Koeru Lasteaed Päikeseratas (edaspidi lasteaed).

§ 2.  Asutuse asukoht ja aadress

 (1) Lasteaed asub Järva maakonnas Koeru vallas Koeru alevikus Paide tee 15a.

 (2) Lasteaia filiaal asub Järva maakonnas Koeru vallas Vao külas Lasteaia tee 1.

 (3) Lasteaia aadress on Järva maakond Koeru vald Koeru alevik Paide tee 15a, postiindeks 73001.

§ 3.  Tegutsemise vorm, liik ja haldusala

 (1) Lasteaed on õppeasutus koolieast noorematele lastele, mis toetades ja täiendades perekonda aitab lapsel omandada alusharidust, võimaldab lapsevanema soovil laste huviharidust ja toitlustamist.

 (2) Lasteaia kõrgemalseisev organ on Koeru Vallavalitsus (edaspidi ametiasutus), kes omaniku esindajana hindab lasteaia tegevust ja eelarveliste vahendite sihipärast kasutamist.

 (3) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Koeru Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Koeru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

§ 4.  Sümboolika

  Lasteaial on oma pitsat ja sümboolika.

§ 5.  Teeninduspiirkond

  Lasteaia teeninduspiirkonna kehtestab vallavolikogu.

§ 6.  Kodulehekülg

  Lasteaial on oma kodulehekülg http://www.paikeseratasla.ee/.

§ 7.  Arengukava

  Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks on vallavolikogu poolt kinnitatud lasteaia arengukava.

2. peatükk ÕPPE-JA KASVATUSKORRALDUS 

§ 8.  Õppe- ja kasvatustegevus

 (1) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

 (2) Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt
väljastatud koolitusluba.

 (3) Lasteaial on direktori poolt kinnitatud tegevus- ja päevakava.

 (4) Lasteaia õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 31. augustini.

 (5) Aktiivne õppetöö toimub 10. septembrist kuni 31. maini.

 (6) 1. juunist-10. septembrini toimub õppetegevus erinevate tegevusvaldkondade alusel (kordamine).

 (7) Lasteaed töötab viiepäevase töönädalaga.

 (8) Päevase lahioleku aja otsustab vallavalitsus, lähtudes lasteaia hoolekogu ettepanekust.

 (9) Lasteaia sulgemise suveperioodil otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul. Seoses laste vähesusega suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajadusel suletakse üks maja tervikuna. Lastele kindlustatakse kohad Koeru või Vao majas.

 (10) Lasteaia sulgemise suveperioodil otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

 (11) Lapse ja tema seadusliku esindajaga võib läbi viia arenguvestluse, mille üldeesmärk on lapse arengu toetamine. Arenguvestluse tingimused ja kord kooskõlastatakse lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga ning selle kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga.

§ 9.  Õppekava

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale ja arvestab paikkonna omapära ning rahvatraditsioone.

 (2) Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (3) Lasteaia õppekava läbinuile annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab selle kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

§ 10.  Lasteaia rühmad

 (1) Lasteaias on 7 rühma:
 1) liitrühm Vaol - laste arv kuni18 last;
 2) lasteaiarühm Vaol 3 kuni 6 aastased lapsed - laste arv kuni 20 last;
 3) lasteaiarühm Koerus 6 kuni 7 aastased lapsed - laste arv kuni 20 last;
 4) sõimerühm Koerus 1,5 kuni 3 aastased lapsed – laste arv kuni 14 last;
 5) kolm lasteaiarühma Koerus 3 kuni 6 aastased lapsed - laste arv kuni 20 last;

 (2) Laste arv rühmades määratakse koolieelse lasteasutuse seadusega.

 (3) Vallavalitsuse korraldusega on lubatud suurendada laste arvu liitrühmas ja sõimerühmas kuni kahe lapse võrra ja lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.
[RT IV, 05.02.2016, 25 - jõust. 08.02.2016]

§ 11.  Kodukord

  Lasteaial on oma kodukord, mille kiidavad heaks pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu ning kinnitab direktor. Kodukorra järgimine on vanematele ja lasteaiatöötajatele kohustuslik.

3. peatükk LAPSED JA LAPSEVANEMAD 

§ 12.  Vastuvõtu, kohalkäimise ja väljaarvamise kord

  Laste lasteaeda vastuvõtu, kohalkäimise ja väljaarvamise kord on kehtestatud vallavalitsuse määrusega.

§ 13.  Laste õigused

  Lastel on õigus:
 1) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks pedagoogidelt abi;
 2) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale, päevakavale;
 3) kasutada tasuta lasteaia ruume;

§ 14.  Lapsevanema õigused

  Lapsevanemal on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste loomisele;
 3) osaleda lasteaia töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud lastevanemate kaudu;
 4) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
 5) pöörduda ettepanekutega lasteasutuse pedagoogide, direktori või hoolekogu poole.

§ 15.  Lapsevanema kohustused

  Vanem kohustub:
 1) tasuma koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt ja volikogu poolt kehtestatud korras igakuiselt lasteaia kohatasu katmiseks ja hoolekogu poolt kinnitatud toidukulu tasu jooksva kuu 20. kuupäevaks;
 2) vajadusel rakendatakse kohatasu ja toidukulu tasu osas ettemaksu;
 3) informeerima õigeaegselt rühma õpetajat lapse puuduma jäämisest, samuti tagasitulekust, tooma lasteaeda terve lapse;
 4) kinni pidama lasteaia päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 5) oma lapse arendamise huvides tegema igakülgset koostööd lasteaia personaliga;
 6) kasutama talle eraldatud lasteaiakohta maksimaalselt.

4. peatükk PERSONAL 

§ 16.  Personal

 (1) Lasteaia personaliks on pedagoogid, tervishoiutöötaja, logopeed ja lasteaia majandamist tagavad ning pedagooge abistavad töötajad.

 (2) Lasteaia personali koosseisu kinnitab lasteaia direktori ettepanekul vallavolikogu arvestades Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud miinimumkoosseise ja kvalifikatsiooninõudeid.

 (3) Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktori konkursi, mille läbiviimise kord on kinnitatud lasteaia hoolekogu poolt lasteaia direktori ettepanekul.

 (4) Pedagoogide ning eripedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkus ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud tingimuste ja korra alusel.

 (5) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

 (6) Pedagoogide andmed kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

 (7) Töötamine lasteaias toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega. Lasteaia personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu lasteaia direktor.

 (8) Lasteaia personali palgad ja lisatasud määrab lasteaia direktor vastavuses kinnitatud eelarvega.

 (9) Lasteaia personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja töökorraldusreeglitega kooskõlas tööseadusandlusega.

 (10) Lasteaia personalil on keelatud avalikustada teavet lapse kodu ja perekonna kohta.

 (11) Personal on kohustatud andma teavet ametiasutuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond kahjustab lapse tervist või arengut või kui laps on kehalise, vaimse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

 (12) Lasteaed tagab laste tervise kaitse nende lasteaias viibimise ajal.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 17.  Direktor

 (1) Lasteaia direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

 (2) Direktoril on koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks õigusteha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

 (3) Lasteaia direktori õigused, kohustused ja vastutus on määratud töölepinguga ja ametijuhendiga.

 (4) Lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

 (5) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu Koeru vallavanem.

 (6) Direktori palga ja lisatasud kinnitab Koeru vallavanem vastavalt kinnitatud eelarvele.

 (7) Direktor on aruandekohustuslik lasteaia hoolekogu, vallavolikogu ja vallavalitsuse ees.

 (8) Direktorit asendab direktori puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingus või direktori käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.

§ 18.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu koosseisu kuulub lastevanemate koosolekul valitud iga rühma 1 lapsevanema esindaja, lasteaiaõpetajate esindaja, Koeru Vallavalitsuse esindaja.

 (2) Hoolekogu aitab kaasa lasteaia majandus-, kasvatus- ja õppetegevuse edukaks kulgemiseks.

 (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab Koeru Vallavalitsus 1. oktoobriks.

 (4) Hoolekogu töökorralduse aluseks on hoolekogu põhimäärus.

 (5) Hoolekogu lähtub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannetest;

 (6) Hoolekogu annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.

 (7) Hoolekogu osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.

 (8) Hoolekogu otsustab lapse toidupäeva maksumuse.

 (9) Hoolekogu kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe-ja kasvatustegevusest ning majandamisest.

 (10) Hoolekogu liikmete volituste kestvus on 2 aastat.

 (11) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

6. peatükk SISEHINDAMINE 

§ 19.  Sisehindamine

 (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ja parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava.

 (2) Sisehindamise aruanne koostatakse vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul, mis kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja vallavalitsusega ning aruande kinnitab direktor.

 (3) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteaia direktor.

7. peatükk RAHASTAMINE,VARA, VAHENDID JA JÄRELEVALVE 

§ 20.  Eelarve

 (1) Lasteaial on oma eelarve.

 (2) Eelarve projekti koostab direktor, arutades läbi lasteaia hoolekoguga.

 (3) Eelarve kinnitab vallavolikogu.

 (4) Lasteaia valla eelarvest kaetavate majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning kohatasu katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalset nende haldusterritooriumil alaliselt elavate selles lasteaias käivate laste arvuga.

 (5) Vallavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning kohatasu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta.

§ 21.  Rahastamine

 (1) Lasteaia rahastamine toimub:
 1) Koeru valla eelarve vahenditest;
 2) riigieelarve vahenditest täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud alustel;
 3) lastevanemate poolt kaetavast osast;
 4) muudest eraldistest ja annetustest.

 (2) Lasteaia raamatupidamisarvestust korraldab ametiasutuse raamatupidamine.

 (3) Lasteaia finantsmajanduslikku tegevust revideerib vallavalitsus.

§ 22.  Vara

 (1) Lasteaia vara kuulub Koeru valla munitsipaalomandisse.

 (2) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale.

§ 23.  Järelevalve

 (1) Riiklikku järelvalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Järva Maavanema poolt haridusministri määrusega kehtestatud korras.

 (2) Teenistusliku järelevalvega asutuse ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle tegeleb vallavalitsus.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 24.  Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Ettepaneku lasteaia ümberkorraldamiseks, ümberkujundamiseks või tegevuse lõpetamiseks teeb vallavalitsus, vastava otsuse võtab vastu vallavolikogu.

 (2) Vallavalitsus teavitab kirjalikult Haridus-ja Teadusministeeriumi, Järva maavanemat, lasteaeda, vanemaid.

 (3) Lasteaia tegevust ei tohi lõpetada õppetegevuse ajal.

 (4) Lasteaia ümberkorraldamisest, ümberkujundamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus lastevanematele ja lasteaia töötajatele vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

 (5) Lasteaia tegevuse lõpetamisel määrab lasteaia vara edasise kasutamise korra vallavalitsus.

 (6) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteaias.

9. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.  Asutuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 26.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 27.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json