Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Narva linna 2016. aasta eelarve kinnitamine

Narva linna 2016. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Narva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2016, 69

  Narva linna 2016. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 28.01.2016 nr 1
  rakendatakse alates 1.01.2016

  Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktidele 1 ja 8, Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lõikele 2, § 38 lõikele 1 Linnavolikogu määrab:

  § 1.   Kinnitada Narva linna 2016. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Narva linna 2016. aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada Narva linna 2016.aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.

  § 4.   Kinnitada Narva linna 2016.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine vastavalt lisale 4.

  § 5.   Lubada Narva Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 3 ning volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.

  § 6.   Lubada ametiasutustel ja ametiasutuste hallatavatel asutustel kasutada rahastamisallikate poolt toetatud projektide sildfinantseerimiseks eelarvelisi vahendeid. Vahendite laekumisel taastada eelarvelised vahendid.

  § 7.   Lubada Linnavalitsusel riigieelarvest täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste ning eelarveaasta jooksul teiste sihtotstarbeliste ja sponsorite täiendavate toetuste saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse. Esitada ülevaate laekumiste kohta Linnavolikogule kaks korda aastas – esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega.

  § 8.   Linnaeelarve täitmise käigus tulude kavandatust väiksema laekumise korral on linnavalitsusel õigus piirata linnaeelarves ettenähtud kulude tegemist, teatades sellest Narva Linnavolikogule.

  § 9.   Kavandatud tulude enamlaekumisel lubada Narva Linnavalitsusel vähendada laenude plaanilist summat.

  § 10.   Narva Linnavalitsusel sildfinantseerimise katteks võetud kohustused maksta tagasi vahendite laekumise järgselt.

  § 11.   Lubada Linnavalitsusel kasutada 2016.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2016.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitades Narva Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2016.a. eelarve muutmisel.

  § 12.   Jooksva aasta tegevuste täpsustamisel (sh sihtotstarbeliste vahendite laekumisel, reservfondist vahendite eraldamisel, eelarveliste vahendite ümberpaigutamisel) lubada Linnavalitsusel täiendada vastavad jooksva aasta eelarveosad ning esitada Linnavolikogule kaks korda aastas (esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega) täpsustatud andmed käesoleva määruse lisa 1 vormis.

  § 13.   Linnavolikogu võtab vastu otsuse haridusasutuste tööjõukuludeks ja toitlustamise kuludeks planeeritud mittejaotatud vahendite jaotamisest (jooksva aasta IV kvartali vahendid). Linnavalitsus esitab ettepaneku IV kvartali mittejaotatud vahendite jaotamisest jooksva aasta septembri komplekteerimise andmete alusel. Narva Linnavalitsusel on lubatud jaotada riigieelarvest eraldatavaid vahendeid kohalike teede hoiuks objektide lõikes.

  § 14.   Lubada Linnavalitsusel pärandvaralt sihtotstarbeliste laekumiste saamisel lisada need laekumised ja neile vastavad kulud eelarvesse.

  § 15.   Juhul kui jooksva aasta eelarves laenude arvelt planeeritud tegevused ületavad olemasolevaid laenuvahendeid (nii sõlmitud kui ka sõlmitavate laenulepingute alusel), Narva Linnavalitsusel on lubatud kasutada tagasilaekunud sildfinantseerimist eelarves planeeritud tegevuste sildfinantseerimiseks.

  § 16.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016.a.

  Aleksandr Jefimov
  Linnavolikogu aseesimees

  Lisa 1 Narva linna 2016.aasta koondeelarve

  Lisa 2 Narva linna 2016.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes

  Lisa 3 Narva linna 2016.aasta finantseerimistegevuse eelarve

  Lisa 4 Narva linna 2016.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine

  /otsingu_soovitused.json