Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saue valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2016, 70

Saue valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 28.01.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 ning Saue Vallavolikogu 27. augusti 2015. aasta määruse nr 16 „Saue valla finantsjuhtimise kord“ § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Saue valla 2016. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Kassatagavara

  Kinnitada Saue Vallavalitsuse 2016. aasta eelarve kassatagavara suuruseks 160 000 eurot.

§ 3.   Aasta alguse vaba jääk

  2016. eelarveaasta alguse vabade vahendite jääk on 499 136 eurot.

§ 4.   Volituste andmine vallavalitsusele

 (1) Saue Vallavalitsusel lisada eelarve tuludesse ja kuludesse eelarveaasta jooksul laekuvad sihtotstarbelised eraldised, informeerides sellest volikogu.

 (2) Saue Vallavalitsusel sõlmida mittetulundusühingute, sihtasutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja äriühingutega sihtfinantseerimise lepingud Saue valla 2016. aasta eelarvega neile eraldatud vahendite kasutamiseks.

§ 5.   Määruse rakendamine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2016.

Rein Riga
vallavollikogu esimees

Lisa  Saue valla 2016. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json