Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Elanike arvamuse väljaselgitamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2016, 71

Elanike arvamuse väljaselgitamise kord

Vastu võetud 28.01.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse“ § 7 lõike 7 punkti 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab Saue valla elanike arvamuse väljaselgitamise korra Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Elanike arvamus selgitatakse välja (edaspidi küsitlus) küsitluse korraldamise teel küsitluspunktides ja elektrooniliselt.

 (2) Küsitluse tulemused selgitatakse välja küsitlusest osavõtnud isikute tahteavalduse alusel.

 (3) Küsitlusest on õigus osa võtta igal vähemalt 16-aastasel isikul, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris märgitud Saue vald.

 (4) Küsitlus viiakse läbi 29. veebruarist kuni 6. märtsini 2016. aastal.

 (5) Kui mõni läbirääkiv omavalitsus loobub määruse kehtivusaja jooksul ja enne küsitluse läbiviimist läbirääkimistel osalemisest, siis on jätkuvalt läbirääkimistel osalevatel omavalitsustel õigus küsitlus määruses sätestatud alustel läbi viia, eemaldades loobuva omavalitsuse nimetuse küsitluse sisust.

§ 3.  Komisjonide moodustamine ja ülesanded

 (1) Küsitluse läbiviimist korraldavad vallavalitsuse poolt moodustatud komisjonid (edaspidi komisjon).

 (2) Komisjoni esimehe, liikmed ja kaks asendusliiget nimetab vallavalitsus vallasekretäri ettepanekul. Esitamiseks peab olema kandidaadi nõusolek.

 (3) Komisjoni aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast.

 (4) Komisjoni ülesandeks on:
 1) lahendada küsitluse läbiviimisega seonduvad üldised organisatsioonilised ja tehnilised küsimused;
 2) korraldada küsitluse läbiviimiseks vajalike dokumentide ettevalmistamine ja vormistamine;
 3) korraldada küsitluse vahetut läbiviimist küsitluspunktides, sh tagada küsitluse salajasus;
 4) teha kindlaks küsitluse tulemused küsitluspunktides ja edastada need vallavalitsusele;
 5) edastab küsitluse läbiviimise kohta esitatud kaebused vallavalitsusele;
 6) täita muid käesolevast korrast tulenevaid ülesandeid;
 7) kõigi küsitluse läbiviimise toimingute juures peab üheaegselt viibima vähemalt kaks komisjoni liiget.

 (5) Komisjonide asjaajamise ja tehnilise teenindamise tagab vallavalitsus.

§ 4.  Küsitluse ettevalmistamine

 (1) Vallavalitsus koostab rahvastikuregistri andmete põhjal küsitluses osalejate nimekirja 1. jaanuari 2016. aasta seisuga.

 (2) Nimekirja kantakse elaniku kohta järgmised andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) elukoha aadress.

 (3) Nimekirjast ekslikult väljajäänud isikud kannab komisjon pärast andmete kontrollimist nimekirja küsitluse toimumise ajal.

 (4) Nimekirja allkirjastab vallasekretär.

 (5) Küsitluse läbiviimise aeg, küsitluspunktide asukohad ning lahtioleku kellaajad avalikustatakse valla veebilehel www.sauevald.ee, www.laaneharjuvald.ee ja ajalehes “Koduvald”.

§ 5.  Küsitluse sisu

 (1) Küsitlus koosneb kahest hääletusest alljärgnevalt:
 1) esimene hääletus, mille eesmärk on välja selgitada, kas hääletaja toetab ühinemise läbiviimist või mitte;
 2) teine hääletus, mille eesmärk on välja selgitada hääletaja eelistus moodustatava omavalitsuse nime küsimuses.

 (2) Esimene hääletus sisaldab kahte järgmist hääletusalternatiivi:
 1) Toetan Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks;
 2) Ei toeta Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks.

 (3) Esimese hääletuse käigus saab hääletaja anda ühe hääle.

 (4) Teine hääletus sisaldab kahte hääletusalternatiivi (nimealternatiivid tähestiku järjekorras):
 1) Lääne-Harju vald;
 2) Saue vald.

 (5) Teise hääletuse käigus saab hääletaja anda ühe hääle.

§ 6.  Küsitlussedel

 (1) Küsitluse läbiviimiseks valmistatakse kõikide küsitlust läbiviivate omavalitsuste jaoks ette ühised ja ühetaolised hääletussedelid (mõlema hääletuse kohta eraldi hääletussedel).

 (2) Sedelitele kehtestatakse järgmised nõuded:
 1) sedelid on trükitud A5 formaadis valgele paberile;
 2) kokku murtud sedelil on neli lehekülge;
 3) sedeli esimene lehekülg on tühi;
 4) sedeli teisel leheküljel on tekst „Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemise rahvaküsitlus“ ja küsitluse kuupäevad „29.02-06.03.2016“;
 5) sedeli kolmandal leheküljel küsitluse sisu kajastav tekst vastavalt määruse §-le 5, mõlema hääletuse kohta koostatakse eraldi küsitlussedel;
 6) sedeli neljas lehekülg on tühi.

 (3) Vallavalitsus korraldab küsitlussedelite valmistamise ning komisjonidele kättetoimetamise.

 (4) Enne küsitlussedelite kätteandmist komisjonidele paneb vallavalitsus sedeli teisele leheküljele pitsati jäljendi. Kõikides omavalitsustes kasutatakse antud küsitluse läbiviimiseks ettevalmistatavat spetsiaalset pitsatit, millel kajastub küsitluse nimetus ja ajavahemik.

§ 7.  Küsitluse läbiviimine

 (1) Elektrooniline küsitlus algab esimesel küsitluspäeval, so 29. veebruaril kell 9:00 ja lõpeb 4. märtsil kell 20:00. 5. ja 6. märtsil 2016 elektroonilist küsitlust ei toimu.

 (2) Küsitluspäevadel toimub küsitlus küsitluspunktides järgmistel aegadel 29. veebruaril ja 1. märtsil 2016 kell 12:00 – 19:00 ja 6. märtsil 2016 kell 10:00 – 20:00.

 (3) Saue vallas on kaks küsitluspunkti, alljärgnevate asukohtade ja piiridega:
 1) Küsitluspunkt nr 1, mis asub Ääsmäe külas Kasesalu 16 (Ääsmäe Põhikool) ja mille piiridesse jäävad Aila, Jõgisoo, Koppelmaa, Maidla, Pärinurme, Pällu, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe külad;
 2) Küsitluspunkt nr 2, mis asub Laagri alevikus Veskitammi 8 (Saue Valla Kultuurikeskus) ja mille piiridesse jäävad Laagri alevik ning Alliku, Hüüru, Kiia, Koidu, Püha Valingu, Vatsla ja Vanamõisa külad.

 (4) Isik, kelle elukoha andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse Saue valla täpsusega, saab küsitluses osaleda küsitluspunktis nr 2.

§ 8.  Küsitluses osalemine küsitluspunktis ja hääletussedeli kasutamine

 (1) Kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel antakse küsitluses osalejale küsitlussedelid, mille kohta ta annab allkirja küsitluses osalejate nimekirja oma nime järele.

 (2) Küsitluses osalejale võimaldatakse küsitlussedeli salajane täitmine. Sobivad vastusevariandid täidetakse selgelt arusaadava märkega sedelil vastava vastusevariandi juures olevasse kasti (näiteks rist).

 (3) Pärast küsitlussedeli täitmist laseb küsitluses osaleja küsitluspunktis küsitlussedeli isiklikult vastavasse küsitluskasti. Enne kasti laskmist paneb komisjoni liige küsitlussedelile küsitlusel kasutatava pitsatijäljendi.

 (4) Küsitlussedeli rikkumise korral tagastab küsitluses osaleja rikutud küsitlussedeli komisjonile ning saab uue küsitlussedeli. Rikutud küsitlussedel märgistatakse nurga äralõikamisega.

 (5) Küsitluse läbiviimise päevadel pitseerib komisjon pärast küsitluse lõppemist küsitluskasti ava. Kast pitseeritakse valge paberiribaga, millele kirjutavad allkirja ja kuupäeva komisjoni esimees (aseesimees) ja üks liige. Iga küsitluspäeva lõpus koostatakse protokoll, milles märgitakse nimekirjadesse kantud küsitluses osalejate arv ja nimekirjadesse küsitlussedeli saamise kohta antud allkirjade alusel sedeli saanud küsitluses osalejate arv. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees (aseesimees) ja liikmed.

§ 9.  Elektrooniline küsitlus

 (1) Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee ning on ligipääsetav Saue valla veebileheküljelt 29. veebruarist kuni 4. märtsini 2016.

 (2) Küsitluses saab osaleda vaid isiklikult. Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või Mobiil-IDga.

 (3) Pärast identifitseerimist on võimalik osaleda mõlemas käesoleva määruse §-is 5 kirjeldatud hääletuses.

 (4) Küsitluskeskkonnas kuvatakse teade häälte arvessevõtmise kohta.

 (5) Elektroonilise hääletamise korral on võimalik varasemat hääletusotsust muuta elektroonilise küsitlusperioodi jooksul, korrates sama protseduuri või tehes seda küsitluspunktis sedeliga hääletades. Juhul, kui küsitluses osaleja on hääletanud nii elektroonilisel viisil kui ka eelhääletuse käigus sedeliga (st. 29. veebruaril või 1. märtsil), siis loetakse kehtivaks sedeliga antud hääled ning elektroonilised hääled tühistatakse.

 (6) Pärast elektroonilise küsitluse lõppu koostatakse elektrooniliselt hääletanud isikute nimekiri ning edastatakse see komisjonidele hiljemalt 6. märtsil 2016 kell 9:00. Kui isik on hääletanud elektrooniliselt, teeb komisjon küsitluses osalejate nimekirja märke elektroonilise hääletamise kohta.

§ 10.  Küsitluse tulemuste kindlakstegemine

 (1) Lõplik küsitlustulemus selgub, kui liidetakse elektroonilise küsitlusega laekunud ja küsitluspunktides hääletussedelitega antud vastused.

 (2) Küsitluspunktide hääletustulemused tehakse kindlaks vahetult peale küsitluspunkti sulgemist 6. märtsil 2015.

 (3) Elektroonilise küsitluse tulemused tehakse kindlaks hiljemalt 7. märtsil 2016.

 (4) Komisjonid edastavad küsitluses osalejate nimekirjad, komisjoni protokollid ja otsused, hääletussedelid, komisjonile esitatud avaldused ja kaebused vallavalitsusele hiljemalt küsitluse lõppemise päevale järgneval päeval.

 (5) Komisjonide koostatud protokollide põhjal valmistab vallavalitsus ette volikogu otsuse eelnõu küsitluse tulemuste kohta.

 (6) Küsitluse tulemused kinnitab volikogu otsusega.

§ 11.  Komisjoni toimingu peale kaebuse esitamise ja kaebuse läbivaatamise kord

 (1) Kui isik leiab, et komisjoni toiminguga või otsusega rikutakse tema õigusi, võib ta esitada kaebuse vallavalitsusele.

 (2) Kaebus tuleb esitada kirjalikult vallavalitsusele hiljemalt 7. märtsil 2016 kella 15:00.

 (3) Kaebus vaadatakse läbi vallavalitsuse poolt ning selle juures osaleb komisjon ning soovi korral kaebuse esitaja.

 (4) Vallavalitsus teatab kaebuse esitajale kaebuse läbivaatamise aja ja koha.

 (5) Vallavalitsus teeb ühe järgmistest otsustest:
 1) jätta kaebus rahuldamata;
 2) kaebus rahuldada;
 3) kaebus rahuldada osaliselt.

§ 12.  Lõppsätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Riga
vallavolikogu esimees