Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kuusalu valla küladele eraldatud vahendite jaotamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2019, 10

Kuusalu valla küladele eraldatud vahendite jaotamise kord

Vastu võetud 18.06.2014 nr 24
RT IV, 20.06.2014, 16
jõustumine 23.06.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2019RT IV, 05.02.2019, 508.02.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6, lg 3, p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korra alusel jaotatakse Kuusalu valla eelarvest küladele määratud rahalisi vahendeid külaelu aktiveerimiseks ja külaelu parandamiseks.

  (2) Valla eelarve koostamisel planeeritakse sellesse vallavalitsuse ettepanekul käesoleva määruse täitmiseks vajalik summa.

§ 2.   Rahaliste vahendite eraldamine ja arvestus

  (1) Rahalisi vahendeid eraldatakse küladele, kus on vastavalt kehtivale korrale valitud külavanem.

  (2) Rahalisi vahendeid ei eraldata valla keskasulatele (Kiiu, Kolga ja Kuusalu alevikud).

  (3) Külaelanike arvu määramise aluseks on rahvastikuregistri andmed seisuga jooksva aasta 1. jaanuar. Valkla küla elanike arvu määramisel ei arvestata külaelanike hulka Valkla Kodu kliente.

  (4) Kuusalu valla küladele eraldatud vahendid jaotuvad:
  1) külarahaks, mis jaotatakse kõikide külavanemaga külade vahel vastavalt kinnitatud valemile ühetaoliselt;
  2) ühekordsete taotluste alusel jaotatavateks taotlusteks (projektitoetusteks), mida taotletakse ja jaotatakse vastavalt Kuusalu vallavolikogu 18.06.2014.a määrusele nr 23 „Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja taotluste menetlemise kord“

  (5) Külaraha ja projektitoetuse proportsiooni ning külarahade jaotusvalemi kinnitab hiljemalt kahe kuu jooksul peale valla eelarve kinnitamist Kuusalu vallavolikogu ühistegevuse komisjoni ettepanekul Kuusalu vallavalitsus.
[RT IV, 05.02.2019, 5 - jõust. 08.02.2019]

  (6) Külaraha eraldamine toimub üks kord aastas hiljemalt kahe kuu jooksul alates valla eelarve kinnitamisest.

  (7) Kui külale valitakse külavanem peale külaraha eraldamise otsust, siis sellel aastal nimetatud külale külaraha ei eraldata.

  (8) Küladel on õigus mitte kasutada neile eraldatud külaraha jooksval aastal. Kuusalu vallavalitus peab arvestust kasutamata külaraha jäägi kohta külade kaupa.

  (9) Külaelu edendamise projektitoetusteks ette nähtud vahendeid võivad taotleda ka vabaühendused, üksikisikud ja ettevõtted eeldusel, et neid kasutatakse külaeluga seonduvateks ühistegevusteks.

§ 3.   Külaraha välja maksmine

  (1) Külaraha välja maksmise aluseks on küla koosoleku otsus. Otsuse võib langetada ka koosolekut kokku kutsumata, kui
  1) koosolek on viidud läbi elektrooniliselt ning on tagatud otsuse poolt hääletanud isikute identifitseerimine või
  2) otsusele on füüsiliselt alla kirjutanud nõutav hulk külaelanikke.

  (2) Külaraha välja maksmise otsuse langetanud küla koosolekule kehtivad Kuusalu külavanema statuudi §3 lõikes 5 sätestatud kvoorumi nõuded.

  (3) Külaraha välja maksmiseks esitab külavanem Kuusalu vallavalitsusele:
  1) väljavõtte külakoosoleku protokollist koos koopiaga koosoleku allkirjalehest;
  2) kuludokumendi originaali, mille alusel teeb vallavalitsus tööde teostajale/teenuse osutajale pangaülekande;

  (4) Küla koosoleku otsusel võib taotleda külaraha üle kandmist külas tegutseva/küla esindava juriidilise isiku (külaseltsi vm vabaühenduse edaspidi selts) arvelduskontole. Nimetatud otsusega tekib seltsil kohustus esitada kuni summa täieliku kasutamiseni volikogu ühistegevuse komisjonile majandusaasta aruanne. Kohustuse täitmata jätmisel ja/või küla koosoleku otsuse mittetäitmisel on Kuusalu vallavalitsusel õigus nõuda seltsile eraldatud ja/või eesmärgipäraselt kasutamata summa valla eelarvesse tagasi.
[RT IV, 05.02.2019, 5 - jõust. 08.02.2019]

§ 4.   Külaelu arendamise projektitoetuste taotlemine ja välja maksmine

  (1) Ühekordse projektitoetuse maksimumsuuruse ühe taotleja ja/või projekti kohta ning aasta jooksul toimuvate taotlusvoorude arvu kinnitab Kuusalu vallavolikogu ühistegevuse komisjoni ettepanekul Kuusalu vallavalitsus.
[RT IV, 05.02.2019, 5 - jõust. 08.02.2019]

  (2) Projektitoetuste taotlemine ja välja maksmine toimub vastavalt Kuusalu vallavolikogu 18. juuni 2014.a määrusele nr 23 „Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja taotluste menetlemise kord“.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) )[Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Jaotada 2014. aasta küladele eraldatud vahendid summas 12000 eurot järgmiselt:
  1) külarahaks – 6000 eurot
  2) projektitoetusteks – 6000 eurot

  (3) 2014. aasta külaraha jaotatakse järgmise valemi alusel:
  1) 50% ehk 3000 eurot jaotada 46 külavanemaga küla vahel võrdselt ehk iga külavanemaga küla külaraha esimeseks komponendiks on 65,20 eurot küla kohta;
  2) 50% ehk 3000 eurot jaotada võrdeliselt 46 külavanemaga külas elavate külaelanike arvuga (3457) ehk külaelanikega seotud teiseks komponendiks on 0,86 eurot elaniku kohta;
  3) summaarne külaraha ümardatakse lähima vähima täiseuroni.

  (4) Kinnitada 2014. aasta külaraha jaotus vastavalt määruse lisale 1.

  (5) Kinnitada küladele Kuusalu Vallavolikogu 28.05.2003 määruse nr 16 alusel jaotatud külaraha jäägid vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

  (6) Viia 2014. aastal läbi üks projektitaotluste esitamise voor ning kinnitada projektitoetuse maksimummääraks 2014. aastal 1500 eurot ühe taotleja kohta.

  (7) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 2014. aasta külaraha jaotus

Lisa 2 Külaraha jäägid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json