Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustamise kord Saarde vallas

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2019, 19

Tunnustamise kord Saarde vallas

Vastu võetud 23.01.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Tunnustamise kord Saarde vallas reguleerib Saarde Vallavolikogu ja Saarde Vallavalitsuse poolt antavate tunnustuste kohta ettepanekute esitamist, ettepanekute menetlemist ja tunnustuste andmist.

§ 2.   Tunnustus

  (1) Saarde Vallavolikogu poolt antavad tunnustused on:
  1) Saarde valla Aukodaniku nimetus;
  2) Saarde valla Suur Vapimärk;
  3) Saarde valla Väike Vapimärk;
  4) Saarde valla Aasta Noore preemia.

  (2) Saarde Vallavalitsuse poolt antav tunnustus on Saarde Vallavalitsuse tänukiri.

§ 3.   Tunnustuse ettepanekute esitamine, menetlemine ja andmine

  (1) Tunnustamine toimub Eesti Vabariigi või Saarde valla aastapäeva tähistamisel, eriti silmapaistva saavutuse puhul toimub tunnustamine vabalt valitud päeval.

  (2) Tunnustamise ettepaneku esitamise õigus on igaühel.

  (3) Ettepanek esitatakse Saarde Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) hiljemalt 10. septembril või 01. detsembril ja see peab sisaldama kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta, teenete kirjeldust ja põhjendust.

  (4) Valitsus esitab tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud Saarde Vallavolikogule (edaspidi: vallavolikogu). Vallavalitsus esitab kandidaadi kohta oma arvamuse.

  (5) Tunnustuse andmise otsustab vallavolikogu, v.a käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatud juhul.

  (6) Tunnustus antakse, kui selle poolt hääletab vallavolikogu koosseisu enamus.

  (7) Saarde valla sama tunnustust ei anta samale isikule korduvalt, välja arvatud tänukiri.

  (8) Kõik tunnustuse pälvinud isikud kantakse valla Auraamatusse, välja arvatud tänukirja saanud, kelle kohta peab arvestust vallavalitsus.

  (9) Kande tegemist Auraamatusse korraldab vallasekretär, kes allkirjastab sissekande. Sissekanne kinnitatakse valla vapipitseriga.

§ 4.   Aukodanik

  (1) Aukodaniku nimetus antakse inimesele, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud Saarde valla arengule ja vallaelanike heaolule või kes on saavutanud tähelepanuväärse tuntuse ning lugupidamise vabariiklikul või rahvusvahelisel tasemel kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse vms edendamisel.

  (2) Aukodaniku nimetusega kaasneb:
  1) Aukodaniku tunnistus;
  2) Suur Vapimärk;
  3) rahaline autasu, mis ei ole väiksem kui kolm (3) Eesti Vabariigi keskmist eelmise aasta kuutöötasu.

§ 5.   Suur Vapimärk

  (1) Saarde valla Suur Vapimärk on teenetemärk, mille emailitud rohelisel põhjal on kollane ilvese kujutis, päises kaarjalt kuldne kiri SAARDE VALD, mida ümbritsevad hõbedased tammelehed. Suure Vapimärgi lindi triibuvärvid on kollane-sinine. Suure Vapimärgi tagaküljele on graveeritud vapimärgi saaja nimi ja vapimärgi saamise aasta. Suure Vapimärgiga käib kaasas teenetemärgi karp.

  (2) Saarde valla Suur Vapimärk antakse inimesele või juriidilisele isikule, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud Saarde valla arengule või vallaelanike heaolule ja kes on saavutanud tähelepanuväärse tuntuse ning lugupidamise Pärnu maakonna tasemel kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse vms edendamisel.

  (3) Saarde valla Suure Vapimärgiga kaasneb:
  1) tunnistus Suure Vapimärgi omamise õigsuse kohta, millele on alla kirjutanud volikogu esimees ja vallavanem ning mis on kinnitatud valla vapipitseriga;
  2) rahaline autasu, mis on kaks (2) Eesti Vabariigi keskmist eelmise aasta kuutöötasu. Rahalist autasu ei maksta juriidilisele isikule.

§ 6.   Väike Vapimärk

  (1) Saarde valla Väike Vapimärk on kahe cm läbimõõduga rinnamärk, mille emailitud rohelisel pinnal on kollane ilvese kujutis, päises horisontaalne kuldne kiri SAARDE VALD, mida ümbritsevad hõbedased tammelehed.

  (2) Saarde valla Väike Vapimärk antakse inimesele või juriidilisele isikule, kes oma tegevusega on andnud olulise panuse Saarde valla arengule ja pälvinud vallaelanike üldise lugupidamise. Saavutus võib olla ühekordne või pikemaajalise töö tulemus.

  (3) Saarde valla Väikese Vapimärgiga kaasneb:
  1) tunnistus Väikese Vapimärgi omamise õigsuse kohta, millele on alla kirjutanud volikogu esimees ja vallavanem ning mis on kinnitatud valla vapipitseriga;
  2) rahaline autasu, mis on võrdne Eesti Vabariigi keskmise eelmise aasta kuutöötasuga.

§ 7.   Vapimärgi kandmine

  (1) Vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele märk on antud.

  (2) Vapimärki kantakse üldjuhul pidulike sündmuste korral. Vapimärki kantakse riiklike aumärkide ja välismaiste au- ja teenetemärkide järel vasakul pool rinnal.

  (3) Vapimärgiga autasustatud isiku surma korral jääb see mälestuseks tema perekonnale või tema lähedastele sugulastele.

§ 8.   Aasta Noore preemia

  (1) Saarde valla Aasta Noore preemia antakse Saarde valla noorele vanuses kuni 26 aastat
või Saarde vallas tegutsevale noorte kollektiivile, kelle töö ja saavutused käesoleval aastal või tunnustamise aastale eelneval aastal on olnud silmapaistvad.

  (2) Saarde valla Aasta Noore preemiaga kaasneb:
  1) tunnistus Aasta Noore preemia omistamise kohta, millele on alla kirjutanud volikogu esimees ja vallavanem ning mis on kinnitatud valla vapipitseriga;
  2) rahaline autasu, mis on pool Eesti Vabariigi eelmise aasta keskmisest kuutöötasust.

§ 9.   Vallavalitsuse tänukiri

  (1) Tänukiri antakse füüsilisele või juriidilisele isikule tänuavaldusena tulemusliku tegevuse eest, valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust toetanud isikule või muudel juhtudel vastavalt vallavalitsuse otsusele.

  (2) Tänukirja andmisega võib kaasneda rahaline preemia või meene.

  (3) Tänukirja andmise, rahalise preemia suuruse ja meene väärtuse otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saarde Vallavolikogu 05.11.2014 määrus nr 14 „Saarde valla üksik- ja juriidiliste isikute tunnustamise statuut“ (RT IV, 14.11.2014, 11);
  2) Surju Vallavolikogu 30.10.2006 määrus nr 18 "Surju Valla Vapimärgi statuut" (RT IV, 12.12.2013, 49).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json