Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Rõuge vallavara valitsemise kord

Rõuge vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2019, 25

Rõuge vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 29.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Rõuge vallavara valitsemise kord sätestab vallale vara omandamise ja valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) kasutamise ja käsutamise korra.

  (2) Kord ei reguleeri Rõuge vallale kuuluvates eluruumides eluruumi tagamise teenuse osutamist.

  (3) Korras sätestamata juhtudel otsustab vallavaraga tehingute ja toimingute tegemise Rõuge Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Vallavara mõiste

  Vallavaraks on vallale kuuluvad kinnis- ja vallasasjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

§ 3.   Vallavara valitsemine

  (1) Vallavara valitsemine on tegevus vallavara omandamisel, valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel ning vallale kohustuste võtmisel.

  (2) Vallavara valitsejateks on:
  1) Rõuge Vallavalitsus;
  2) vallavalitsuse hallatav asutus;
  3) kolmas isik lepingu alusel.

  (3) Vallavara valitsejad on kohustatud nende valitsemisel olevat vallavara majandama heaperemehelikult ning tagama vara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

  (4) Vallavalitsus võib sõlmida vallavolikogu nõusolekuta eelarveaastat ületavaid lepinguid aastase maksumusega kuni riigihangete seaduses toodud riigihanke piirmäärani:
  1) teenuste osutamise lepinguid vallavara majandamiseks;
  2) kestvuslepinguid infotehnoloogia valdkonnas;
  3) lepinguid muude kohalikule omavalitsusele seadusega pandud kohustuste täitmiseks, mis ei ole seotud eelarveaastaga.

  (5) Vallavara majandamisega seotud lepingud sõlmib vallavara valitseja, kui korrast või vallavara kasutusse andmise otsusest ei tulene teisiti.

  (6) Vallavaraga seotud tehingute ja toimingute läbiviimiseks võib vallavalitsus moodustada komisjoni.

§ 4.   Vallavara arvestus

  (1) Vallavara arvestust korraldab vallavalitsus õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Vallavara arvestuse pidamise kohustus lasub vallavara valitsejatel, kes esitavad vallavalitsusele nõutavad andmed nende valitsemisel oleva vallavara kohta.

  (3) Vallavara inventeerimiseks moodustab vallavanem komisjoni ja inventeerimine toimub iga aastaselt valla raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud korras.

  (4) Valitseja vastutab andmete õigsuse eest. Vallavalitsusel on õigus andmete õigsust kontrollida.

2. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA VARALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 5.   Vallavara omandamine

  (1) Vallavara omandatakse avalikuks otstarbeks, kohaliku võimu teostamiseks või tulu saamiseks.

  (2) Vallavara omandamise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui omandatakse kinnisvara või vallasvara ning omandamine ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves;
  2) vallavara valitseja tema käsutusse antud eelarveliste vahendite piires.

  (3) Vallavara omandamisel lähtutakse Rõuge valla hankekorrast ja riigihangete seadusest.

  (4) Testamendi alusel pärandi või kingi vastuvõtmise või sellest loobumise otsustab vallavalitsus, kui asjaga kaasnevad rahaliselt hinnatavad õigused on suuremad, kui sellega kaasnevad kohustused. Vastupidisel juhul otsustab vallale pärandatava vara või kingi vastuvõtmise või sellest loobumise volikogu.

  (5) Kohaliku omavalitsusüksuse kui seadusjärgse pärija ülesandeid täidab vallavalitsus.

  (6) Vallale tasuta üle tulnud vara hindamise korraldab vallavalitsus ja vara võetakse arvele.

§ 6.   Laenu või muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine

  (1) Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.

  (2) Muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui varalisi kohustusi võetakse üle 20 000 euro ja kui kohustus ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes;
  2) vallavalitsus, kui varalisi kohustusi võetakse kuni 20 000 eurot eelarveaasta jooksul.

3. peatükk VALLAVARA KASUTAMINE JA KASUTUSSE ANDMINE 

§ 7.   Vallavara kasutamine ja kasutusse andmise otsustamine

  (1) Vallavara kasutatakse avalikuks otstarbeks, kohaliku võimu teostamiseks ja tulu saamiseks.

  (2) Avalikul otstarbel kasutatav vallavara on avalikud asjad, mis oma ühiskondliku olemuse tõttu on kättesaadavad igaühele ja mille kasutamist ei ole seaduste või vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega piiratud.

  (3) Kohaliku võimu teostamiseks kasutatav vallavara on vara, mis on vajalik vallavara valitsejatele õigusaktidega ettenähtud ülesannete täitmiseks.

  (4) Vallavara, mida ei kasutata avalikul otstarbel või kohaliku võimu teostamiseks, kasutatakse tulu saamiseks. Sellistel juhtudel antakse vallavara rendile või üürile.

  (5) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavolikogu, kui:
  1) vallavara antakse kasutusse tasuta;
  2) kinnisasi antakse kasutusse tähtajaga üle viie aasta;

  (6) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavalitsus, kui:
  1) kinnisasi antakse kasutusse tähtajaga kuni viis aastat;
  2) üürilepingu esemeks olev elu- või äriruum antakse kasutusse tähtajaga kuni viis aastat.

  (7) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavara valitseja, kui kasutusse antakse tema valduses olev maa-ala, ruum või inventar:
  1) ühekordse ürituse korraldamiseks;
  2) tähtajaga kuni 14 kalendripäeva.

§ 8.   Vallavara kasutusse andmise tingimused

  (1) Vallavara kasutusse andmine toimub tasu eest või tasuta.

  (2) Vallavara kasutusse andmine võib olla tähtajaline või tähtajatu.

  (3) Kasutusse andmine toimub eelkõige avaliku suulise või kirjaliku enampakkumise teel. Enampakkumise nurjumise korral või muul mõjuval põhjusel võib vallavara anda kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras või otsustuskorras enampakkumist korraldamata.

  (4) Vallavara kasutamise tasu suuruse määramisel arvestatakse samas piirkonnas samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatava vara tasumäärasid. Vallavara võib tasuta kasutusse anda vaid käesoleva korra paragrahvis 12 lõikes 2 märgitud juhtudel.

§ 9.   Vallavara kasutuslepingu sõlmimine, muutmine, pikendamine, ülesütlemine ja lõpetamine

  (1) Vallavara kasutamise kohta sõlmitakse kasutusleping.

  (2) Kasutuslepingu muutmise, üleandmise, pikenemise, ülesütlemise, sh erakorralise ülesütlemise või lõpetamise otsustab vara kasutusse andmise otsustaja.

§ 10.   Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras

  (1) Enampakkumise korraldamise otsuses peab olema märgitud:
  1) kasutusse antava vara nimetus;
  2) kasutusse andmise tähtaeg;
  3) enampakkumise viis (suuline või kirjalik);
  4) kirjaliku enampakkumise korral pakkumise esitamise tähtaeg ja koht;
  5) enampakkumise toimumise koht;
  6) alghind, osavõtutasu ja tagatisraha;
  7) objekti kasutusotstarve;
  8) nõuded pakkumiste vormistamiseks;
  9) muud olulised tingimused enampakkumisel osalemiseks ja kasutuslepingu sõlmimiseks.

  (2) Enampakkumise teade avaldatakse vähemalt 10 kalendripäeva enne enampakkumise toimumist kohalikus või vajadusel üleriigilise levikuga ajalehes ning valla infokanalites.

  (3) Kirjalikul enampakkumisel võrdsete kõrgemate pakkumuste korral antakse võimalus esitada uus pakkumus 3 päeva jooksul, mis ei tohi olla väiksem esitatud pakkumusest.

  (4) Enampakkumine loetakse nurjunuks kui:
  1) enampakkumisel ei ole osavõtjaid;
  2) keegi osavõtjatest ei tee pakkumist vähemalt alghinna ulatuses;
  3) osavõtja ei täida enampakkumise tingimustes ettenähtud kohustusi.

  (5) Enampakkumise võitja loobumisel kasutuslepingu sõlmimisest võib sõlmida kasutuslepingu enampakkumisel paremuselt järgmiseks tunnistatud pakkumise teinud osalejaga või tunnistada enampakkumise tulemused kehtetuks.

  (6) Enampakkumise nurjumisel võib vallavalitsus vallavara kasutusse anda otsustuskorras enampakkumises märgitud alghinnaga.

§ 11.   Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) keskkonnakaitse tagamine;
  3) investeeringute suurus;
  4) töökohtade loomine paikkonda;
  5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

  (3) Eelläbirääkimistega pakkumise teade avaldatakse valla veebilehel ja vajadusel ühes kohalikus ajalehes.

  (4) Läbirääkimistele ei lubata pakkujaid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise.

  (5) Eelläbirääkimistel selgitatakse pakkumisel osalejatele pakkumise korraldust ja lisatingimusi.

  (6) Eelläbirääkimised protokollitakse.

  (7) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja viie tööpäeva jooksul kirjalikult oma lõpliku pakkumise vara kasutusse võtmise kõigi tingimuste kohta.

  (8) Võrdväärsete pakkumiste korral antakse osalejatele võimalus viie tööpäeva jooksul oma pakkumisi täiendada.

§ 12.   Vallavara kasutusse andmine ja tasuta kasutusse andmine otsustuskorras

  (1) Vallavara võib anda mõjuval põhjusel otsustuskorras kasutusse:
  1) avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  2) valla osalusega äriühingutele;
  3) valla poolt asutatud sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, mille liikmeks on vald;
  4) teistele isikutele, lähtudes avalikest huvidest;
  5) kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras on ebaõnnestunud;
  6) käesoleva korra paragrahv 7 lõikes 7 märgitud juhtudel.

  (2) Vallavara võib tasuta kasutusse anda:
  1) hoolekande-, tervishoiu- ja sotsiaalasutustele;
  2) heategevuslikele organisatsioonidele;
  3) avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  4) mittetulundusühingutele ja sihtasutustele;
  5) valla osalusega juriidilistele isikutele;
  6) lähtudes avalikust huvist.

4. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

§ 13.   Vallavara võõrandamine ja võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil kolmanda isiku omandisse andmine.

  (2) Vallavara võib võõrandada kui:
  1) vallavara ei ole kohaliku võimu teostamise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil kasutamine ei ole otstarbekas;
  2) vallavara võõrandatakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ning nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamiseta ei ole võimalik;
  3) vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks või muudele ühingutele või asutustele avalike huvide kaitstuse või valla arengu paremaks tagamiseks;
  4) muudel seaduses või vallavolikogu poolt ettenähtud juhtudel.

  (3) Vallavara võõrandamise otsustab vallavolikogu, kui võõrandatakse:
  1) kinnisasi või vallale kuuluvad aktsiad või osad või võõrandatava vallavara turuväärtus on suurem kui 5 000 eurot;
  2) vallavara erandkorras tasuta või alla hariliku väärtuse.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata juhtudel otsustab vallavara võõrandamise vallavalitsus.

  (5) Vallavalitsusel on õigus võõrandada vallavara turuväärtusega kuni 5 000 eurot elektroonilise oksjonikeskuse kaudu.

  (6) Vallavara võõrandamise otsuses märgitakse:
  1) vallavara võõrandamise viis;
  2) alghind, osavõtutasu ja tagatisraha suurus;
  3) enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise tingimused;
  4) eelläbirääkimistega pakkumisel müügi lisatingimused ning parima pakkumise väljaselgitamise kord;
  5) otsustuskorras võõrandamisel vara müügihind;
  6) müügilepingu põhitingimused;
  7) muud vajalikud andmed ja tingimused.

§ 14.   Vallavara võõrandamise liigid

  (1) Vallavara võõrandatakse eelkõige avaliku suulise või kirjaliku enampakkumise teel.

  (2) Mõjuval põhjusel võib vallavara võõrandada eelläbirääkimistega pakkumise korras või otsustuskorras enampakkumist korraldamata.

§ 15.   Võõrandamise lepingu sõlmimine

  (1) Vallavara võõrandamise lepingu sõlmib vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsusel on õigus vallavara võõrandamise otsus kehtetuks tunnistada, kui vallavara omandaja ei sõlmi vara võõrandamise lepingut kokkulepitud aja jooksul.

§ 16.   Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

  (1) Vallavara võõrandamiseks enampakkumise korras korraldatakse avalik suuline või kirjalik enampakkumine.

  (2) Enampakkumise korraldamise otsuses peab olema märgitud:
  1) võõrandatava vara nimetus;
  2) enampakkumise viis, kirjaliku enampakkumise korral pakkumise esitamise tähtaeg ja koht;
  3) enampakkumise toimumise koht;
  4) alghind, osavõtutasu ja tagatisraha;
  5) osalejate ring piiratud enampakkumise korral;
  6) nõuded pakkumiste vormistamiseks;
  7) muud olulised tingimused enampakkumisel osalemiseks ja müügilepingu sõlmimiseks.

  (3) Enampakkumisel müüdav vara hinnatakse asja hariliku väärtuse või valitseja erilise huvi järgi. Vajadusel kasutatakse eksperthinnangut.

  (4) Enampakkumise teade avaldatakse vähemalt 10 kalendripäeva enne enampakkumise toimumist kohalikus või vajadusel üleriigilise levikuga ajalehes ning valla veebilehel ja infokanalites.

  (5) Enampakkumise võitjaks osutub enampakkumisel kõrgeima hinna pakkunud osavõtja.

  (6) Enampakkumine loetakse nurjunuks kui;
  1) enampakkumisel ei ole osavõtjaid;
  2) keegi osavõtjatest ei tee pakkumist vähemalt alghinna ulatuses;
  3) ostja ei tasu ettenähtud tähtajaks ostuhinda või ei täida muid müügitingimustes ettenähtud kohustusi.

  (7) Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima müügilepingu kokkulepitud ajal. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab ta õiguse nõuda müügilepingu sõlmimist.

  (8) Enampakkumise võitja loobumisel müügilepingu sõlmimisest võib vallavalitsus sõlmida müügilepingu enampakkumisel paremuselt järgmiseks tunnistatud pakkumise teinud osalejaga või tunnistada enampakkumise tulemused kehtetuks.

  (9) Kirjalikul enampakkumisel võrdsete kõrgemate pakkumuste korral antakse võimalus esitada uus pakkumus 3 päeva jooksul, mis ei tohi olla väiksem esitatud pakkumusest.

§ 17.   Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumuse korras

  (1) Vallavara müüakse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine vallavara müügil on olulisem müügihinnast.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) müüdava vara teatud sihtotstarbelise kasutamise või tegevuse kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) keskkonnaalaste tingimuste täitmine;
  4) tööhõive tagamine;
  5) muud valla huvidest lähtuvad tingimused.

  (3) Eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on ostuhind ja lisatingimused või ainult lisatingimused.

  (4) Eelläbirääkimistega pakkumise teade avaldatakse valla veebilehel ja ühes kohalikus ajalehes.

  (5) Eelläbirääkimistele kutsutakse üksnes nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad.

  (6) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja määratud tähtaja jooksul kirjalikult lõpliku pakkumise vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta.

  (7) Võrdväärsete pakkumiste korral antakse pakkujatele võimalus oma pakkumisi viie tööpäeva jooksul täiendada.

  (8) Eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitab vallavalitsus. Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

  (9) Pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamist on eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul ning täitma eelläbirääkimistel kokkulepitud lisatingimused vastavalt müügilepingule.

§ 18.   Vallavara võõrandamine otsustuskorras

  Vallavara võõrandamine otsustuskorras enampakkumist või eelläbirääkimistega pakkumist korraldamata võib toimuda, kui:
  1) võõrandatav vara võib hävida või rikneda enne enampakkumise lõpuleviimist;
  2) vara enampakkumisel võõrandamine ei ole andnud soovitud tulemusi või on nurjunud ning otsustuskorras võõrandatakse vara enampakkumises märgitud alghinnas;
  3) vara võõrandatakse valla osalusega juriidilistele isikutele (sh vallavara üleandmine mitterahalise sissemaksena osakapitali) või valla poolt asutatud sihtasutustele või avalikõiguslikele juriidilistele isikutele;
  4) vallale kuuluvat kinnisvara võõrandatakse vahetuse teel;
  5) muudel vallavolikogu poolt ettenähtud juhtudel.

5. peatükk ELURUUMIDE ja ÄRIRUUMIDE VALITSEMINE JA ÜÜRILE ANDMINE 

§ 19.   Eluruumide ja äriruumide valitsemine

  (1) Eluruumide ja äriruumide valitseja on vallavalitsus, kes võib eluruumide ja äriruumide haldamise anda lepinguga üle kolmandale isikule.

  (2) Korteriomanike üldkoosolekul esindab valda vallavanema volitatud isik.

  (3) Eluruumide ja äriruumide üürihinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 20.   Eluruumide ja äriruumide üürile andmine

  (1) Eluruumi võib anda üürile:
  1) kuni viieks aastaks Rõuge valla elanikule;
  2) kuni üheks aastaks inimesele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei asu Rõuge vallas.

  (2) Äriruumi võib anda üürile kuni viieks aastaks.

§ 21.   Üürilepingu sõlmimine, pikendamine ja lõpetamine

  (1) Eluruumi või äriruumide kasutamise aluseks on kirjalik üürileping, mille sõlmib vallavalitsus.

  (2) Eluruum või äriruum antakse üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

  (3) Paragrahvi 20 alusel sõlmitud üürilepingu pikendamise tähtaja möödumisel otsustab vallavalitsus.

6. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE JA MUUL VIISIL KÄSUTAMINE 

§ 22.   Vallavara koormamine

  (1) Vallavara koormamine käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

  (2) Vallavara koormamise otsustab ja koormamise tingimused määrab:
  1) vallavalitsus, kui see toimub isikliku servituudina tehnovõrgu või -rajatise omaniku kasuks ning tehnovõrk või -rajatis on vajalik avalikes huvides ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrguga või -rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha ühendamiseks või tehnovõrgu või -rajatise arendamiseks;
  2) vallavolikogu § 22 lg 2 p 1 nimetamata juhtudel.

  (3) Tasuta koormamine võib toimuda seaduses sätestatud juhtudel või avalikest huvidest lähtuvalt.

  (4) Vallavara koormamise korraldab vallavalitsus.

§ 23.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kuulub mahakandmisele, kui vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks või on füüsiliselt või moraalselt vananenud ning selle kasutusse andmine või võõrandamine ei ole otstarbekas.

  (2) Vallavara mahakandmise aluse tekkimisel on vallavara valitseja kohustatud koostama akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vara koosseis ja bilansiline maksumus ning kasutuskõlbmatuks muutumise põhjus.

  (3) Vallavara mahakandmise otsustab:
  1) vallavara valitseja inventeerimiskomisjoni ettepanekul, kui vallavara (v.a ehitis) jääkmaksumus on null (0) või kui tegemist on bilansivälise varaga;
  2) käesoleva paragrahvi lg 3 p 1 nimetamata juhtudel vallavalitsus;
  3) kõlbmatuks tunnistatud vallavara hävitatakse või utiliseeritakse, ehitis lammutatakse.

§ 24.   Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

  (1) Nõuded võlgnike suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus.

  (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud, otsustab nõude esitamisest loobumise:
  1) vallavolikogu, kui nõude suurus on 5 000 eurot või rohkem;
  2) vallavalitsus, kui nõude suurus on vähem kui 5 000 eurot.

  (3) Vallavalitsusel on õigus sõlmida võlgnikuga kokkuleppeid nõude vähendamiseks, kui see on konkreetseid asjaolusid arvestades põhjendatud ja vallale kasulik.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 25.   Järelevalve

  Järelevalvet vallavaraga seotud lepingute ja lepingu täitmise üle teostab vallavalitsus.

§ 26.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Haanja Vallavolikogu 27.10.2011 määrus nr 16 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine.“
  2) Misso Vallavolikogu 25.04.2005 määrus nr 4 „Misso vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine“;
  3) Mõniste Vallavolikogu 29.06.2006 määrus nr 12 „Vallavara valitsemise kord“;
  4) Rõuge Vallavolikogu 25.10.2000 määrus nr 22 „Rõuge vallavara võõrandamise korra kinnitamine“;
  5) Rõuge Vallavolikogu 09.03.2005 määrus nr 12 „Rõuge vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“;
  6) Varstu Vallavolikogu 21.05.2013 määrus nr 7 „Varstu vallavara valitsemise kord“.
  7) Misso Vallavolikogu 15.12.2011 määrus nr 25 „Munitsipaalomandis olevate ruumide üürihindade piirmäärade kehtestamine“.

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Aigar Kalk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json