Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2018 määruse nr 35 "Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 2

Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2018 määruse nr 35 "Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut" muutmine

Vastu võetud 29.01.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 määruse nr 4 „Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli koostöö alused“ §-ga 4.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2018 määruses nr 35 „Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut“ (edaspidi määrus) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 2 lõike 3 punktid 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) määruse § 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) tõend magistri- ja doktoriõpingute kaalutud keskmise hinde kohta.“;

3) määruse § 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Õppe- ja teaduskoostöö komisjon hindab stipendiumikonkursil osalemiseks esitatud dokumente ning moodustab magistrantide ja doktorantide kohta eraldi paremusjärjestuse, lähtudes § 2 lõikes 3 nimetatud kriteeriumitest. Võrdsete kandidaatide korral võtab õppe- ja teaduskoostöö komisjon stipendiaadi valikul arvesse tema magistri- või doktoriõpingute kaalutud keskmist hinnet. Vajaduse korral selgitatakse võrdsete kandidaatide puhul stipendiaat välja hääletamise teel.“.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json