Teksti suurus:

Kallaste Lasteaed-Põhikooli põhimääruse muutmine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 5

Kallaste Lasteaed-Põhikooli põhimääruse muutmine

Vastu võetud 29.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 1 lõike 2 ja § 66 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ning Peipsiääre Vallavolikogu 06.05.2019 määruse nr 13 „Peipsiääre valla põhimäärus“ § 60 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kallaste Lasteaed-Põhikooli põhimääruses tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse see alljärgnevalt:


„(3) Direktori töölepingu lõpetamise korral kuni direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi tulemuste kinnitamiseni täidab direktori ülesandeid Peipsiääre vallavanema poolt määratud asendaja.“


2) paragrahvile 5 lisatakse lõige 4 ja sõnastatakse see alljärgnevalt:


„(4) Direktori töökoht täidetakse avaliku konkursiga, mille korraldab Peipsiääre Vallavalitsus. Direktoriga sõlmib töölepingu, lepib kokku töötasu ja täidab tema kohta muid tööandja õigusi ning kohustusi Peipsiääre vallavanem või tema volitatud isik.“


3) paragrahvi 14 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse see alljärgnevalt:


„(3) Kooli direktori pädevust ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust hindab Peipsiääre vallavanem või tema volitatud isik juhindudes seadusandlusest.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json