Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Sillamäe linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 23

Sillamäe linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 53

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, § 38, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 ja § 38 lõike 1 punkti 1 alusel ning kooskõlas Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 503 lõikega 12.

§ 1.   Sillamäe linna 2020. aasta eelarve

  (1) Võtta vastu Sillamäe linna 2020. aasta eelarve vastavalt määruse lisale.

  (2) Kinnitada:
  1) põhitegevuse tulud 16 777 589 eurot vastavalt eelarve lisale 1;
  2) põhitegevuse kulud 16 137 713 eurot vastavalt eelarve lisale 2;
  3) investeerimistegevus vastavalt eelarve lisale 3;
  4) kassatagavara 55 121 eurot.

§ 2.   Eelarve täitmise korraldamine Sillamäe Linnavalitsuse poolt

  Lubada Sillamäe Linnavalitsusel:
  1) Sillamäe linna arengukavas nimetatud projektide ja ürituste rahastamistaotluste esitamisel võtta kuni kolmeks järgmiseks eelarveaastaks rahalisi kohustusi juhtudel, kui eelarveaastaks võetavate kohustuste kogusumma ei ületa Sillamäe linna 2020. aasta eelarves arendusprojektidele planeeritud kulu;
  2) võtta laenu investeeringute katteks kokku kuni 2 772 000 euro ulatuses;
  3) võtta lühiajalist arvelduslaenu 2020. aasta jooksvate kulude katteks kuni 1 000 000 euro ulatuses;
  4) teha investeerimiskavas ümberpaigutusi vastavalt riigihangete käigus kuluvajaduste selgumisele, teatades sellest Sillamäe Linnavolikogule;
  5) teha tulude ja kulude eelarve vahendites ümberpaigutusi tegevusalade lõikes vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud klassifikatsiooni muudatustele;
  6) linna eelarve rahalise teenindamise eesmärgil (sh rahavoogude planeerimiseks, jälgimiseks ja reguleerimiseks) piirata eelarves planeeritud väljaminekute tegemist, teavitades sellest Sillamäe Linnavolikogu.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa Sillamäe linna 2020. aasta eelarve

Eelarve lisa 1 Põhitegevuse tulud

Eelarve lisa 2 Põhitegevuse kulud

Eelarve lisa 3 Investeerimistegevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json