SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale Kadrina vallas

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 32

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale Kadrina vallas

Vastu võetud 30.03.2016 nr 57
RT IV, 07.04.2016, 46
jõustumine 10.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2020RT IV, 05.02.2020, 708.02.2020

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruse eesmärk on kehtestada 3 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse vanemale või eestkostjale (edaspidi: hooldaja) hooldajatoetuse määramise, maksmise tingimused ja korra Kadrina vallas.

  (2) Puudega lapse hooldajale makstav hooldajatoetus (edaspidi: toetus) on raske või sügava puudega lapse seaduslikule esindajale vallaeelarvest makstav igakuine toetus.

  (3) Hooldatava elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Kadrina vald ja tema tegelik elukoht peab asuma Kadrina vallas. Erandina võib hoolduse seada Kadrina vallas elavale lapsele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt isiku rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega.

  (4) Mittetöötava tööealise hooldajatoetust saava isiku eest maksab sotsiaalmaksu Kadrina vald.

§ 2.   Hoolduse seadmise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja Kadrina Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) kirjaliku taotluse (lisa), milles märgitakse:
  1) taotluse esitanud isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed;
  2) hooldust vajava lapse nimi, isikukood, elukoht;
  3) hoolduse seadmise vajaduse põhjendus;
  4) hooldajatoetuse saamiseks pangakonto number;
  5) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  6) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) koopia isikut tõendavast dokumendist;
  2) koopia lapse sünnitunnistusest;
  3) dokument mittetöötamise tõendamiseks;
  4) eestkostjal koopia/ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta või perekonnas hooldajal koopia lepingust perekonnas hooldamise kohta;
  5) koopia lapse puude tuvastamise otsuse kohta.

  (3) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või -dokumente.

§ 3.   Hooldajatoetuse määr ja suurus

  (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 05.02.2020, 7 - jõust. 08.02.2020]

  (3) Hooldajatoetust puudega lapse hooldajale makstakse järgmiselt:
  1) 3–18-aastase raske puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, 50 eurot;
  2) 3–18-aastase sügava puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, 100 eurot.
[RT IV, 05.02.2020, 7 - jõust. 08.02.2020]

§ 4.   Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Hoolduse seadmise, hooldajatoetuse määramise või neist keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Vallavalitsuse korralduses märgitakse:
  1) hooldatava ja hooldaja isikuandmed;
  2) hoolduse seadmise põhjused;
  3) hooldaja kohustused ja ülesanded;
  4) hooldajatoetuse suurus;
  5) hoolduse tähtaeg;
  6) keelduva otsuse korral keeldumise põhjused.

  (3) Hooldust ei seata ja hooldajatoetust ei määrata:
  1) taotlejale, kes töötab;
  2) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
  3) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue;
  4) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
  5) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
  6) kui taotleja ei esita sotsiaalala töötaja poolt küsitud täiendavaid dokumente või on esitanud valeandmeid.

  (4) Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest, mis tehakse taotlejale teatavaks 5 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.

  (5) Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja pangakontole.

§ 5.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tähtaeg

  (1) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt kuni maksimaalselt puude kehtivuse lõpptähtajani tähtajaliselt määratud puude raskusastme puhul;

  (2) Hooldajatoetus määratakse seatud hoolduse ajaks, kuid mitte kauemaks kui jooksva eelarveaasta lõpuni.

§ 6.   Hoolduse lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse hooldaja avalduse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemised on:
  1) hooldatava hoolduse korraldamine teiste sotsiaalteenustega;
  2) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
  3) hooldaja on jäänud lapsehoolduspuhkusele ja saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
  4) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
  5) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel;
  6) hooldaja suutmatusel hooldust korraldada;
  7) hooldaja ei täida hooldaja määramise otsusega temale pandud kohustusi.

  (2) Hoolduse lõpetamise otsuse teeb vallavalitsus korraldusega. Otsuses märgitakse hooldatava ja hooldaja isikuandmed ning hoolduse lõpetamise põhjused.

  (3) Hoolduse lõpetamise otsus tehakse hooldajale teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (4) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimisest alates.

§ 7.   Teavitamiskohustus

  Hooldaja on kohustatud teavitama vallavalitsuse sotsiaalala spetsialisti 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse suuruse vähenemise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või ära langemise.

§ 8.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigustagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas paragrahvis 7 nimetatud andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib ametiasutus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib ametiasutus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Taotlus puudega lapsele hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse taotlemiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json