HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rakvere linnas huvitegevuse ja huvihariduse täiendava toetuse andmise tingimused ja kord 2020. aastal

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 36

Rakvere linnas huvitegevuse ja huvihariduse täiendava toetuse andmise tingimused ja kord 2020. aastal

Vastu võetud 03.02.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja § 30 lõike 1 punkti 2 ja Rakvere linnavolikogu 27. veebruari 2019. a määruse nr 2 „Rakvere linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2019-2021“ alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja mõisted

  (1) Määrusega reguleeritakse riigieelarvest Rakvere linnale huvihariduse ja huvitegevuse täiendavaks toetamiseks 2019. ja 2020. aastal eraldatud vahendite arvelt toetuse (edaspidi toetus) andmist.

  (2) Määruses kasutatud mõisted:
  1) huviharidus – süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga, mida pakuvad teenusena huvikoolid (spordikool, muusikakool, huvikeskus jms) ja muud Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud teenusepakkujad õppekavade alusel;
  2) huvitegevus – süsteemne juhendatud regulaarne tegelemine huvialaga, mis ei kuulu huvihariduse alla, mis toimub vähemalt kuuel kuul aastas ja üks kord nädalas.

  (3) Huvitegevuse juhendajal peab olema juhendatavale huvialale vastav haridus, kutsetunnistus või muu kvalifikatsiooni tõendav dokument.

  (4) Toetusega luuakse võimalus osaleda tegevuses samadel tingimustel kõigil noortel vanuses 7-19 aastat, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Rakvere linn.

§ 2.   Toetuse taotlemine, määramine ja aruandlus

  (1) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse kõikidele toetuse liikidele võttes arvesse käesolevas määruses sätestatud erisusi.

  (2) Toetuse taotlus esitatakse Rakvere Linnavalitsusele (edaspidi ametiasutus) elektrooniliselt veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna Spoku kaudu.

  (3) Taotlusi hindab Rakvere linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt moodustatud komisjon.

  (4) Toetuse määramise otsustab linnavalitsus hiljemalt 30 päeva jooksul.

  (5) Kui toetuse üldsumma ei võimalda anda toetust sätestatud määras kõikidele nõuetele vastavatele taotlustele, on linnavalitsusel õigus toetuse määra vähendada või määrata toetust täies määras taotluste osas, mis vastavad toetuse liigi juures toodud eelistustele.

  (6) Toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2020.-2021. aastal.

  (7) Toetust ei või kasutada kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks. Toetusega ei asendata asutuse eelarvest kaetavaid kulusid ja linnalt juba antud tegevuseks saadud toetusi.

  (8) Toetuse saaja kohustub:
  1) kasutama toetust sihipäraselt;
  2) nimetama Rakvere linna enda toetajana;
  3) kooskõlastama ametiasutusega eelnevalt kirjalikult taotluses esitatud tegevuse muudatused;
  4) tagastama saadud toetuse, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata või toetust ei kasutatud sihipäraselt;
  5) tagama võimaluse teostada järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  6) tagama huvihariduse või huvitegevuse toimumise ja kättesaadavuse vähemalt toetusperioodi lõpuni;
  7) esitama toetuse kasutamise kohta aruanded määratud tähtajaks.

  (9) Toetuse saaja esitab ametiasutusele aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 10. detsembril 2020. a. Aruandes tuleb esitada järgmised andmed:
  1) toetuse saaja nimi, registrikood;
  2) toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood;
  3) hinnang eesmärkide saavutamise kohta;
  4) tegevuses osalenute nimekiri koos isikukoodidega;
  5) muud ametiasutuse poolt toetuse kasutamise kohta nõutud andmed;
  6) tegevuse finantsaruanne.

2. peatükk Toetuse liigid 

§ 3.   Toetus uute ja täiendavate huvitegevuse võimaluste loomiseks

  (1) Toetust on õigustatud taotlema ametiasutuse hallatavad asutused, erakooli seaduse alusel tegutsevad huvikoolid ja muud organisatsioonid, kelle üheks tegevuseks on Rakvere linna noortele suunatud huvitegevuse pakkumine.

  (2) Toetust antakse uuendusliku või täiendava huvitegevuse alustamiseks, eelkõige loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas, vajalike vahendite ostmiseks (infotehnoloogiline lahendus, tarkvara jms) või olemasoleval huvialal uuendusliku metoodika (nutikad lahendused, koostöö huvikoolide vahel, erivajadusega laste kaasamine jms) kasutusele võtmiseks.

  (3) Huvitegevusega seotud töötasu kulu võib taotletavast toetuse summast moodustada mitte rohkem kui 70 %.

  (4) Toetuse saamise eelduseks on taotleja piisav kompetents huvihariduse või ­tegevuse läbiviimiseks.

  (5) Toetuse määr ühe taotluse kohta on kuni 6000 eurot.

  (6) Taotlemise tähtajad on 16. märts ja 26. august.

  (7) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) tegevuse kirjeldus, milleks toetust küsitakse;
  2) eeldatav osalejate arv;
  3) tegevuse toimumise koht ja aeg;
  4) juhendaja andmed, sh kvalifikatsiooni kohta;
  5) hinnang tegevuse mõjule ning jätkusuutlikkusele;
  6) planeeritava tegevuse eelarve;
  7) vahendite ostmise eesmärk;
  8) taotletava toetuse suurus.

  (8) Toetuse määramisel eelistatakse taotlusi, mille puhul:
  1) luuakse võimalusi erivajadustega laste osalemiseks huvitegevuses ja –hariduses (lapse osalemine koos tugiisikuga, ligipääsetavus liikumisraskustega noortele jms);
  2) kaasatakse noori, kes ei ole osalenud huvitegevuses või huvihariduses;
  3) pakutakse huvitegevuses või –hariduses osalemise võimalust suuremale arvule Rakvere linna noortele;
  4) mille puhul on tagatud tegevuse jätkusuutlikkus ja kättesaadavus ka peale toetuse perioodi lõppemist.

  (9) Toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2020/2021. õppeaastal.

  (10) Toetuse saaja esitab ametiasutusele vahearuande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 10. detsembril 2020. a ja lõpparuande 20. juunil 2021. a.

§ 4.   Huvitegevuse jätkamise toetus

  (1) Toetust on õigustatud taotlema linnavalitsuse hallatavad asutused, erakooli seaduse alusel tegutsevad huvikoolid ja muud organisatsioonid, kes said huvihariduse ja huvitegevuse täiendavat toetust 2018. ja 2019. aastal ja soovivad eelnevalt toetatud tegevust jätkata.

  (2) Toetust võib taotleda vahendite soetamiseks, huvitegevusvõimaluste laiendamiseks, huvitegevuse juhendaja töötasu maksmiseks ja metoodilisteks materjalideks, mis loob täiendavaid võimalusi linna noortele.

  (3) Toetuse määr ühe taotluse kohta on kuni 4000 eurot.

  (4) Taotlemise tähtajad on 16. mai ja 26. august.

  (5) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks järgmised andmed:
  1) tegevuse kirjeldus, milleks toetust küsitakse;
  2) osalejate nimekiri koos isikukoodidega;
  3) tegevuse toimumise koht ja aeg;
  4) juhendaja andmed;
  5) planeeritava tegevuse eelarve;
  6) vahendite ostmise eesmärk;
  7) taotletava toetuse suurus.

  (6) Toetuse määramisel arvestatakse:
  1) huviharidust saavate õppurite arv ja tegevuse kulu on proportsionaalsed;
  2) taotletav toetuse suurus on sobiv vahendite ostmiseks ja ostetavad vahendid on otseselt seotud vastava huvihariduse andmisega;
  3) huvihariduse ja/ või -tegevuse jätkusuutlikkust eelnevate aastate aruannete põhjal;
  4) eelmisel taotluse perioodil saadud toetuse kasutamist ja tegevuste läbiviimist vastavalt esitatud taotlusele ja aruandele.

  (7) Toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2020/2021. õppeaastal.

  (8) Toetuse saaja esitab ametiasutusele vahearuande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 10. detsembril 2020. a ja lõpparuande 20. juunil 2021. a.

§ 5.   Huvitegevuse tutvustamise toetus

  (1) Toetust on õigustatud taotlema ametiasutuse hallatavad üldhariduskoolid.

  (2) Toetuse eesmärk on noorte huvitegevuse valiku lihtsustamine koostöös Rakvere linnas huvitegevuse ja huvihariduse võimaluste pakkujatega.

  (3) Toetust võib kasutada huvitegevuse juhendajale töötasu maksmiseks, huvitegevuse teenuse tellimiseks ja õppevahenditeks.

  (4) Toetuseks eraldatud vahendite kogumaht on 15 000 eurot.

  (5) Taotlemise tähtaeg on 1. mai 2020. a.

  (6) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) tegevuse kirjeldus, milleks toetust küsitakse;
  2) eeldatav osalejate arv ja klass;
  3) tegevuse toimumise koht ja aeg;
  4) juhendaja andmed;
  5) planeeritava tegevuse eelarve.

  (7) Toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2020/2021. õppeaastal.

  (8) Toetuse saaja esitab ametiasutusele vahearuande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 10. detsembril 2020. a ja lõpparuande 20. juunil 2021. a.

§ 6.   Laagrites ja võistlustel osalemise toetus

  (1) Toetuse sihtgrupp on 7-19 aastased noored, kes õpivad Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

  (2) Toetust antakse väljaspool Eestit toimuvas laagris või konkursil (rahvusvahelised konkursid, tiitlivõistlused, Euroopa klubide karikavõistlused jms) osaleja kulude katmiseks (sõidukulud, osalustasu, majutus).

  (3) Toetuseks eraldatud vahendite kogumaht on 20 000 eurot.

  (4) Toetust on õigustatud taotlema organisatsioon (alaliit, klubi, huvikool jms) või lapsevanem (sh eestkostja).

  (5) Toetuse määr lapse kohta on kuni 200 eurot aastas. Vahendite olemasolul võib linnavalitsus põhjendatud juhul määrata lapsele täiendavalt toetust.

  (6) Toetust saab taotleda jooksvalt kuni vahendite lõppemiseni.

  (7) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) konkursi, laagri või võistluse kirjeldus;
  2) osalejate nimekiri/osaleja andmed;
  3) tegevuse toimumise koht ja aeg;
  4) juhendaja andmed;
  5) laagris, võistlusel või konkursil osalemise põhjendus;
  6) laagris, võistlusel või konkursil osalemise eelarve;
  7) taotletava toetuse suurus;
  8) osaleja varasemad saavutused;
  9) organisatsiooni toetuskiri, kui taotleja on lapsevanem;
  10) lapsevanema nõusolek, kui taotleja on organisatsioon.

§ 7.   Transporditoetus

  (1) Transporditoetus on täiendav huvitegevuse ja huvihariduse toetus transpordikulude kompenseerimiseks väljaspool Rakvere linna toimuval huvialal, mida Rakvere linnas ei pakuta.

  (2) Toetuse sihtrühm on 7-19 aastased noored, kes õpivad Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutustes ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

  (3) Toetust on õigustatud taotlema huvitegevuses osaleja lapsevanem või eestkostja.

  (4) Toetust määratakse ühe huvihariduse või huvitegevuse ringi toetamiseks ning mitte rohkem kui 30 eurot kuus taotleja kohta.

  (5) Toetuse saamiseks esitab taotleja:
  1) taotluse;
  2) sõidukulusid tõendava dokumendi (ühistranspordi piletid või autokütuse kuludokumendi);
  3) tõendi lapse osalemise kohta huvikoolis või huvitegevuses;
  4) andmed juhendaja kvalifikatsiooni kohta.

  (6) Täiendava toetuse taotlused vaatab läbi linnavalitsuse sotsiaaltoetuste määramise komisjon. Komisjon otsustab toetuse maksmise või sellest keeldumise ja toetuse suuruse.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Määruse rakendamine

  Määruse paragrahvis 7 sätestatud transporditoetust võib maksta tagasiulatuvalt alates 2020. aasta 1. jaanuarist.

Triin Varek
Linnapea

Riina Männiste
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json