Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viljandi linna loomestipendiumi statuut

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2021, 31

Viljandi linna loomestipendiumi statuut

Vastu võetud 28.01.2021 nr 103

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Viljandi linna loomestipendiumi (edaspidi stipendium) eesmärk on võimaldada ja toetada loovisiku pühendumist loomingulisele tegevusele või enesetäiendamisele, et väärtustada nende tegevust Viljandi kultuurielus.

§ 2.   Stipendiumi võib määrata Viljandis elavatele või tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

§ 3.   Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kuulutab veebilehel www.viljandi.ee ning ajalehes Sakala välja avaliku konkursi stipendiumite kandidaatide leidmiseks.

§ 4.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Füüsiline isik saab stipendiumi taotleda iseendale, va juhud, kus lapsevanem taotleb stipendiumi oma alaealisele lapsele. Juriidilised isikud saavad stipendiumi taotleda enda liikmetele.

  (2) Stipendiumi taotlemine toimub läbi e-keskkonna Spoku.

  (3) Taotluse esitamise tähtpäev on 1. veebruar, 1. mai, 1. august ja 1. november kell 23.59. Kui tähtpäev langeb nädalavahetusele või riiklikule pühale, on tähtpäevaks puhkepäevale järgnev esimene tööpäev.

  (4) Stipendiumi kasutamise perioodid on:
  1) taotlemisel 1. veebruaril – taotlemise aasta 1. veebruar kuni 31. detsember;
  2) taotlemisel 1. mail – taotlemise aasta 1. mai kuni 31. detsember;
  3) taotlemisel 1. augustil – taotlemise aasta 1. august kuni 31. detsember;
  4) taotlemisel 1. novembril – taotlemise aasta 1. november kuni 31. detsember.

  (5) Taotlus peab sisaldama:
  1) taotluse põhjendust, isiku tegevuse kirjeldust ja saavutuste loetelu;
  2) stipendiumi kasutamise eesmärki ja oodatavat tulemust, võimalusel koopia käsikirjast, helinäidisest, kavast, maketist vms;
  3) kirjeldust taotleja või tegevuse seosest Viljandi linnaga;
  4) kirjeldust Viljandi linna elanike võimalustest taotleja loomingust osa saamiseks;
  5) juriidiline isik peab taotluses välja tooma, kes on stipendiumi kasutaja(d) ning taotlusele lisama stipendiumi kasutaja(te) poolse(d) nõusolekukirja(d);
  6) vähemalt ühte soovituskirja.

§ 5.   Taotluste hindamine ja stipendiumite määramine

  (1) Esitatud taotlused vaatab ühe kuu jooksul läbi linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kelle otsuse kinnitab linnavalitsus.

  (2) Taotlused, mis ei ole õigeaegselt esitatud või taotluste menetleja poolt antud tähtajaks parandatud, jätab komisjon läbi vaatamata.

  (3) Ühele ja samale isikule võib stipendiumi määrata ühe aasta jooksul mitte rohkem kui kahes taotlusvoorus.

  (4) Vastavate taotluste mittesobivusel on komisjonil õigus teha linnavalitsusele ettepanek jätta stipendium välja andmata.

§ 6.   Stipendiumi väljamaksmine ja aruandlus

  (1) Stipendium kantakse stipendiumi saaja arvelduskontole linnavalitsuse korralduse alusel 10 tööpäeva jooksul peale korralduse jõustumist.

  (2) Stipendiumi kasutamise kohta tuleb esitada sisuline aruanne 30 kalendripäeva jooksul peale raha kasutamise ajavahemiku lõppemist.

  (3) Aruande esitamine toimub läbi e-keskkonna Spoku.

  (4) Aruandes tuleb märkida:
  1) toimunud tegevuse kirjeldus;
  2) hinnang toimunud tegevusele.

  (5) Linnavalitsusel on õigus määratud stipendiumi mittesihipärasel kasutamisel nõuda stipendiumi tagasimaksmist.

§ 7.   Stipendiumi saaja järgmist taotlust menetletakse siis, kui eelmise korralduse kõik tingimused on täidetud.

§ 8.   Kui stipendium määrati konkreetse teose väljaandmiseks või esitlemiseks, kohustub stipendiumi saaja Viljandi linna kui toetajat ära märkima.

§ 9.   Stipendiumi ei maksustata tulumaksuga.

§ 10.   Stipendiumite määramise tulemused avaldatakse Viljandi linna veebilehel www.viljandi.ee.

§ 11.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 23.11.2007 määrus nr 66 „Viljandi linna loomestipendiumi statuut“.

§ 12.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json