Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Annetuste arvelduskonto haldamise kord

Väljaandja:Paikuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2013, 28

Annetuste arvelduskonto haldamise kord

Vastu võetud 25.02.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 30. paragrahvi 1. lõike 3. punkti alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva korraga on reguleeritud Paikuse valla annetuste arvelduskonto (edaspidi annetuskonto) haldamine ja kasutamine.

  (2) Annetuskontona mõistetakse Paikuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) arvelduskontot nr 10220049486015 (SEB Pank).

§ 2.   Annetuskonto eesmärk

  (1) Annetuskonto eesmärgiks on lisavahendite kaasamine ja kolmandatele isikutele võimaluse pakkumine puudustkannatavate Paikuse valla perede ja üksikisikute (edaspidi sihtgrupp) toetamiseks.

  (2) Annetuskonto vara kasutatakse:
  1) huvialahariduseks ja spordialaseks tegevuseks antavate toetuste määramiseks;
  2) riietusesemete ja jalanõude ostuks sihtgrupile;
  3) toiduabipakkide ostmiseks;
  4) küttepuude ostmiseks;
  5) õppetööks vajaliku inventari soetamiseks;
  6) ravimite ja hügieenitarvikute ostmiseks;
  7) muudeks toetusteks, mis soodustavad perede ja isikute toimetulekut.

  (3) Annetuskonto vahenditest toetatakse peresid ja üksikisikuid, kes vastavad vähemalt kahele tunnusele järgmistest:
  1) peres kasvab laps;
  2) pere elatustase on allpool Eesti Vabariigi vaesuspiiri;
  3) üksikvanemaga lastega pere;
  4) paljulapseline pere, kus kasvab vähemalt 4 alla 18-aastast last;
  5) peres elab sügava puudega laps või täiskasvanu;
  6) pensionär, kellel ei ole lapsi või kelle täiskasvanud lapsed elavad allpool vaesuspiiri.

§ 3.   Annetuskonto vahendite moodustumine

  (1) Annetuskontole tehakse vabatahtlikke annetusi eesmärgiga toetada rahvastikuregistri andmetel Paikuse vallas elavaid peresid ja isikuid.

  (2) Annetusi annetuskontole võib teha sihtotstarbeliselt, märkides ülekandes selgitusse annetuse kasutamise otstarbe, või mittesihtotstarbeliselt.

§ 4.   Annetuskonto valitsemine

  (1) Arvelduskontole laekunud vahendeid käsutab vallavalitsuse humanitaarosakonna juhataja Paikuse valla pereabikomisjoni (edaspidi pereabikomisjon) nõusolekul.

  (2) Arvelduskontole laekunud vahendite käsutamiseks ettepaneku tegemise õigus on igal pereabikomisjoni liikmel.

  (3) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud isik esitab põhjendatud ettepaneku pereabikomisjonile, mis peab oma nõusoleku või motiveeritud keeldumise avaldama komisjoni koosoleku protokollis. Otsus nõusoleku andmiseks, mis peab sisaldama ka kooskõlastatud summat, langetatakse koosolekust osavõtjate lihthäälteenamusega.

  (4) Toetus kantakse toetatava isiku pangakontole, väljastatakse sularahas või kantakse otse teenuse pakkuja pangakontole.

  (5) Humanitaarosakonna juhataja annab vallavalitsusele igakordsel nõudmisel ning vallavolikogu haridus-, sotsiaal- ja tervishoiukomisjonile vähemalt üks kord eelarveaasta jooksul ülevaate annetuskonto laekumistest ja sellelt tehtud väljamaksetest.

§ 5.   Rakendussäte

  Käesoleva määruse rakendamisel tekkinud vaided lahendab Paikuse Vallavalitsus.

Kuno Erkmann
Vallavanem

Eve Paas
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json