HaridusKool

Teksti suurus:

Õpilase kooli vastuvõtmise üldiste tingimuste ja korra kehtestamine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2013, 31

Õpilase kooli vastuvõtmise üldiste tingimuste ja korra kehtestamine

Vastu võetud 27.02.2013 nr 157

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ja haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolevas määruses sätestatakse õpilase põhikooli ja gümnaasiumi (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord.

  (2) Kooli direktor kehtestab kooli vastuvõtu tingimused ja korra, sealhulgas teadmiste ja oskuste hindamise korra gümnaasiumi vastuvõtmisel, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatut. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu valmistab ette kooli direktor. Eelnõu esitatakse enne kehtestamist hoolekogule arvamuse andmiseks.

  (3) Käesolevat määrust kohaldatakse õpilase erivajadusega õpilaste klassi vastuvõtmisel niivõrd, kuivõrd haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud hariduslike erivajadustega õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise ning klassist või rühmast väljaarvamise tingimustes ja korras ei ole sätestatud teisiti.

§ 2.   Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamine

  (1) Käesolevas määruses reguleerimata küsimustes kehtestab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli direktor, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatut.

  (2) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning kooli vastuvõtmise taotluse vormid kooli veebilehel.

  (3) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.

§ 3.   Õpilase kooli vastuvõtmine

  (1) Põhikool on kohustatud võtma õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool. Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.

  (2) Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus.

  (3) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb direktor, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatut. Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (4) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidis isseastuja), piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem või sisseastuja seaduslik esindaja kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi);
  2) kui taotluse esitab vanem või sisseastuja seaduslik esindaja, siis vanema või esindaja isikut tõendava dokumendi;
  3) õpilase tervisekaardi selle olemasolul;
  4) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi.

  (5) Ühest koolist teise üleminekul esitab sisseastuja, piiratud teovõimega sisseastuja puhul lapsevanem või sisseastuja seaduslik esindaja lisaks järgmised dokumendid:
  1) kooli poolt kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  2) väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

  (6) Sisseastuja, vanem või sisseastuja seaduslik esindaja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

  (7) Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 4 ja lõikes 5 nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

§ 4.   Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

  Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine põhikoolis ja gümnaasiumis toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määruses sätestatule.

Arne Berendsen
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json