HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Maleva Põhikooli põhimäärus

Kohtla-Järve Maleva Põhikooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2013, 38

Kohtla-Järve Maleva Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 27.02.2013 nr 162

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. jaanuari 2011. a määruse nr 63 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide põhimääruste kehtestamise kord“ § 3 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Põhimääruse reguleerimisala

 (1) Käesolevas põhimääruses sätestatakse:
 1) kooli nimetus;
 2) kooli asukoht ja tegutsemiskoht;
 3) kooli tegutsemise vorm;
 4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded;
 5) õppe ja kasvatuse korraldus koolis (koolis omandatava hariduse liik ja tase, õppekeeled, koolis toimuva õppe vorm ning koolis tegutsevad hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja rühmad);
 6) koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused ning õppekavavälises tegevuses osalejate poolt kaasrahastatava õppekavavälise tegevuse puhul kulude katmise tingimused ja kord;
 7) õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord;
 8) koolitöötajate õigused ja kohustused;
 9) majandamise ja asjaajamise alused.

 (2) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigus- ja haldusaktidest.

§ 2.  Kooli nimetus

  Käesolevas põhimääruses määratakse kindlaks Kohtla-Järve Maleva Põhikooli (edaspidi Kool) õiguslik seisund ja töökorraldus. Kooli ametlik nimetus on Kohtla-Järve Maleva Põhikool. Kool on munitsipaalõppeasutus, mille tegevuse aluseks on Eesti Vabariigi haridusseadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, haridus- ja teadusministri määrused, Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) ja Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi Linnavolikogu) õigusaktid.

§ 3.  Kooli asukoht ja tegutsemisekoht

 (1) Kool asub Ida-Virumaal Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas. Kooli tegutsemiskohaks on Kooli asukoha aadressil asuvad Kooli hooned ja territoorium.

 (2) Kooli aadress on Maleva 4, 31021 Kohtla-Järve.

§ 4.  Kooli tegutsemise vorm

 (1) Kool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks. Kool on Linnavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Õpe põhikoolis toimub kõikides põhikooli klassides.

2. peatükk Hoolekogu ja direktori ülesanded 

§ 5.  Kooli hoolekogu ülesanded

 (1) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb Linnavalitsusele ettepanekuid Kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 (2) Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikes 1 sätestatud ülesande täitmiseks hoolekogu:
 1) otsustab nõusoleku andmise või mitteandmise, kui soovitakse muuta riikliku õppekava kohustuslike õppeainete ja läbivate teemade nimistut ning muuta tunnijaotusplaani riiklikes õppekavades sätestatud tingimustel ja korras;
 2) otsustab nõusoleku andmise või mitteandmise, kui soovitakse kehtestada põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud klassi täitumuse piirnormist suuremat klassi täitumuse ülemist piirnormi;
 3) otsustab nõusoleku andmise või mitteandmise, kui soovitakse kehtestada pikapäevarühmas põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud ülemisest piirnormist suurem rühma täitumuse ülemist piirnormi;
 4) otsustab sisehindamise aruande kooskõlastamise või kooskõlastuse mitteandmise enne selle kinnitamist;
 5) avaldab arvamust Kooli õppekava ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
 6) avaldab arvamust Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta enne selle kehtestamist;
 7) avaldab arvamust arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta enne selle kehtestamist;
 8) avaldab arvamust põhimääruse ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
 9) avaldab arvamust arengukava ja selle muudatuste kohta enne selle kinnitamist;
 10) avaldab arvamust Kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
 11) avaldab arvamust sisehindamise aruande kohta enne selle kehtestamist;
 12) avaldab arvamust Kooli eelarve kava projekti kohta Linnavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korra kohasel enne selle kinnitamist;
 13) teeb vajadusel ettepaneku Linnavolikogule eesti keelest erineva õppekeele kasutamise kohta Koolis või selle üksikutes klassides;
 14) teeb ettepaneku Linnavalitsusele pikapäevarühma moodustamiseks;
 15) teeb ettepanekuid pikapäevarühma töö planeerimiseks ja korraldamiseks;
 16) teeb ettepanekuid koolis tasuta või tasu eest pakutava toiduvaliku kohta, mis soodustaks tervislikku toitumist;
 17) osaleb kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamises;
 18) on abiks arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamisel;
 19) osaleb kooli arengukava väljatöötamises tervisealastes küsimustes, mis koostatakse hoolekogule saadetud kirjalike ettepanekute alusel, kord õppeaastas kogutud terviseinfo analüüsi põhjal;
 20) töötab välja koostöös direktoriga tervishoiuteenuse osutaja poolt esitatud kirjalike ettepanekute alusel, mis on koostatud kord õppeaastas kogutud terviseinfo analüüsi põhjal Kooli arengukava tervisealastes küsimustes;
 21) arutab õpilasega, kellele on kohaldatud vastavat mõjutusmeedet, tema käitumist eesmärgiga mõjutada õpilasi Kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist Koolis;
 22) kehtestab pedagoogide ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra direktori ettepanekul;
 23) lahendab hoolekogule õpilaste ja vanemate esitatud, õpetamist ja kasvatamist puudutavaid, vaidlusküsimusi;
 24) arutab läbi teabe ujulas lastega juhtunud vigastustest, basseinivee kontrolli tulemustest ja muude nõuete täitmisest perioodiliselt, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis ning teeb vajadusel Koolile ettepanekuid olukorra lahendamiseks;
 25) analüüsib Kooli sisehindamise kontekstis hoolekogu koostööd kooliga, sealhulgas hoolekogu aktiivsust, avalikkussuhteid, kaasatust otsustamisse, tagasisidet ja rahulolu hoolekogu tegevusega.

§ 6.  Kooli direktori ülesanded

 (1) Direktor täidab talle seadustes ja nende alusel õigus- ja haldusaktides pandud ülesandeid ning vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude Koolis läbiviidavate tegevuste, Kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Direktor esindab Kooli ja tegutseb Kooli nimel, teeb Kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

 (2) Direktori ülesanneteks on seadustest ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktides sätestatud tingimustel ja korras:
 1) valmistada ette, kehtestada või kinnitada dokumente;
 2) valmistada ette, sõlmida, muuta ja üles öelda töölepinguid Kooli töötajatega;
 3) volitada ülesandeid teistele koolitöötajatele;
 4) teha ettepanekuid Linnavalitsusele ja hoolekogule;
 5) korraldada tegevusi ja teha Kooli tegevuse korraldamiseks otsuseid oma pädevuse piires;
 6) lahendada direktorile esitatud ettepanekuid ja ettekirjatusi;
 7) kutsuda kokku ja viia läbi vanemate koosolekuid;
 8) korraldada õppenõukogu tegevust.

 (3) Lisaks eelnimetatud ülesannetele peab direktor täitma ülesandeid, mis tulenevad erinevatest seadustest ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest, mis reguleerivad erinevaid koolielu valdkondi, näiteks personalijuhtimine, asjaajamine, ressursside juhtimine, tööohutus ning ülesandeid, mis tulenevad Kohtla-Järve linna haldusaktidest ja töölepingust.

3. peatükk Õppe ja kasvatuse korraldus 

§ 7.  Koolis omandatava hariduse liik ja tase

 (1) Kool on üldharidusasutus.

 (2) Koolis on võimalik omandada haridus põhihariduse tasemel.

§ 8.  Kooli õppekeeled

 (1) Kooli õppekeelteks on eesti keel ja vene keel. Eesti õppekeelega klassis toimuv õpe moodustab eesti keeles vähemalt 60 protsenti riiklikes õppekavades määratud väikseimast lubatud õppekoormusest. Vene õppekeelega klassis toimuv õpe moodustab vene keeles vähemalt 60 protsenti riiklikes õppekavades määratud väikseimast lubatud õppekoormusest.

 (2) Koolis tegutsevad ka hariduslike erivajadustega klassid ja rühmad.

§ 9.  Koolis toimuva õppe vorm

  Koolis toimub õpe statsionaarse õppe vormis.

§ 10.  Klassid ja rühmad, mis võivad koolis tegutseda hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks

 (1) Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks võib Koolis moodustada järgmisi rühmi ja klasse, et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavaklassis:
 1) õpiabirühmi põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks;
 2) klasse põhiharidust omandavatele käitumisprobleemidega õpilastele;
 3) klasse õpiraskustega põhiharidust omandavatele õpilastele;
 4) klasse põhiharidust omandavatele kasvatusraskustega õpilastele.

 (2) Õpilasele, kelle tervislikust seisundist tulenevad hariduslikud erivajadused ei võimalda osaleda Kooli ruumides toimuvas õppetöös, korraldatakse elukohajärgne õpe (koduõpe).

§ 11.  Koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused ning õppekavavälise tegevuse puhul kulude katmise tingimused ja kord õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel

 (1) Koolis korraldatava tegevuse puhul, mis ei ole Kooli õppekava osa (õppekavaväline tegevus ), võib kulude katmine toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel.

 (2) Õppekavaväliste tegevuste loetelu, kus toimub kulude katmine õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel ja kaasrahastamise kaudu kaetavate kulude määra õppekavaväliste tegevuste lõikes, kehtestab Linnavalitsus. Ettepaneku Linnavalitsusele kaasrahastatavale õppekavaväliste tegevuste loetelu ja määrade kehtestamise kohta teeb direktor kooskõlastades selle Kooli hoolekoguga.

 (3) Õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisest laekuvad summad kantakse Kooli eelarvesse.

 (4) Õppekavavälise tegevuse kohta, mis toimub osalejate kaasrahastamisel, esitatakse õppekavavälises tegevuses osaleja vanemale ülekandearve. Isikud, kes soovivad osaleda kaasrahastamist eeldavas õppekavavälises tegevuses, kuid kes ei kanna arvel esitatud tasu tähtaegselt, piiratakse õigust osaleda õppekavavälises tegevuses, mis eeldab osalejapoolset kaasrahastamist, kuni arve tasumiseni.

4. peatükk Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 12.  Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused seoses koolikohustusega ning õpilase arengu toetamisega

 (1) Õpilasel on kohustus osaleda Kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma Kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid Kooli kodukorras sätestatud korras.

 (2) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
 1) esitama Koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 2) tutvuma Koolielu reguleerivate aktidega;
 3) tegema koostööd Kooliga käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
 4) kasutama meetmeid, mida talle pakub Kool või elukohajärgne linnavalitsus;
 5) pöörduma Kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
 6) taotlema vajaduse korral Koolilt ja õpilase elukohajärgselt Linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

 (3) Õpilasel ja vanemal on õigus arenguvestlusele, mis korraldatakse Koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul ning mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. Õpilasele ja koolikohustusliku õpilase vanemale on arenguvestlusel osalemine kohustuslik.

 (4) Õpilasel on õigustunnustusele õpingute jooksul kodukorras sätestatud korras.

§ 13.  Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused seoses teavitamisega

 (1) Õpilasel ja vanemal on õigus saada Koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta. Teovõimeline õpilane võib kirjaliku taotlusega keelata juurdepääsu tema kohta Kooli valduses olevale teabele.

 (2) Õpilasel ja vanemal on õigus saada teavet õpilase hinnetest. Kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem ei ole andnud nõusolekut õpilase hinnetest teavitamiseks elektrooniliselt, teavitab Kool õpilast ja vanemat õpilase hinnetest paberil vormistatud klassitunnistuse või õpinguraamatu kaudu.

 (3) Kõigile vanematele antakse vähemalt üks kord aastas võimalus osaleda vanemate koosolekul. Ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel kutsub direktor kokku selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.

 (4) Vanemal on õigus vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul teabele, kus Kool teeb kokkuvõtte õpilase puudumiste kohta.

§ 14.  Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused seoses õppes osalemise ja koolis korraldatavas õppes puudumisega

  Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale Kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. Õppest puudumine on lubatud üksnes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 15.  Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused seoses koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest teavitamisega

 (1) Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval Kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem Kooli puudumise kestusest.

 (2) Kui Kooli töötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on vanemal kohustus anda täiendavaid selgitusi.

§ 16.  Õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

 (1) Õpilasesinduse põhimääruse muutmises osaleb kogu õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

 (2) Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu peab läbima avaliku arutelu. Õpilasesinduse põhimääruse eelnõuga saab tutvuda Kooli veebilehe kaudu. Arvamused saab esitada toimivale õpilasesindusele, kes vastutab õpilasesinduse põhimääruse eelnõu koostamise eest. Saadud tagasiside arutatakse õpilasesinduses läbi ja vajadusel korrigeeritakse õpilasesinduse põhimääruse eelnõud.

 (3) Enne õpilasesinduse põhimääruse eelnõu esitamist direktorile kinnitamiseks peavad põhimääruse eelnõu läbi arutama ja heaks kiitma kõik klassid. Klasside heakskiitvad otsused protokollitakse ning esitatakse koos arvamustega direktorile.

 (4) 30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

5. peatükk Koolitöötajate õigused ja kohustused 

§ 17.  Kooli töötajate õigused ja kohustused

 (1) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

 (2) Kui seadustest, kollektiiv- või töölepingust ei tulene teisiti, täidab koolitöötaja eelkõige järgmisi kohustusi:
 1) teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi;
 2) teeb tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal;
 3) täidab õigel ajal ja täpselt direktori seaduslikke korraldusi;
 4) osaleb oma tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks koolitusel;
 5) hoidub tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustusi täita või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist või vara;
 6) teeb tööülesannete täitmiseks koostööd teiste töötajatega;
 7) teatab viivitamata direktorile töötakistusest või selle tekkimise ohust ning võimaluse korral kõrvaldab erikorralduseta takistuse või selle tekkimise ohu;
 8) teavitab direktorit kõigist töösuhtega seonduvatest olulistest asjaoludest, mille vastu direktoril on õigustatud huvi;
 9) hoidub tegudest, mis kahjustavad Kooli mainet või põhjustavad õpilaste või vanemate usaldamatust Kooli vastu;
 10) teatab direktorile esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja võimaluse korral selle eelduslikust kestusest.

 (3) Koolitöötajal on õigus nõuda direktorilt töölähetusega kaasnevate sõidu- ja majutuskulude ning tööülesande täitmisega kaasnevate muude mõistlike kulude hüvitamist kooskõlas vastavate õigusaktidega.

 (4) Koolitöötajal peab olema kehtiv kirjalik tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta.

6. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 18.  Majandamise alused

 (1) Kool on raamatupidamiskohustuslane.

 (2) Koolil on oma eelarve, mille tulud moodustuvad eraldistest riigieelarvest ja kohalikust eelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

 (3) Kooli vara moodustavad Koolile Linnavalitsuse poolt ja korras sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (4) Kool kasutab, valdab ja käsutab tema valduses ja kasutuses olevat vara Linnavalitsuse õigusaktide kohaselt.

§ 19.  Majandamise alused

 (1) Kooli asjaajamine toimub asjaajamiskorra kohaselt.

 (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub Kool põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja selle alusel antud määrustest.

 (3) Koolis ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades koolielu reguleerivatest õigusaktidest tulenevaid erisusi.

 (4) Teenistuslikku järelvalvet Kooli tegevuse üle teostab Linnavalitsus. Teenistuslikku järelevalvet teostatakse kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.

7. peatükk Põhimääruse muutmise kord ja rakendussätted 

§ 20.  Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

 (1) Kooli põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi ning täiendusi Linnavolikogu Linnavalitsuse ettepanekul.

 (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

§ 21.  Rakendussätted

 (1) Kohtla-Järve Linnavolikogu 9. veebruari 2011. a määrus nr 70 "Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks

 (2) Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. septembri 2011. a määrus nr 94 “Kohtla-Järve Linnavolikogu 9. veebruari 2011. a määruse nr 70 „Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimäärus“ muutmine” tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Määrus jõustub 1. septembril 2013. a.

Arne Berendsen
volikogu esimees