Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Meremäe valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2013, 44

Meremäe valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 27.02.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Meremäe valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koosmõjus riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada vallas heakord.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Meremäe valla territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus Meremäe valla jäätmehoolduseeskirjaga, Meremäe valla kaevetööde eeskirjaga, Meremäe valla avaliku korra eeskirjaga, Meremäe valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga, Meremäe valla ehitusmäärusega ning teiste õigusaktidega.

§ 2.   Mõistete kasutamine eeskirjas

  1) Omanik heakorra nõuete täitmisel on ka õiguslikul alusel kinnistu kasutaja.
  1) Omanik heakorra nõuete täitmisel on ka õiguslikul alusel kinnistu kasutaja.
  2) Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.
  3) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis, rajatis või selle osa.
  4) Kergliiklustee on tee, mis on ehitatud või kohandatud jalakäija ja jalgratturi liiklemiseks.
  5) Haljasala on teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik ja vastavafunktsioonilised rajatised.
  6) Heakorratöö on tolmu, liiva, prahi, prügi, okste, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, mahalangenud puulehtede, tuulemurru vms koristamine ning kuivanud okste eemaldamine taimedelt.
  7) Romusõiduk on sõiduk, mis on tehniliselt sõidukõlbmatu, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab esteetilist väljanägemist ja rikub visuaalselt valla puhtust ja heakorda.
  8) Illegaalne grafiti on omaniku loata hoone seintele, piirdeaiale, pingile, teele, bussiootepaviljonile, kommunikatsiooniehitisele ja mujale kantud kiri või pilt.
  9) Koha-aadress on territooriumi haldusjaotuse hierarhiast ja ametlikest kohanimedest lähtuv aadressiobjekti tekstilis-numbriline kirje või tunnus.

§ 3.   Valla kohustused heakorra tagamisel

  (1) Heakorra tagamist korraldab Meremäe vallas Meremäe Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Heakorra tagamisel vallavalitsus:
  1) korraldab heakorratöid avalikes kohtades ja haljasaladel;
  2) korraldab valla omandis olevate teede, parklate, teemaal asuvate rajatiste ja haljasalade heakorratööde teostamist;
  3) korraldab valla omandis olevate mänguväljakute hooldust ja tagab nende vastavuse tehnilistele nõuetele;
  4) korraldab valla omandis või kasutuses olevate avalike tualettide, inventari, jäätmemahutite paigaldamise ja hoolduse.

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, vitriini või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme (sh välireklaamikandja) paigaldada vallavalitsuse loal. Nende korrashoiu ja hooldamise eest vastutab väikevormi omanik.

  (2) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik on kohustatud tagama mänguväljaku elementide hoolduse, remondi ja ohutuse ning vajadusel (vähemalt üks kord aastas) vahetama välja liivakastis liiva.

  (3) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala koos lähiümbrusega, millel üritus läbi viidi, hiljemalt 24 tunni jooksul peale ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (4) Veoste ja koormate vedajad ning põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Päästeametile ja vallavalitsusele.

§ 5.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirde ning rakendama meetmeid kinnistu risustamise ja reostamise vältimiseks;
  2) hoidma korras hoone fassaadi ja fassaadielemendid, st fassaadielemendid peavad olema terved ja kaetud pinnakaitse vahendiga;
  3) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sadeveekaevude kaaned ja nende ümbruse, kraavid ning truubid;
  4) niitma regulaarselt muru ja pügama heki;
  5) lõikama põõsaste ja puude oksad, mis kasvavad väljapoole kinnistu piiri ja/või varjavad liikluskorraldusvahendit ning takistavad liiklemist teel;
  6) niitma ja koristama heina minimaalselt 1 kord aastas hiljemalt 01. septembriks, vältimaks kulu teket ja tagamaks tuleohutuse;
  7) taotlema (raie)luba tiheasustusalal kõrghaljastuse (v.a viljapuude, marjapõõsaste) eemaldamiseks;
  8) kõrvaldama liiklejatele ohutul viisil ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms, peale tööde lõpetamist heakorrastama ümbruse;
  9) vältima sadevee langemise katuselt kergliiklusteele, paigaldades vajaduse korral vastavad rennid;
  10) kütte-, ehitus- või muud materjali ladustamisel tänavaäärses õue osas madalamal piirdeaiast või hekist;
  11) sulgema varisemisohtliku ehitise või rajatise sissepääsud;
  12) omama või rentima jäätmekonteinerit ja sõlmima lepingu jäätmekäitlejaga.

§ 6.   Heakord kalmistutel

  (1) Hauaplatsi omanik on kohustatud hoidma hauaplatsi ja sellega piirnevad kalmistul asuvad teeosad kuni tee telgjooneni heakorrastatuna ja puhtana.

  (2) Hauaplatsi omaniku paigaldatud hauatähised ja rajatised on tema omand.

  (3) Kalmistuvaht on kohustatud:
  1) hoidma üldkasutatava territooriumi korras ja puhtana;
  2) nõudma hauaplatside omanikelt käesoleva eeskirja täitmist.

  (4) Kalmistul on keelatud:
  1) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning kalmistu üldkasutatavat territooriumi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
  2) haljastuse rikkumine;
  3) suusatada, kelgutada või sõita jalgrattaga;
  4) kasutada mootorsõidukit ilma kalmistuvahi loata;
  5) laiendada omavoliliselt hauaplatse;
  6) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;
  7) jäätmete mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse.

§ 7.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ümbruse, raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni, puhtuse ja heakorratööde teostamise;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist;
  3) korrastama müügikoha peale müügitegevuse lõppemist ning ära viima kõik seoses müügitegevusega paigaldatud esemed (letid, kastid, pakendid, jäätmemahutid jms).

§ 8.   Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija on kohustatud:
  1) vältima ehitusobjektilt prahi, pinnase jms sattumist üldkasutatavale territooriumile ja teisele kinnistule. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras ja vallavalitsuse loal;
  2) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee ning paigaldama liiklust suunavad ja hoiatavad märgid;
  3) rajama ja korras hoidma tööobjekti piirded (aia, katte või muu tõkke), tagama nende püsivuse;
  4) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse, taastama, korrastama rikutud haljastuse ja teekatte õigusaktidega sätestatud korras

  (2) Kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada süüdlasel mõistliku aja jooksul, süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal.

§ 9.   Põllumajandus-, metsandus- ja veoettevõtja kohustused heakorra tagamisel

  Vastavaid töid teostavad isikud on kohustatud:
  1) vältima puiste, pori, prahi, sõnniku, läga jms kandumise avalikku kohta ja teedele;
  2) likvideerima koheselt nende poolt tekitatud reostuse, tagades liiklusohutuse.

§ 10.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu, kusjuures tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisund peab olema selline, et oleks tagatud liiklusohutus ja kaaskodanike turvalisus

§ 11.   Heakorranõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorranõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid jms;
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku ruumi paigaldatud inventari;
  3) kahjustada haljasala, muud roheala ja selle rajatisi, vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
  4) istutada puid ja põõsaid avalikku kohta ilma vallavalitsusega kooskõlastamata;
  5) reostada veekogusid ning pesta sõidukeid veekogu juures;
  6) lasta reovett sadevee kraavi või sadeveekanalisatsiooni, risustada või reostada neid muul viisil;
  7) paigutada lund ja jääd kergliiklusteele sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus, v.a juhul, kui liiklejatele jääb vähemalt 1,3 m käiguruumi;
  8) kuhjata lund sõiduteele;
  9) kuivatada pesu selleks mitte ettenähtud kohas;
  10) kuivatada pesu kõrgemal rõdu piirdest;
  11) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mitte sobivaid esemeid ning toiduaineid,
  12) koguda, kuhjata, ladustada ehitusmaterjali avalikku kohta ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  13) ladustada ajutiselt küttepuid avalikule territooriumile ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  14) ladustada materjale avalikul territooriumil kauem kui 24 tundi ning jätta pärast ladustamise lõpetamist maa-ala heakorrastamata;
  15) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ette nähtud avalikku kohta;
  16) illegaalse grafiti tegemine.

§ 12.   Vastutus

  (1) Järelvalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus, politseiprefektuur ja päästeameti kohalik päästeasutus vastavalt oma pädevusele

  (2) Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

  (3) Heakorraeeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on vallavalitsus, politseiasutus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt oma pädevusele.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 25.04.2002 määrusega nr 12 kinnitatud „Meremäe valla heakorra eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Villu Lillmaa
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json