Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasusuurus ja maksmise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2014, 2

Tallinna Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasusuurus ja maksmise kord

Vastu võetud 20.02.2014 nr 4
jõustumine 01.04.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 22 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 22 lg 4 punktiga 11.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korraga (edaspidi määrus) reguleeritakse Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) liikmetele linnavolikogu istungitest, linnavolikogu alatise komisjoni koosolekutest (edaspidi linnavolikogu tööst) ning linnaosa halduskogu tööst osavõtu eest tasu maksmise suurust ja korda.

  (2) Määrusega sätestatakse ka tasude maksmine neile linnavolikogu komisjoni ning halduskogu ja halduskogu komisjoni liikmetele, kes ei ole linnavolikogu liikmed.

  (3) Määruses ettenähtud tasu ei maksta linnavolikogu või halduskogu korralise puhkuse aja eest.

  (4) Tasu ei maksta ka aja eest, mil tasu saamiseks õigustatud isik on jätnud mõjuva põhjuseta täitmata kohustused, mille täitmise eest on tasu ette nähtud. Ettepaneku tasu mittemaksmiseks linnavolikogu liikmele käesolevas lõikes toodud asjaoludel võib teha linnavolikogu fraktsiooni esimees, kes esitab vastava taotluse linnavolikogu kantselei juhatajale. Ettepaneku tasu mittemaksmiseks linnavolikogu komisjoni esimehele käesolevas lõikes toodud asjaoludel võib teha linnavolikogu esimees, kes esitab vastava taotluse linnavolikogu kantselei juhatajale hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks. Tasu maksmist alustatakse isiku ühekordse avalduse alusel, milles näidatakse ära:
  1) isikuandmed (nimi, isikukood);
  2) pangakonto number;
  3) kas tasu makstakse linnavolikogu või linnavolikogu komisjoni, halduskogu või halduskogu komisjoni tööst osavõtu eest;
  4) elukoha aadress ja postiindeks;
  5) kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
  6) kas isik on liitunud kohustusliku kogumispensioniga.

  (5) Tasult peetakse kinni üksikisiku tulumaks ja vajadusel kohustusliku kogumispensioni makse ning arvestatakse ja makstakse sotsiaalmaks seadusega sätestatud korras.

  (6) Määruses sätestatud tasud kantakse saaja pangakontole väljamakset teostava asutuse palgapäeval.

§ 2.   Linnavolikogu liikmele, komisjoni esimehele ja komisjoni liikmele tasu maksmine

  (1) Linnavolikogu liikmele (välja arvatud palgaline või hüvitist saav linnavolikogu esimees ning palgaline või hüvitist saav linnavolikogu aseesimees) makstakse tasu linnavolikogu tööst osavõtu eest. Tasu suurus on 50% eelmise aasta Eesti keskmisest palgast, mis arvutatakse Statistikaameti poolt veebruarikuus avaldatava eelmise aasta nelja kvartali Eesti keskmise palga suuruse alusel jooksva aasta 1. märtsist järgnevaks 12 kuuks.

  (2) Linnavolikogu komisjoni esimehele makstakse Tallinna põhimääruses ja linnavolikogu töökorras sätestatud komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest tasu 192 eurot kuus. Juhul kui palgaline või hüvitist saav linnavolikogu esimees või palgaline või hüvitist saav linnavolikogu aseesimees on ühtlasi komisjoni või linnaosa halduskogu esimees, talle komisjoni või halduskogu esimehe kohustuste täitmise eest tasu ei maksta.

  (3) Juhul kui komisjoni esimehe ülesandeid täidab tema äraolekul või muul põhjusel komisjoni aseesimees, makstakse komisjoni aseesimehele (välja arvatud palgaline või hüvitist saav linnavolikogu esimees ja palgaline või hüvitist saav linnavolikogu aseesimees) tasu arvestusega 96 eurot ühe komisjoni koosoleku läbiviimise eest.

  (4) Linnavolikogu komisjoni liikmele (välja arvatud linnavolikogu liikmed ja linna teenistujad) makstakse tasu komisjoni koosolekutest osavõtu eest 6,50 eurot. Komisjoni koosolekutest osavõtu arvestust peab komisjoni sekretär.

  (5) Komisjoni esimees esitab andmed komisjoni koosolekutest osavõtu kohta linnavolikogu kantselei juhatajale kord kvartalis, s.o 1. aprilliks, 27. juuniks, 1. oktoobriks ja 27. detsembriks.

  (6) Linnavolikogu liikmele ja komisjoni esimehele makstakse lõigetes 1 ja 2 nimetatud tasu välja üks kord kuus ülekandega pangaarvele. Komisjoni aseesimehe ja lõikes 4 nimetatud komisjoni liikme tasu makstakse välja üks kord kvartalis ülekandega pangaarvele komisjoni esimehe või aseesimehe vastava esildise alusel, mis esitatakse linnavolikogu kantselei juhatajale.

  (7) Lõigetes 2 ja 3 toodud tasu makstakse täiendavalt lõikes 1 toodud tasule.

§ 3.   Halduskogu liikmele ja halduskogu komisjoni liikmele tasu maksmine

  (1) Halduskogu esimehele makstakse Tallinna põhimääruses ja linnaosa põhimääruses sätestatud halduskogu esimehe ülesannete täitmise eest tasu 192 eurot kuus. Juhul kui halduskogu esimehe ülesandeid täidab tema äraolekul või muul põhjusel halduskogu aseesimees, makstakse halduskogu aseesimehele tasu arvestusega 96 eurot ühe halduskogu koosoleku läbiviimise eest.

  (2) Halduskogu komisjoni esimehele makstakse tasu 96 eurot kuus halduskogu komisjoni koosolekute läbiviimise eest halduskogu esimehe esildise alusel. Tasu ei maksta juhul, kui halduskogu komisjoni esimeheks on halduskogu esimees.

  (3) Halduskogu liikmele (välja arvatud halduskogu esimees) makstakse halduskogu koosolekust osavõtu eest tasu 6,50 eurot. Koosolekust osavõtu arvestust peab linnaosa valitsus.

  (4) Halduskogu komisjoni liikmele (välja arvatud halduskogu esimees ja halduskogu komisjoni esimees) makstakse halduskogu komisjoni koosolekust osavõtu eest tasu 5 eurot. Koosolekust osavõtu arvestust peab linnaosa valitsus.

  (5) Käesoleva paragrahvis nimetatud tasu makstakse välja linnaosa valitsuse poolt linna eelarves linnaosale selleks eraldatud vahenditest. Halduskogu esimehele ja halduskogu komisjoni esimehele makstakse tasu kord kuus, halduskogu ja halduskogu komisjoni liikmele makstakse tasu kord kvartalis halduskogu esimehe või halduskogu komisjoni esimehe esildise alusel, milles on andmed halduskogu või halduskogu komisjoni koosolekust osavõtu kohta.

§ 4.   Määruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 12 "Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" paragrahvi 2 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(7) Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning linnavalitsuse liikmele makstakse töötasu või hüvitist üks kord kuus ülekandega pangakontole väljamakset tegeva asutuse palgapäeval.".

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määrus nr 6 "Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2014.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json