Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõelähtme valla eelarvest kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetamise kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2014, 13

Jõelähtme valla eelarvest kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetamise kord

Vastu võetud 25.10.2012 nr 103
RT IV, 19.06.2013, 36
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.02.2014RT IV, 05.03.2014, 908.03.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eesmärk

  (1) Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetamise korras (edaspidi: kord) sätestatakse Jõelähtme valla eelarvest kultuuri-, haridus- ja spordiprojektidele (-üritustele) toetuse (edaspidi toetus) taotlejale esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused, toetuse väljamaksmise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on kultuuri-, haridus- ja spordialase tegevuse mitmekesistamine ja arendamine Jõelähtme vallas, elanike heaolu suurendamine, valla paikkondliku kultuuri ja vaimsuse ning rahvastiku tervise edendamine.

§ 2.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust antakse:
  1) füüsilisele isikule;
  2) juriidilisele isikule, välja arvatud äriühingud, korteri-, aiandus- ja garaažiühistud;
  3) Jõelähtme valla haldusterritooriumil tegutsevale mitteformaalsele ühendusele (ring, taidluskollektiiv jne) (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud riiklike ja kohalike maksude tasumise kohustused ning esitanud kõik nõutud aruanded varasemalt Jõelähtme vallalt saadud toetuste kasutamise kohta.

  (3) Juriidilisest isikust taotleja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

  (4) Toetust antakse:
  1) Jõelähtme valla elanikele suunatud kultuuri-, noorsoo ja spordiürituste, laagrite, näituste ning kursuste ja koolituste korraldamiseks;
  2) Jõelähtme vallaga seotud kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks;
  3) Jõelähtme valla kollektiividele ja füüsilistele isikutele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald osalustasude maksmiseks oma valdkonna üleriigilistel ja rahvusvahelistel kultuuriüritustel ja spordivõistlustel osalemisel. Osalustasu käesoleva määruse tähenduses on stardimaks ja üritusel osalemiseks makstav registreerimistasu.

  (5) Käesoleva korra alusel ei eraldata toetust:
  1) investeeringuteks, ehitamiseks, remondiks ja halduskuludeks;
  2) inventari soetamiseks;
  3) trahvide, kohtukulude, viiviste ja erisoodustusmaksude tasumiseks;
  4) sõidukuludeks;
  5) taotluse esitamiseks tähtajaks toimunud üritusteks ja projektideks.

  (6) Käesoleva korra alusel ei saa toetust taotleda Jõelähtme Vallavalitsuse hallatavad asutused.

  (7) Käesolev kord ei laiene toetustele, mis on reguleeritud teiste riigi ja valla õigusaktidega.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA MENETLEMINE 

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Jõelähtme Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) vormikohane taotlus 05. veebruariks, 05. maiks, 05. augustiks või 05. novembriks arvestusega, et üritus toimub või projekt algab mitte varem kui üks kuu pärast taotluse esitamise tähtaega.

  (2) Kui taotluse esitamise tähtaeg satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, loetakse taotluse esitamise tähtajaks lõikes 1 nimetatud kuupäevale järgnev esimene tööpäev.

  (3) Posti teel esitatud taotluse saabumise kuupäevaks loetakse postitempli kuupäeva.

  (4) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega saabunud taotluseid menetletakse järgmises taotlusvoorus tingimusel, et projekti teostamine on ajaliselt veel võimalik. Vastasel juhul jäetakse taotlus rahuldamata.

  (5) Taotluses peavad olema esitatud järgmised andmed:
  1) taotleja andmed (kontaktandmed, vastutav isik jms);
  2) ürituse või projekti toimumise aeg ja koht;
  3) ürituse või projekti eesmärk ja kirjeldus;
  4) ürituse või projekti täpne eelarve, s.h. andmed kaasfinantseerijate kohta ja toetused teistest allikatest;
  5) trükiste jms materjaliga seotud taotluse korral käsikirja (või osalise väljavõtte) koopia koos edasise tegevusplaaniga;
  6) taotleja kinnitus, et ta on teadlik toetuse taotlemise tingimustest ning vastab taotlejale esitatavatele nõuetele;
  7) taotleja nõusolek taotleja nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

  (6) Projekti oma- ja/või kaasfinantseeringu suurus peab moodustama vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

§ 4.   Taotluse vastuvõtmine

  (1) Vallavalitsuse vastava valdkonna ametnik (edaspidi ametnik) kontrollib taotleja ja esitatud taotluse vastavust käesoleva korra paragrahvides 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab ametnik sellest taotlejale ning annab kuni seitse tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, teeb ametnik komisjonile ettepaneku jätta taotlus läbi vaatamata.

  (2) Ametnikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist.

§ 5.   Taotluste hindamine

  (1) Nõuetele vastavad taotlused esitab ametnik hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul taotluste esitamise tähtajast arvates vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja spordiküsimustega tegeleva komisjoni (edaspidi komisjon) liikmetele hindamiseks.
[RT IV, 05.03.2014, 9 - jõust. 08.03.2014]

  (2) Taotlejal on õigus oma projekti tutvustamiseks osaleda komisjoni koosolekul.

  (3) Taotluste hindamisel arvestatakse järgmisi hindamiskriteeriume:
  1) traditsioone ja jätkusuutlikkust (arvestatakse üldisi ja piirkondlikke tavasid ja traditsioone, et tegevuse elluviimise tulemusena aktiviseerub piirkonnas kultuuri/sporditegevus ja traditsioonide säilimine ja kas tegevusi antud projekti raames planeeritakse jätkata);
  2) uudsust ja omapära (projekt/üritus on omapärane ja uudne);
  3) suunatust avalikkusele (tegevus on suunatud kõigile huvilistele ja avalikkusele kättesaadav info on laia leviulatusega);
  4) omafinantseeringu (s.h kaasfinantseeringu) ja vallapoolse finantseeringu suhet (tegevuste elluviimisel on mitmed finantseeringu allikad ja ei ole panustatud ainult valla toetusele);
  5) võimalust ürituse/projekti korraldamisega tõsta Jõelähtme valla mainet (läbi tegevuse ja projekti tõuseb valla maine);
  6) koostööd teiste organisatsioonidega ja/või isikutega (edeneb koostöö (kodaniku) ühenduste ja teiste organisatsioonide/isikute vahel);
  7) seotust valla tähtpäevadega ja –sündmustega (projekt/üritus on seotud valla tähtpäevade ja suursündmustega).

  (4) Hindamispunkte annavad kõik komisjoni liikmed. Komisjoni liige peab taandama end taotluse hindamisest, kui ta on taotlejaga seotud või tekitavad muud asjaolud kahtlust tema erapooletuses.

  (5) Komisjon hindab esitatud taotlusi hindamiskriteeriumite osakaalude põhjal. Komisjon võtab hindamisel arvesse nii taotluses sisalduvat kui ka taotleja esitatud lisateavet.

  (6) Komisjoni liikmed hindavad taotlust täisarvudes alljärgnevalt:
  1) hindamiskriteeriumi 1-4 puhul hindamisskaalal 1–5 hinnatakse projekti järgneva skaala kohaselt:
1 – puudulik, 2 – nõrk, 3 – keskpärane, 4 – hea, 5 - väga hea;
  2) hindamiskriteeriumi 5 – 7 puhul hindamisskaalal 1-3 hinnatakse projekti järgneva skaala kohaselt:
1 – puudulik, 2 – keskpärane, 3 – väga hea.

  (7) Taotluse koondhinne moodustub komisjoni liikmete poolt antud hinnete summast..

  (8) Taotluste rahuldamine toimub koondhinnete paremusjärjestuse alusel. Esimesena rahuldatakse kõrgeima koondhinde saanud taotlus, misjärel liigutakse mööda pingerida alanevas järjekorras kuni projektide toetamiseks eraldatud vahendite ammendumiseni.

  (9) Kui kaks taotlust saavad võrdse koondhinde, siis eelistatakse käesoleva määruse § 2 lg 4 p 1 ja 2 nimetatud tegevuseks esitatud projektitaotlusi. Kui hindamistulemused on võrdsed, eelistatakse esimese hindamiskriteeriumi (traditsioonid ja jätkusuutlikkus) alusel parema hinde saanud taotlust. Kui selle alusel saadud hindamistulemused on võrdsed, eelistatakse projekti, mis on suunatud suuremale kogukonnale.

  (10) Komisjonil on õigusteha vallavalitsusele ettepanek otsustada paragrahv 6 lõikes 6 toodud toetuse maksimaalse määra vähendamine ning rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused osaliselt, kui taotluses toodud eesmärgid on saavutatavad ka osalise toetusega.

  (11) Taotluste hindamistulemuste alusel koostab ametnik vallavalitsuse korralduse eelnõu, millele lisatakse seletuskirjana komisjoni hindamislehed.

§ 6.   Taotluste rahuldamine ja toetuse määr

  (1) Igal eelarveaastal moodustatakse kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide eraldiste eelarvest 10%-ne reserv, millest toetatakse edukalt (esimese kolme hulka või järgmisesse vooru, järgmise kategooria võistlusele/üritusele/konkursile edasipääsenute hulka jõudnud) maakondlikel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel kultuuriüritustel ja spordivõistlustel osalenud valla kollektiive ja rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vallas registreeritud üksikisikuid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetuse maksmiseks esitatakse taotlus vallavalitsusele, kes otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 esitatud taotlusi ei hinnata § 5 lõikes 3 toodud hindamiskriteeriumite alusel.

  (4) Vallaeelarves ettenähtud kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuseks eraldatud summast 90% jagatakse neljaks võrdseks osaks.

  (5) Taotlusvoorus väljajagamata summa jäetakse reservi, mida võib vajadusel kasutada järgmistes taotlusvoorudes laekunud projektitaotluste rahastamisel või suunatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetuse maksmiseks.

  (6) Käesoleva korra § 2 lõikes 4 nimetatud üritusteks ja projektideks eraldatav maksimaalne toetuse määr on 90% ürituse või projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 650 eurot.

  (7) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamata jätmise kohta, kui:
  1) taotleja või taotlus ei vasta käesoleva korra § 2 ja 3 loetletud toetuse saamise nõuetele;
  2) eelarve vahendid ei võimalda teha enam ühtegi taotluse rahuldamise otsust;
  3) taotluses on esitatud teadlikult valeandmeid;
  4) taotleja ei võimalda kontrollida taotleja või taotluse vastavust toetuse saamise nõuetele;
  5) taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul neid kõrvaldanud;
  6) taotletakse toetust üritusele või projektile, mille kohta esitatud varasem taotlus on jooksval eelarveaastal juba rahuldatud (ka osaliselt).

  (8) Kui taotlus jäetakse rahuldamata käesoleva korra § 6 lg 7 punkti 3 alusel, ei anta taotlejale toetust taotluse esitamisele järgneval kahel kalendriaastal.

  (9) Vallavalitsuse korralduse ärakiri taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta saadetakse taotlejale hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest. Taotluse rahuldamise kohta tehtud otsustus avalikustatakse Jõelähtme valla interneti koduleheküljel https://joelahtme.kovtp.ee/et/toetused1.

3. peatükk TOETUSE KASUTAMINE JA JÄRELVALVE 

§ 7.   Toetuse kasutamise lepingu sõlmimine

  (1) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud projekti elluviimiseks.

  (2) Toetuse saajaga sõlmib vallavalitsus toetuse eraldamise kohta sihtfinantseerimislepingu (edaspidi leping) hiljemalt 10 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse vastuvõtmisest arvates.

  (3) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus;
  2) toetuse saamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg ja /või maksegraafik;
  3) toetuse saaja kohustus ära märkida toetajana Jõelähtme valda;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) poolte muud õigused ja kohustused.

  (4) Juhul, kui taotleja ei sõlmi lepingut käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul või keeldub lepingu sõlmimisest, loetakse taotleja toetusest loobunuks ning taotlus jäetakse rahuldamata.

§ 8.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) tagama taotluses märgitud ning käesoleva korra § 7 lg 2 nimetatud lepingus sätestatud oma- ja/või kaasfinantseeringu ja kasutama toetust sihipäraselt;
  2) esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast ürituse või projekti lõppemist kirjalikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna;
  3) viivitamatult informeerima kirjalikult vallavalitsust kõigist taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsusel on õigus:
  1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente;
  2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  3) otsustada lepingu lõpetamine ning nõuda makstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuse taotluse vorm vastavalt lisale 1.

  (2) Kinnitada kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuse taotluste hindamise tabeli vorm vastavalt lisale 2.

  (3) Kinnitada kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuse kasutamise aruande vorm vastavalt lisale 3.

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (5) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013.

Lisa 1 Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuse taotluse vorm

Lisa 2 Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuse taotluste hindamise tabeli vorm

Lisa 3 Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuse kasutamise aruande vorm

/otsingu_soovitused.json