Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Jõelähtme Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2020, 6

Jõelähtme Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 21.03.2013 nr 118
RT IV, 28.03.2013, 69
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.02.2014RT IV, 05.03.2014, 808.03.2014, rakendatakse alates 01.03.2014
17.12.2015RT IV, 23.12.2015, 2501.01.2016
16.11.2017RT IV, 21.11.2017, 101.12.2017
31.01.2019RT IV, 08.02.2019, 611.02.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2019.
16.01.2020RT IV, 22.01.2020, 225.01.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 5, § 14 lg 3 ja § 63 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Jõelähtme Vallavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) on Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ametnikele palga ja töötajatele töötasu määramise ja maksmise kord, milles nähakse ette põhipalgamäärad ja palgaastmete jaotus, samuti palga ja töötasu maksmise aeg ja viis, muutuvpalga ning muude lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord. Palgajuhendis kirjeldatakse teenistuja teenistusülesannete täitmiseks vajalikud nõuded haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele.

  (2) Palgajuhendi eesmärk on kujundada valla avaliku teenistuse väärtustamiseks läbipaistev palgasüsteem, tagada teenistujatele konkurentsivõimelise tasu maksmine, luua head teenistustingimused ja selgus, millistest komponentidest teenistuja palk või töötasu koosneb, et tagada teenistujate võrdne kohtlemine.

  (3) Palgajuhendi lisa on põhipalga astmestik (lisa 1) ja palgaastmete jaotus (lisa 2).

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas palgajuhendis on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) teenistusgrupp – valdavas osas sarnaste teenistus- ja tööülesannetega teenistuskohtade grupp, mis on jaotatud tasemeteks vastavalt täidetavate ülesannete iseloomule;
  2) teenistuskoht – vallavalitsuse koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht;
  3) teenistuja – vallavalitsusega avalik õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes oleva töötaja;
  4) ametnik – vallavalitsusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev isik, kes teostab avalikku võimu. Ametnik nimetatakse ametikohale ja vabastatakse teenistusest avaliku teenistuse seaduse alusel. Ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks;
  5) töötaja – vallavalitsusega eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ning töötaja teenistuskohta nimetatakse töökohaks;
  6) palk – ametnikule makstav põhipalk, muutuvpalk, eritingimustes töötamise lisatasu ning asendustasu;
  7) põhipalk – teenistuja palga või töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal;
  8) muutuvpalk – teenistuja palga või töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
  9) tulemuspalk – poolaasta või aasta töötulemuste hindamise alusel püstitatud eesmärkide saavutamisel konkreetse töö või perioodi erakordse tulemuse või vallale olulise projekti tulemusliku lõpetamise eest makstav täiendav tasu;
  10) preemia – erakordsete teenistusalaste saavutuste eest makstav täiendav tasu;
  11) asendustasu – lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva teenistuja või ajutiselt vaba teenistuskoha ülesannete täitmise eest, kui asendamine ei ole ette nähtud teenistuja ametijuhendis või töölepingus;
  12) töötasu – töötajale makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise lisatasust ja asendustasust.

2. peatükk TÖÖ TASUSTAMINE 

§ 3.   Üldsätted

  (1) Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus määratakse kindlaks teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks, nimetused, teenistuskoha tähtaegsus ja koormus.

  (2) Jõelähtme Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kinnitab otsusega vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu järgnevaks aastaks üldjuhul enne vallaeelarve vastuvõtmist.

  (3) Vallavalitsusel on õigusteha eelarveaasta jooksul vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisus muudatusi vallavolikogu kehtestatud palgafondi piires.

  (4) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (5) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ja maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

  (6) Palga või töötasu kokkuleppimisel arvestatakse struktuuriüksustele eraldatud tööjõukulude eelarvet ning määratud palgad ja töötasud ei tohi tuua kaasa tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurendamise vajadust järgneval eelarveaastal.

§ 4.   Teenistusgrupid

  (1) Volikogu kehtestab vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu otsusega.

  (2) Teenistuskohad jaotatakse ameti- ja töökohtadeks.

  (3) Teenistuskohale esitatavate haridus- ja töökogemusnõuete alusel ning vastutusest ja teenistusülesande täitmise iseloomust lähtuvalt liigitatakse valdavas osas ühesuguste teenistus- või tööülesannetega teenistuskohad teenistusgruppidesse järgmiselt:
  1) juhid (J) – tegelevad valla eesmärkide ja normide kehtestamise ning nende täitmiseks vajalike kavade, tegevussuundade sõnastamise ja hindamisega, eelarvete koostamise ja täitmise kontrolliks vajalike kordade väljatöötamise ja rakendamise tagamisega, teiste poolt tehtava töö planeerimise, korraldamise, koordineerimise, kontrolli ja juhendamisega;
  2) tippspetsialistid (TS) – ametikohad, kus on nõutud pikaajaline erialane töökogemus ja kõrgetasemelised teadmised. Osalevad valdkonna arendamises ning lahendavad/nõustavad iseseisvalt keerukaid ülesandeid;
  3) keskastme spetsialistid (KS) – eelnevat töökogemust ning valdkonna põhjalikku tundmist eeldavad ametikohad. Täidavad keerukamaid, vähem reguleeritud ülesandeid ja nõustavad oma spetsiifilises töövaldkonnas;
  4) nooremspetsialistid ja assistendid (NS) – tehnilist tuge pakkuvad, kitsa vastutusega ja/või madalat kvalifikatsiooni nõudvad ametikohad. Toetavad protsesse ning täidavad rutiinseid ja ühetaolisi tegevusi;
  5) töötajad (T) – töölepingu alusel avaliku võimu teostamist toetavate tööde teostajad;
  6) töölised (TT) – teenindustöötajad, oskustöölised, lihttöölised.

§ 5.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) põhipalgast,
  2) muutuvpalgast (tulemuspalk, preemia, lisatasu täiendavate tööülesannete eest);
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu öötöö eest, riigipühadel töötamise eest, ületunnitöö eest);
  4) valveaja eest makstavast lisatasust;
  5) asendustasust.

§ 6.   Põhipalga astmestik ja palgaastmete jaotus

  (1) Teenistujate töö tasustamise aluseks on põhipalga astmestik ja palgaastmete jaotus.

  (2) Igale palgaastmele on palgajuhendi lisas 1 kehtestatud põhipalga määr. Teenistuskohtade grupis olevatele teenistuskohtadele on lisas 2 kehtestatud palgaastmete vahemikud.

§ 7.   Teenistuja põhipalk

  (1) Teenistuja põhipalga määramisel lähtutakse teenistuskoha mõjust ametiasutuse strateegia kujundamisele, teenistuskohale esitatavatest nõuetest, töö reguleeritusest, ülesannete keerukusest, juhtimise ja koostöö ulatusest, teenistuja võimekusest ning vastutusest tööprotsesside eest.

  (2) Ametniku põhipalga määrab Jõelähtme vallavanem (edaspidi vallavanem) käskkirjaga. Töötaja töötasu lepitakse töötaja ja vallavanema vahel kokku töölepingus. Ettepaneku põhipalga määramiseks või töötasu kokku leppimiseks teeb vahetu juht.

  (3) Katseajal võib määrata teenistuja (v.a töötaja, kellele makstakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäära) põhipalgaks tema teenistuskohale planeeritud palgatasemest vähemalt 10% madalama palgamäära. Põhipalga määramise sama põhimõtet võib rakendada ka tähtajaliselt teenistusse võetud ajutiselt äraoleva teenistuja asendajale.

§ 8.   Muutuvpalk

  (1) Muutuvpalka makstakse ametiasutuses selleks ettenähtud vahendite olemasolul.

  (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 9.   Tulemuspalk

  (1) Tulemuspalka võib teenistujale maksta ühekordse lisatasuna ametniku ja tema otsese juhi vahel eelnevalt kindlaksmääratud konkreetse töö tulemusliku täitmise eest või perioodi erakordsete töötulemuste eest.

  (2) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on ametiasutuse kollektiivne tulemus, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (3) Ettepaneku teenistuja tulemuspalga suuruse kohta teeb teenistuja vahetu juht. Lõpliku otsuse teenistuja tulemuspalga suuruse kohta teeb vallavanem.

  (4) Tulemuspalga maksmise käskkirjas tuleb näidata tulemuspalga maksmise põhjendus ning ajavahemik, mille eest tulemuspalk määratakse.

  (5) Tulemuspalka ei maksta:
  1) teenistujale katseajal;
  2) teenistujale, kelle teenistussuhe oli tulemustasu maksmise aluseks oleva hindamisperioodi jooksul peatunud üle poole hindamisperioodist;
  3) ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal;
  4) töölepingu seaduse § 88 lg 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 10.   Lisatasu täiendavate tööülesannete eest

  (1) Teenistujale võib maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest, mis ei tulene ametijuhendist, töölepingust ega õigusaktidest.

  (2) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust ühekordse või tähtaegse lisatasuna, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks. Kui ülesannete kestus on pikem kui kuus kuud, muudetakse teenistuja ametijuhendit ning vaadatakse üle tema põhipalk.

  (3) Ettepaneku täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmiseks teeb teenistuja vahetu juht. Ettepanekus peavad olema kindlaks määratud teenistusülesanded ja ajavahemik, mille jooksul ülesannet täidetakse.

  (4) Täiendavate teenistusülesannete eest makstava lisatasu määramise, lisatasu suuruse ja ajavahemiku, mis aja jooksul lisatasu makstakse, otsustab vallavanem.

§ 11.   Preemia

  (1) Vallavanemal on õigus määrata teenistujale preemia teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest. Ettepaneku preemia maksmiseks koos põhjendustega, esitab vahetu juht.

  (2) Preemiat ei maksta ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal ega töölepingu seaduse § 88 lg 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 12.   Asendustasu

  (1) Puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest võib maksta teenistujale asendustasu kui asendamine ei ole ettenähtud teenistuja ametijuhendis või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Ettepaneku vallavanemale teenistuja ülesannete panemiseks teisele teenistujale teeb vahetu juht. Ülesannete määramise ja lisatasu maksmise ulatuse otsustab vallavanem lähtuvalt avaliku teenistuse seaduse §-st 57.

§ 13.   Tasustamine tööalasel koolitusel osalemise ja teenistusülesannete täitmise takistuse korral

  (1) Teenistujale säilitatakse tööalasel koolitusel osalemise ajal palk või töötasu.

  (2) Teenistujale säilitatakse palk või töötasu mõistliku aja eest, kui teenistusülesandeid ei täideta lühiajalise isikliku või perekondliku takistuse korral.

§ 14.   Palga ja töötasu arvestamine ja maksmine

  (1) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Kui teenistujale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse palka ja töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest. Palgast ja töötasust arvestab tööandja maha seadusega ette nähtud maksud ja maksed.

  (2) Palga ja töötasu arvutamise aluseks on otsese juhi kinnitatud tööajatabel, mis esitatakse raamatupidamisele arvestuskuule järgneva kuu esimesel tööpäeval.

  (3) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt arvelduskuule järgneva kuu 10. kuupäeval teenistuja poolt osundatud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui palga ja töötasu maksmise päev on puhkepäev, makstakse palk või töötasu sellele eelneval tööpäeval.

  (4) Pangakonto muutmisest teavitab teenistuja vallavalitsuse palgaarvestajat kirjalikult.

3. peatükk HÜVITISED JA TOETUSED 

§ 15.   Side ja transpordikulude hüvitamine

  (1) Teenistujatele hüvitatakse mobiiltelefoni kulud ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud või võimaldatakse kasutada ametiautot.

  (2) Kulude hüvitamise piirmäärad ja kütuse limiidid kehtestatakse vallavanema käskkirjaga.

§ 16.   Hüvitis teenistuja töövõime ja tervise taastamiseks

  (1) Teenistujale hüvitatakse tulenevalt teenistuja töö iseloomust ennetustegevuseks või taastusraviks tehtavad kulud. Hüvitise maksmise aluseks on töötervishoiuarsti poolt väljastatud tervisekontrolli otsus ja kuludokumendid.

  (2) Eelarvevahendite olemasolul võib vallavalitsuse teenistujatele maksta üks kord kalendriaastas hüvitist kuni teenistuja kuu põhipalga ulatuses. Vähem kui aastase pideva vallavalitsuses töötamise korral võib hüvitist maksta proportsionaalselt töötatud ajaga.

  (3) Teenistujatele makstavate hüvitiste piirmäärad kehtestab vallavanem.

§ 17.   Sotsiaalsed garantiid

  (1) Eelarvevahendite olemasolul võib teenistujatele makstakse järgmisi toetusi:
  1) toetus perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral;
  2) toetus isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetuste maksmise juhud ja suuruse määrab vallavanem.

4. peatükk PUHKUS JA PUHKUSETASU 

§ 18.   Teenistuja puhkus

  (1) Teenistujale antakse puhkust vallavanema kinnitatud puhkuse ajakava ja/või vallavanema käskkirja alusel.

  (2) Puhkuse ajakava muutmiseks ja/või täiendava puhkuse saamiseks esitab teenistuja vallavanemale kirjaliku avalduse hiljemalt 10 kalendripäeva enne puhkuse algust. Avalduse kooskõlastab teenistuja vahetu juht.

§ 19.   Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

  (1) Puhkusetasu arvutamise algdokument on vallavanema kinnitatud puhkuse ajakava ja/või vallavanema käskkiri.

  (2) Puhkusetasu (v.a õppepuhkuse, isapuhkus ja lapsepuhkus) arvutatakse kas teenistuja keskmise töötasu alusel või jätkatakse ametnikule palga või töötajaga kokku lepitud töötasu maksmist, juhul kui see on teenistuja jaoks soodsam.

  (3) Puhkusetasu makstakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Teenistuja soovil makstakse puhkusetasu puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval, kui teenistuja esitab raamatupidamisele kirjaliku avalduse vähemalt 10 kalendripäeva enne puhkuse algust.

  (4) Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast.

  (5) Teenistus- ja töösuhte lõppemisel hüvitatakse teenistujale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkus rahas. Kasutamata puhkus arvutatakse töötatud päeva täpsusega ümardades komakohtadega saadud arvu ülespoole täispäevaks.

5. peatükk VALLAVALITSUSE TEENISTUJATELE TEENISTUSÜLESANNETE TÄITMISEKS VAJALIKUD NÕUDED HARIDUSELE, TÖÖKOGEMUSELE, TEADMISTELE JA OSKUSTELE  

§ 20.   Juhtidele kehtestatud nõuded

  (1) Juhina võib teenistusse võtta vähemalt kõrgharidusega või kesk-eri haridusega ja vähemalt kolme aastase juhtimiskogemusega või viie aastase avaliku teenistuse riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töökogemusega isiku, kes valdab eesti keelt C1-tasemel ja omab ühe võõrkeele oskust B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega.

  (2) Vallasekretäriks võib nimetada vähemalt 21-aastase Eesti kodaniku:
  1) kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse §28 lõike22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni või
  2) kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse §28 lõike22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni ning kes on töötanud avaliku teenistuse seaduse § 2 tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt kaks aastat või
  3) kellele on Vabariigi Valitsuse moodustatud valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni poolt enne 2011. aasta 1. märtsi väljastatud valla- ja linnasekretäride kutsenõuetele vastavuse tunnistus ja kes on töötanud avaliku teenistuse seaduse § 2 tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt kaks aastat, kuid kes ei vasta käesoleva lõike punktides 1 ja 2 sätestatud haridusnõuetele.

  (3) Juhi ametikohal on nõutav:
  1) tööks vajalike riigi ja Jõelähtme valla õigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus;
  2) juhtimisalane oskusteave ja vähemalt kaheaastane, kesk-eriharidusega teenistujal vähemalt viieaastane juhtimiskogemus struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimisel;
  3) majandusalaste teadmiste, sealhulgas avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtete tundmine;
  4) tööks vajalik arvuti kasutamise oskus.

§ 21.   Tippspetsialistidele kehtestatud nõuded

  (1) Tippspetsialistina võib teenistusse võtta vähemalt kõrgharidusega või kesk-eri haridusega ja vähemalt kolmeaastase avaliku teenistuse riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töökogemusega isiku, kes valdab eesti keelt C1-tasemel ja omab ühe võõrkeele oskust B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega ning omab süvateadmisi teenistuskoha valdkonnas.

  (2) Tippspetsialisti teenistuskohal on nõutav:
  1) tööks vajalike riigi ja Jõelähtme valla õigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus;
  2) tööks vajaliku arvuti kasutamise oskus.

§ 22.   Keskastme spetsialistidele kehtestatud nõuded

  (1) Keskastme spetsialistina võib teenistusse võtta vähemalt keskharidusega isiku, kes valdab eesti keelt C1-tasemel ja omab ühe võõrkeele oskust B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega.

  (2) Keskastme spetsialisti teenistuskohal on nõutav:
  1) tööks vajalike riigi ja Jõelähtme valla õigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus;
  2) tööks vajaliku arvuti kasutamise oskus.

§ 23.   Töötajatele kehtestatud nõuded

  Töötajana võib tööle võtta isiku, kes valdab eesti keelt B2-tasemel ja omab ühe võõrkeele oskust B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 25.   Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse paragrahvides 20 - 23 teenistujate haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestatud nõuded ei laiene teenistujatele, kes on teenistuses käesoleva määruse jõustumise päeval.

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2013.

Lisa 1 Põhipalga astmestik
[RT IV, 22.01.2020, 2 - jõust. 25.01.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020]

Lisa 2 Palgaastmete jaotus
[RT IV, 22.01.2020, 2 - jõust. 25.01.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020]

/otsingu_soovitused.json