Teksti suurus:

Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 kinnitamine

Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2014, 22

Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 kinnitamine

Vastu võetud 27.02.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise seaduse“ § 4 lõigete 1 ja 2 ning „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 28. veebruari 2013. aasta määrus nr 2 „Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 kinnitamine“.
* Kavaga saab tutvuda Saue valla kodulehel aadressil http://sauevald.kovtp.ee/ või vallakantseleis.

Rein Riga
Saue Vallavolikogu esimees