EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Albu valla ettevõtlustoetuse määramise kord

Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2014, 25

Albu valla ettevõtlustoetuse määramise kord

Vastu võetud 22.02.2006 nr 7
KO 2006, 44, 522
jõustumine 01.03.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.06.2006KO 2006, 129, 150501.07.2006
30.04.2010KO 2010, 92, 122915.05.2010
09.12.201001.01.2011
30.10.2012RT IV, 06.11.2012, 209.11.2012
27.02.2014RT IV, 05.03.2014, 1808.03.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kohaldamisala

  Käesoleva määruse (edaspidi määrus) eesmärgiks on suurendada väikeettevõtjate tekke-, ümberorienteerumis- ja arenguvõimalusi Albu vallas.

§ 2.  Mõisted

  Määruse tähenduses:
 1) abikõlblik kulutus ja tegevus on käesolevas määruses sätestatud korra kohaselt toetuse ja omafinantseerimise raames kaetav kulutus ja läbiviidav tegevus;
 2) taotlus on vormikohane kirjalik avaldus ja sellele lisatud dokumendid toetuse taotlemiseks;
 3) projekt on toetuse taotluses kirjeldatud tegevus, mille kaasrahastamist taotletakse;
 4) taotleja on isik, kes on esitanud taotluse toetuse saamiseks;
 5) toetuse saaja on isik, kelle esitatud taotlus toetuse saamiseks on rahuldatud;
 6) asutamisel olev ettevõtja on asutamislepingu või asutamisotsuse koostanud ja kinnitanud, kuid seni veel äriregistrisse kandmata ettevõtja;
 7) väikeettevõtja on kuni 10 töötajaga ettevõtte kaudu tegutsev ettevõtja;
 8) vallavalitsuse otsus on vallavalitsuse korraldus.
 9) põhivara on materiaalne põhivara ehk materiaalne vara, mida ettevõte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta;
[KO 2010, 92, 1229 - jõust. 15.05.2010]
 10) käibevara on vara, mis ei ole põhivara.
[KO 2010, 92, 1229 - jõust. 15.05.2010]

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED 

§ 3.  Toetatavad tegevused

  Määruse alusel toetatakse järgmisi tegevusi:
 1) projekti teostamiseks vajaliku materiaalse põhivara soetamine;
 2) projekti teostamiseks vajaliku tootmis- või teenindushoone rekonstrueerimine.
[KO 2010, 92, 1229 - jõust. 15.05.2010]

§ 4.  Abikõlblikud kulutused

 (1) Määruse alusel on võimalik taotleda toetust järgmiste kulutuste katmiseks vastavalt §-s 11 sätestatud piirmääradele ja tingimustele:
 1) masinate, seadmete või muu taotluses esitatud äriprojekti teostamiseks otseselt vajaliku materiaalse põhivara soetamisega seotud kulutused, sealhulgas transpordi ja seadistamisega seotud kulutused;
 2) tootmis- või teenindushoonete ehitustöödega seotud kulud;
[KO 2010, 92, 1229 - jõust. 15.05.2010]
 3) (kehtetu).
[KO 2010, 92, 1229 - jõust. 15.05.2010]

 (2) Määruse alusel ei ole abikõlblikud järgmised kulutused:
 1) käibevara soetamine;
 2) kinnisvara soetamine;
 3) ehitiste soetamine ja ehitamine, välja arvatud tehnosüsteemide muutmine;
 4) projekteerimine;
 5) olmeelektroonika soetamine, välja arvatud juhul, kui olmeelektroonika on otseselt seotud projekti raames planeeritud teenuse osutamisega;
 6) tarkvaralahenduste, välja arvatud seadmega kompleksselt tarnitava operatsioonisüsteemi, soetamine;
 7) kontoriruumide rekonstrueerimine;
[KO 2010, 92, 1229 - jõust. 15.05.2010]
 8) kontorimööbli soetamine;
 9) sõiduauto soetamine;
 10) mitterahalised sissemaksed;
 11) ettevõtja üldkulud;
 12) amortisatsioonikulud;
 13) pangagarantiid;
 14) finants- ja pangakulud;
 15) trahvid.

 (3) Abikõlblike kulutuste hulka ei arvata tehinguid taotleja või taotlejas osalust omavate isikute ja tarnijate või tarnijas osalust omavate isikute vahel, kes on tulumaksuseaduse §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isikud.

 (4) Määruse alusel kaetavate kulutuste objekti tarnija või teenuse osutaja peab olema äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing.

 (5) Kõik toetatavad kulutused peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja detailselt kirjeldatud. Toetatavate kulutuste hulka võib arvata ainult neid abikõlblikke kulutusi, mis tehakse alates projekti alguskuupäevast, mis ei tohi olla varasem kui taotluse vallavalitsusele esitamise kuupäev, kuni projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäevani. Juhul kui vallavalitsus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, ei kaeta tehtud kulutusi.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, NÕUDED TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE 

§ 5.  Toetuse taotlemine ja nõuded taotlejale

 (1) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele paberkandjal või elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult peale volikogu poolt jooksva aasta eelarve kinnitamist. Taotlus tuleb vallavalitsusele esitada määruse lisas toodud taotlusvormil.Taotlusele tuleb lisada äriplaan koos finantsprognoosiga kolmeks aastaks.
[KO 2010, 92, 1229 - jõust. 15.05.2010]

 (2) Taotlejaks võib olla Eestis asutamisel olev või mitte varem kui taotluse esmakordsest registreerimisest 12 kuud tagasi äriregistrisse kantud ettevõtja, milles eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik ei oma osalust.
[RT IV, 06.11.2012, 2 - jõust. 09.11.2012]

 (3) Nõuded taotlejale:
 1) taotleja ja tema ettevõtte asukoht peab olema Albu vallas;
 11) füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu juhatuse liikmete elukohad peavad olema rahvastikuregistri kohaselt Albu vallas kogu taotluse menetlemise perioodi jooksul;
[RT IV, 05.03.2014, 18 - jõust. 08.03.2014]
 2) taotlejal ei tohi olla maksuvõlga riiklike maksude osas, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt;
 3) taotleja ei tohi olla varem saanud määruses sätestatud toetust;
 4) taotleja peab kinnitama nõutavate vahendite olemasolu toetuse omafinantseerimiseks vastavalt §-s 11 sätestatud piirmääradele ja tingimustele;
 5) füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja ei tohi omada rohkem kui 5%-list osalust või kuuluda juhtorgani koosseisu samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas juriidilises isikus ning temaga tulumaksuseaduse §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isik ei tohi tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana samal tegevusalal ja samas asukohas, omada osalust või kuuluda juhtorgani koosseisu teises samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas juriidilises isikus;
 6) äriühingust taotlejas ei tohi rohkem kui 5%-list osalust omada isik, kes on äriregistrisse kantud samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja või kes omab samaaegselt osalust või kuulub juhtorgani koosseisu samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas teises juriidilises isikus või kelle puhul temaga tulumaksuseaduse §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isik on äriregistrisse kantud samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja või omab osalust või kuulub juhtorgani koosseisu teises samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas juriidilises isikus.

 (4) Taotlusi võetakse vastu kuni jooksva aasta 15. detsembrini.
[RT IV, 05.03.2014, 18 - jõust. 08.03.2014]

§ 6.  Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
 1) vastama taotleja ja taotluse kohta esitatud küsimustele;
 2) võimaldama vallavalitsusel teostada taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli ja kohapealset kontrolli ning esitatud andmete õigsuse kontrolli;
 3) esitama ettenähtud vormil, viisil ja tähtajaks nõutud informatsiooni;
 4) viivitamatult kirjalikult informeerima kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada taotleja poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankrotiavalduse esitamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest jms ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud äriregistris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;
 5) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise baasiks oleva ettevõtte või selle osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest;
 6) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama vallavalitsusele informatsiooni, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist;
 7) esitama vallavalitsuse nõudmisel Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgnevuse puudumise või nende ajatatuse kohta, mis ei tohi olla väljastatud varem kui 20 tööpäeva alates taotluse vallavalitsuses registreerimise kuupäevast;
 8) esitama vallavalitsuse nõudmisel volikirja, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
 9) esitama vallavalitsuse esimesel nõudmisel ettevõtte tegutsemiseks vajaliku hoone või maa omandi- või kasutusõigust tõendavad dokumendid;
 10) esitama vallavalitsuse nõudmisel asutamislepingu või -otsuse koopia juhul, kui ettevõtja on asutamisel.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 7.  Taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsus teostab taotleja ja tema poolt esitatud taotluse suhtes järgmisi toiminguid: registreerimine, läbivaatamine või läbivaatamata tagastamine, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine, taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine.

 (2) Vallavalitsus võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et isiku taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist, täiendamist või lisainformatsiooni. Vallavalitsusel on õigus teha taotlejale ettepanek muuta taotluse eelarvet ja tegevusi juhul, kui taotletav toetus ei suurene ja projekti eesmärgid ei muutu. Vallavalitsuse poolt määratud selgituste ja lisainformatsiooni, taotluse täienduste või muudatuste esitamise tähtajaks menetlus peatub.

 (3) Taotluse mentlemise tähtaeg on kuni 20 tööpäeva alates taotluse registreerimisest. Taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras.
[RT IV, 05.03.2014, 18 - jõust. 08.03.2014]

 (4) Eelarveliste vahendite lõppemisel jätkab vallavalitsus taotluste vastuvõtmist, kuid teavitab peale vahendite lõppemist taotluse esitanud taotlejat sellest asjaolust 5 tööpäeva jooksul. Ettevõtlustoetuse eelarveliste vahendite lõppemisel otsustab vallavolikogu lisaeelarvega täiendavate vahendite eraldamise või mitte eraldamise. Vallavalitsus teeb ootele jäänud taotlejale vallavolikogu otsuse teatavaks 10 tööpäeva jooksul. Ootele jäänud taotleja taotluse menetlemist jätkab vallavalitsus peale ettevõtlustoetuse eelarveliste vahendite täiendamist. Kui vallavolikogu ei eralda eelarveaasta jooksul lisaeelarvega täiendavaid vahendeid, siis ootele jäänud taotlejale taotlus tagastatakse.
[KO 2010, 92, 1229 - jõust. 15.05.2010]

§ 8.  Taotluse registreerimine ja läbivaatamine

 (1) Taotlus registreeritakse ja vaadatakse läbi vallavalitsuses. Taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse, kas taotlus on laekunud koos kõigi lisadega. Juhul kui taotlus ei vaja täpsustamist teatatakse taotlejale taotluse registreerimisest kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse läbivaatamist.

 (2) Kui taotluse läbivaatamisel avastatakse selles esinevaid ebatäpsusi, teatatakse sellest viivitamatult taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10 kalendripäeva, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

 (3) Vallavalitsus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata ja tagastab taotluse, kui taotleja ei ole esitanud toetuse taotlemiseks käesoleva paragrahvi lõikes 2 esitatud tähtaja jooksul kõiki määruse alusel nõutavaid dokumente, samuti juhul, kui taotleja on vallavalitsusele eelnevalt esitanud määruse raames taotlusi, mille osas taotluse esitamise hetkeks ei ole vallavalitsus teinud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust.

§ 9.  Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus ja otsusest teavitamine

 (1) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus.

 (2) Taotluse läbivaatamisel vallavalitsuse istungil hinnatakse:
 1) taotleja ja projekti toetuskõlblikkust;
 2) taotluse kvaliteeti ja äriplaani, sh tegevuste asjakohasust valla arengu kontekstis ning projekti teostatavust ja jätkusuutlikust.

 (3) Kui taotluse menetlemise käigus selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid või esinevad asjaolud, mille tõttu ei saa taotlust rahuldada, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

 (4) Taotlus kuulub rahuldamisele osaliselt või täielikult. Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et projekti eesmärk on saavutatav. Taotluse osalisel rahuldamisel võib vähendada toetuse summat ning muuta toetatavaid tegevusi.

 (5) Taotluse osaline rahuldamine on põhjendatud, kui toetust on taotletud tegevustele või kulutuste katteks, mis ei ole abikõlblikud või projekti elluviimise seisukohast olulised või põhjendatud.

 (6) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse:
 1) toetuse saaja;
 2) toetuse suurus;
 3) omafinantseeringu määr;
 4) projekti alguskuupäev ja projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäev;
 5) toetuse väljamaksmise tingimused.

 (7) Otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta toimetatakse toetuse saajani või taotlejani lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

§ 10.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine

 (1) Toetuse saaja on kohustatud taotlema vallavalitsuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist juhul, kui toetuse saaja soovib muuta:
 1) projekti eelarvet juhul, kui eelarve muudatus on suurem kui 10% projekti eelarves konkreetsetele tegevustele ettenähtud eelarverea maht;
 2) projektis ettenähtud tegevusi või eesmärke.

 (2) Vallavalitsusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab oluliselt projekti oodatavaid tulemusi ja mõju.

 (3) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab vallavalitsus 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

5. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED, TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED JA VALLAVALITSUSE ÕIGUSED 

§ 11.  Taotluse finantseerimise piirmäärad ja tingimused

 (1) Taotletava toetuse maksimaalne suurus on 960 eurot.
[RT IV, 05.03.2014, 18 - jõust. 08.03.2014]

 (2) Toetuse finantseerimise piirmääraks on kuni 75% abikõlblikest kulutustest. Liisingu kasutamisel võib abikõlblik kulutus moodustada kuni 100% liisingu esmasest sissemaksest ning kuni 25% liisitava vara hinnast.

 (3) Määrusega toetatavate projektide omafinantseeringu määr on vähemalt 25% abikõlblikest kulutustest.

 (4) Omafinantseeringuna ei käsitleta teisi riigi, kohalike omavalitsuste või Euroopa Liidu institutsioonide või fondide poolt antud tagastamatuid toetusi.

§ 12.  Taotluse finantseerimise kord

 (1) Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele.

 (2) Väljamakse tegemise eelduseks on toetuse saaja poolt:
 1) eelnevalt teostatud maksed tarnijale või tööde teostajale (sealhulgas käibemaks ja mitteabikõlblikud kulud, kui need sisalduvad esitatud algdokumentides);
 2) teostatud omafinantseering;
 3) äriregistrisse kandmine juhul, kui toetuse saaja ei olnud taotlemise hetkel äriregistrisse kantud.

 (3) Osalise ettemakse tegemise eelduseks on toetuse saaja poolt:
 1) teostatud omafinantseering;
 2) äriregistrisse kandmine juhul, kui toetuse saaja ei olnud taotlemise hetkel äriregistrisse kantud.

 (4) Toetuse väljamaksete aluseks olevate kulutuste ja omafinantseeringu tõendamisel arvestatakse ainult raamatupidamise algdokumentide alusel ja pangaülekande teel tasutud kulutustega.

 (5) Toetus makstakse taotlejale välja hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast käesolevas paragrahvis nimetatud kuludokumentide esitamist.

 (6) Vallavalitsus võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui:
 1) esitatud kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele;
 2) esitatud kuludokumendid ei vasta toetuse taotluse eelarves esitatud projekti tegevustele ja eesmärkidele.

§ 13.  Toetatava projekti ajaline kestus

 (1) Määruse raames toetatavad projekti tegevused viiakse ellu 12 kuu jooksul.

 (2) Projekti ajalise kestuse arvestus algab taotluse registreerimise hetkest või taotluses sisalduvast hilisemast tähtajast. Projekti ajalise kestuse arvestus lõpeb taotluses märgitud kuupäeval.

§ 14.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
 1) vastama toetuse saaja ja projekti teostamise kohta esitatud küsimustele;
 2) tagama ettenähtud omafinantseeringu;
 3) viima ellu taotluses sisalduva projekti taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt;
 4) kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega;
 5) esitama vallavalitsusele tähtaegselt nõutud informatsiooni;
 6) tagama, et toetuse saaja raamatupidamises on toetatava projekti kulutused ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad;
 7) võimaldama teostada kuludokumentide kontrolli;
 8) võimaldama vallavalitsuse ametnikule juurdepääsu projekti teostamisega seotud ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja omab, üürib või mis tahes muul moel kasutab;
 9) viivitamatult kirjalikult informeerima kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest jms ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud äriregistris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;
 10) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
 11) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise ajal projekti teostamise baasiks oleva ettevõtte või ettevõtte osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest;
 12) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise ajal toetuse saaja omanike muutusest üle 5%.

§ 15.  Vallavalitsuse õigused

  Vallavalitsusel on õigus:
 1) kontrollida kuludokumente;
 2) kontrollida toetuse ning omafinantseeringu kasutamist;
 3) nõuda taotluses sisaldunud projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide ja kulutuste kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad projekti nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
 4) lõpetada toetuse väljamaksmine ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
 5) vähendada väljamakstava toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja omafinantseeringu vähenemisel alla taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määra;
 6) keelduda toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse kasutamine või projekti teostamine on ohustatud.

§ 16.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. märtsil 2006. a.

Lisa ETTEVÕTLUSTOETUSE TAOTLUS