HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Türi Põhikooli põhimäärus

Türi Põhikooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2014, 29

Türi Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 27.02.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 ning Türi Vallavolikogu 27. juuni 2012 määruse nr 17 „Türi valla põhimäärus“ § 88 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimi

  Kooli nimi on Türi Põhikool (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Kool asub Järva maakonnas Türi vallas Türi linnas.

  (2) Kooli tegutsemiskohad on kooli õppekohad Türi linnas lähiaadressidel J. F. Wiedemanni tänav 3a ja Hariduse tänav 3.

§ 3.   Kooli tegutsemise vorm ja õiguslik seisund

  (1) Kool on Türi vallale kuuluv üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

  (2) Kooli tegutsemise vorm on põhikool.

  (3) Koolis toimub õpe kõigil kolmel põhikooli kooliastmel (1.- 9. klass).

  (4) Kool on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav õppeasutus, mille tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakond.

§ 4.   Kooli sümboolika

  (1) Koolil on oma logo, lipp ning oma nimega pitsat. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Türi vald“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Türi Põhikool“.

  (2) Kool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Türi Vallavalitsuse kui täitevorganiga (edaspidi vallavalitsus).

§ 5.   Asjaajamise alused

  (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Kooli asjaajamine reguleeritakse Türi valla asutuste asjaajamiskorraga ja kooli asjaajamiskorraga.

  (3) Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

2. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 6.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 7.   Õppe ja kasvatuse korralduse alused

  (1) Kooli õppetöö toimub kõigil kolmel põhikooli kooliastmel statsionaarses vormis.

  (2) Hariduslike erivajadustega õpilane õpib üldjuhul kooli tavaklassis.

  (3) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe paremaks korraldamiseks moodustab kool vajadusel õpiabirühmi ja klasse, et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavaklassis.

§ 8.   Kooli ülesanded

  Kooli ülesanne on:
  1) luua turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab õpilase õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
  2) luua tingimused, mis tagavad õpilase võimete tasakaalustatud arengu ja eneseteostuse ning tervikliku maailmapildi kujunemise;
  3) kujundada moraalseid ja sotsiaalseid väärtusi, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks;
  4) aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isikuks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada perekonnas, tööl ja avalikus elus;
  5) aidata kaasa õpilasel jõuda selgusele oma huvides ja võimetes;
  6) tagada valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks;
  7) arvestada õpet kavandades ja ellu viies, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
  8) tagada kõigile õpilastele vaimset ja füüsilist tervist kaitsvad ja edendavad tingimused koolis õppimise ajal ning vähendada õppe- ja kasvatustegevusest tulenevaid ebasoodsaid mõjusid vastavalt terviskaitsenõuetele;
  9) korraldada õpilaste toitlustamist vastavalt kooli päevakavale.

§ 9.   Õppe korraldus

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini ja koosneb õppeveeranditest ning koolivaheaegadest.

  (2) Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva, lõpuklassis vähemalt 185 päeva. Lõpueksami päev ja sellele eelnenud kaks õppetundidest vaba päeva arvatakse õppepäevade hulka.

  (3) Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister. Vallavalitsus võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

  (4) Õpilaste suurim lubatud nädala õppekoormus õppetundides on:
  1) 1. klassis 20;
  2) 2. klassis 23;
  3) 3. ja 4. klassis 25;
  4) 5. klassis 28;
  5) 6. ja 7. klassis 30;
  6) 8. ja 9. klassis 32.

  (5) Klassi täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast. Vallavalitsus võib kehtestada väiksema piirnormi. Direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul ning juhul, kui tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud, võib vallavalitsus erandjuhul konkreetses klassis suurendada üheks õppeaastaks õpilaste arvu üle piirnormi.

§ 10.   Motiveerimine ning tugi- ja mõjutusmeetmed

  (1) Haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse õpilast õpingute jooksul ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

  (2) Täiendavad motiveerimis- ja tunnustamismeetmed näeb kool ette kodukorras ja tunnustamise korras.

  (3) Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

  (4) Tugi- ja mõjutusmeetmed sätestatakse kooli kodukorras.

  (5) Mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik. Ajutise õppes osalemise keelu otsustab õppenõukogu.

3. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS  

§ 11.   Koolieelikute ettevalmistusrühm

  Direktor moodustab vastavalt vajadusele ettevalmistusrühmi koolieelikutele. Koolieelik võetakse koolieelikute ettevalmistusrühma vastu ja arvatakse sealt välja vanema taotluse alusel direktori otsusega.

§ 12.   Pikapäevarühm

  (1) Kooli direktor võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada kooli pikapäevarühma, mis pakub õpilasele järelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. Hoolekogu ettepanekul on kool koostöös vallavalitsusega kohustatud korraldama pikapäevarühma moodustamise.

  (2) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja vanema taotluse või alaealiste komisjoni otsuse alusel direktori otsusega.

§ 13.   Raamatukogu

  (1) Koolil on raamatukogu, mis tegutseb haridus- ja teadusministri kehtestatud töökorra alusel.

  (2) Raamatukogu põhiülesanne on toetada kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ja lugemishuvi.

  (3) Raamatukogu soetab õppe- ja erialakirjandust; kujundab õpilastes huvi lugemise vastu; varustab õpetajaid õppe- ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjanduse ja muude infokandjatega; organiseerib üritusi; aitab kaasa õpilaste ettevalmistusele aineolümpiaadideks ja konkurssideks.

§ 14.   Huvitegevus

  (1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus.

  (2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sh ringid ja stuudiod.

  (3) Huvitegevuse kohta peab kool ringipäevikut, kuhu märgitakse õpilase andmed, tunni sisu ja aastaplaan. Ringipäevikut täidab ringijuht.

  (4) Õpilane võetakse huviringi vastu ja arvatakse sealt välja vanema taotlusel direktori otsusega.

4. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

§ 15.   Õpilaste õigused

  Õpilastel on õigus:
  1) kvaliteetsele üldharidusele;
  2) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
  3) kasutada kooli kodukorras sätestatud tingimustel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti;
  4) teha kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli tegevuse korraldamiseks;
  5) ea- ja jõukohasele õppekoormusele, mis võimaldab aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
  6) täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  7) saada eeldatavate õpitulemuste saavutamisel ajutise mahajäämuse tekkimisel täiendavat pedagoogilist juhendamist väljaspool õppetunde;
  8) vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlusele, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides;
  9) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
  10) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
  11) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Türi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kehtestatud korras ja ulatuses;
  12) saada vähemalt eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenust;
  13) saada koolitervishoiuteenust;
  14) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  15) olla teavitatud hinnetest ja talle kohalduvast osast kooli päevakavas;
  16) valida ja olla valitud õpilasesindusse vastavalt õpilasesinduse põhimäärusele;
  17) olla õppeveerandi algul teavitatud õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  18) olla ära kuulatud enne tugi- või mõjutusmeetme määramist ning anda arvamus mõjutusmeetme rakendamise kohta;
  19) saada tasuta õpilaspilet.

§ 16.   Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) osalema aktiivselt õppetöös ning täitma õpiülesandeid;
  2) omandama teadmisi ja oskusi vastavalt võimetele;
  3) täitma õpetaja antud seaduslikke korraldusi ja ülesandeid;
  4) täitma kooli kodukorda;
  5) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja käituma kaasinimestega lugupidavalt;
  6) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

§ 17.   Vanemate õigused

  Vanemal on õigus:
  1) olla kaasatud õpilase individuaalse õppekava koostamisel;
  2) esitada taotlus õpilase õpetamiseks koduõppes;
  3) esitada taotlus lapse koolieelikute ettevalmistusrühma, pikapäevarühma ja huviringi vastu võtmiseks;
  4) saada teavet õpilase õppest puudumiste kohta vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul;
  5) saada teavet ja selgitusi kooli vastuvõtu tingimuste ja korra, koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  6) taotleda isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seadusega sätestatud korras enda ja oma lapse või õpilase kohta koolis kogutud teabele juurdepääsu või andmeid vastava teabe menetlemise kohta;
  7) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  8) olla teavitatud õpilase hinnetest;
  9) vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
  10) anda arvamus ajutise õppes osalemise keelu rakendamise korral õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta;
  11) esitada taotlus õpilasele tasuta õpilaspileti saamiseks;
  12) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
  13) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 18.   Vanemate kohustused

  Vanem kohustub:
  1) arvestama õpilase võimeid ja kalduvusi, vajaduse korral küsima nõu spetsialistidelt;
  2) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  5) tegema koostööd kooliga õpilase õpetamisel ja kasvatamisel;
  6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
  8) osalema õpilase arenguvestlusel;
  9) koduõppe rakendamise korral rahastama väljaspool kooli toimuva õppe osa;
  10) teatama hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast õpilase õppetööle naasmist esitab vanem puudumistõendi puudumise kestuse ning põhjuse kohta;
  11) tagama õpilase järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu korral.

§ 19.   Vanemate vastutus

  Vanem vastutab koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

§ 20.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

  (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (3) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses.

  (4) Õpilasesindus annab arvamuse kooli arengukavale, õppekavale ja kodukorrale.

  (5) Õpilasesinduse nimetatud esindaja kuulub kooli hoolekogu koosseisu ja on kaasatud kooli õppenõukogu tegevusse.

  (6) Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel.

  (7) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor hiljemalt kahe kuu jooksul õppeaasta algusest.

  (8) Esimese õpilasesinduse moodustavad 7.- 9. klassi õpilased.

  (9) Iga klass esitab kahe nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast ühe esindaja klassi õpilaste hulgast.

  (10) Hiljemalt nelja nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast kutsub direktor kokku esimese õpilasesinduse koosoleku.

  (11) Esimesel koosolekul valitakse lihthäälteenamusega vähemalt president ja asepresident.

  (12) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

  (13) Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu avalikustatakse kooli veebilehel ning pannakse koolis välja. Kõigil õpilastel on võimalus avalikustamisest kahe nädala jooksul teha kirjalikke parandusettepanekuid. Parandusettepanekud arutab läbi õpilasesindus ühe nädala jooksul avalikustamise lõppemisest.

  (14) Põhimäärus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletus viiakse läbi avalikustamises kindlaks määratud päeval. Hääletamist võib läbi viia igas klassis eraldi ning klassi esindaja edastab tulemused õpilasesindusele.

  (15) Õpilasesindus esitab põhimääruse kinnitamiseks direktorile. Kolmekümne päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

5. peatükk KOOLI TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

§ 21.   Kooli töötajad

  (1) Kooli töötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Kooli töötajate koosseisu igaks õppeaastaks kinnitab direktor vallavolikogu kehtestatud korras.

  (3) Kooli töötajatega sõlmib töölepingud direktor.

  (4) Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (5) Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 22.   Õpetajad

  (1) Koolis töötavad klassiõpetajad ja ühe või mitme õppeaine õpetajad.

  (2) Õpetaja tööaja arvestamise ja töötasustamise aluseks on ametikoht. Õpetaja tööaeg jaguneb vahetu õppekasvatustöö ja teiste, töölepingust, ametijuhendist ja töökorralduse reeglitest tulenevate või tööandja antud tööülesannete vahel.

  (3) Õpetaja kvalifikatsiooninõudeks on vähemalt kõrgharidus ning haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavad pedagoogilised kompetentsid.

  (4) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat töötajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.

§ 23.   Õpetajate õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Õpetajate ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel, üksteisemõistmisel ning koostööl õpilaste vanematega.

  (2) Ülesande täitmiseks õpetaja:
  1) on eeskujuks õpilasele;
  2) tegeleb väärtuskasvatuse ja -arendusega;
  3) teeb koostööd teiste õpetajatega õppe lõimimiseks;
  4) toetab iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni;
  5) hindab õpilast objektiivselt ning on hinnangute andmisel erapooletu;
  6) arvestab õpilase isikupära ning kohtleb õpilast taktitundeliselt;
  7) teeb koostööd laste vanematega;
  8) valmistub kõigiks õppetegevusteks ja ainetundideks;
  9) tagab tunnis õppetööks sobiva keskkonna;
  10) arvestab õpetamisel klasside omapära;
  11) lahendab õpilasega õppetunnis tekkinud probleemid;
  12) teatab õpilastele õppeveerandi alguses kontrolltööde läbiviimise graafiku, nõutavad õpitulemused ning hindamise põhimõtted;
  13) organiseerib üritusi ning osaleb neil;
  14) korraldab koolisiseseid aineolümpiaade, võistlusi, näitusi, konkursse;
  15) tegeleb pidevalt enesetäiendamisega ning kasutab koolitusvõimalusi;
  16) tagab tunnis ja õpilasüritustel tervishoiu- ja ohutusnõuetest kinnipidamise;
  17) osaleb aktiivselt õppenõukogus;
  18) hoiab oma käitumise ja tegevusega kooli ja õpetajaskonna mainet.

  (3) Õpetajate õigused ja vastutus on sätestatud kooli töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.

§ 24.   Teiste koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Kooli teenindava personali ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

  (2) Ülesande täitmiseks teised koolitöötajad:
  1) on eeskujuks õpilastele;
  2) täidavad täpselt ja õigeaegselt töölepingust tulenevaid ülesandeid;
  3) arvestavad oma tööülesannete täitmisel õppe- ja kasvatustöö korraldusega.

  (3) Teiste koolitöötajate õigused ja vastutus on sätestatud kooli töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.

6. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 25.   Struktuur

  (1) Koolis on järgmised struktuuriüksused:
  1) õppeosakond, mille tööd juhib õppealajuhataja ja mis jaguneb järgmiselt: esimene kooliaste; teine ja kolmas kooliaste; tugiõpe.
  2) haldusosakond;
  3) huvitegevuse osakond.

  (2) Struktuuriüksuste juhid alluvad direktorile.

  (3) Esimese kooliastme moodustavad 1. – 3. klassid ning seal töötavad esimese kooliastme tegevusjuht, õpetajad, abiõpetajad, ringijuhid, pikapäevarühma kasvatajad ja koolieelikute ettevalmistusrühma õpetajad.

  (4) Teise ja kolmanda kooliastme moodustavad 4.– 9. klassid ning seal töötavad õppealajuhataja, õpetajad ja haridustehnoloog.

  (5) Tugiõppe moodustavad hariduslike erivajadustega õpilaste klassid, õpiabirühmad ja individuaalse õppekava alusel, koduõppel, ühele õpilasele orienteeritud õppe alusel õppivad ja erinevate hariduslike erivajadustega õpilased ning seal töötavad hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, logopeed, õpiabi õpetajad, abiõpetajad.

  (6) Õppeosakonna peamisteks ülesanneteks on kooli õppe- kasvatustöö ning õpilaste arengu toetamine õppe- kasvatustööd täiendavate tegevuste kaudu.

  (7) Huvitegevuse osakonna moodustavad teise ja kolmanda kooliastme huvijuht ning ringijuhid.

  (8) Huvitegevuse osakonna peamisteks ülesanneteks on ringide, stuudiote, taidluskollektiivide jne töö korraldamine, erinevate ürituste organiseerimine ja õpilaste vaba aja sisustamine.

  (9) Haldusosakonna moodustavad haldusjuht ning kooli majandustegevusega seotud personal.

  (10) Haldusosakonna peamisteks ülesanneteks on õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks vajalike tingimuste tagamine ning kooli majandusasjade korraldamine.

§ 26.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (3) Direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori määratud ulatuses õppealajuhataja või juhtkonna liige, kellele see on ametijuhendiga või direktori käskkirjaga ülesandeks pandud.

  (4) Direktori töölepingu lõpetamise korral määrab direktor isiku, kes täidab direktori ülesandeid kuni 30 päeva pärast direktori töölepingu lõppemist.

§ 27.   Direktori ülesanded

  (1) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu eest, esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning kasutab kooli eelarvevahendeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kooli põhimäärusega antud volituste ulatuses.

  (2) Ülesannete täitmiseks direktor:
  1) esindab Türi valda tsiviilõiguslikes suhetes tehingute tegemisel, mis on vajalikud asutuse seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks seaduses sätestatud ulatuses ja kehtivate õigusaktide alusel;
  2) esindab Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut tööandjana ning sõlmib koolitöötajatega töölepingud;
  3) kinnitab vallavolikogu kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
  4) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  5) kehtestab kooli töötasustamise põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
  6) kehtestab kooli õppekava, kodukorra, päevakava ja töökorralduse reeglid;
  7) kinnitab juhtkonna koosseisu ning korraldab juhtkonna tööd;
  8) korraldab kooli asjaajamist;
  9) tagab kooli eelarve täitmise;
  10) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  11) tagab kooli õppenõukogu ja hoolekogu seaduslike otsuste täitmise;
  12) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
  13) kehtestab kooli sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
  14) arvab isiku õpilaste nimekirja ning koolist välja vastavalt õigusaktidele;
  15) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist koolis;
  16) korraldab õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks avaliku konkursi;
  17) moodustab vallavalitsuse nõusolekul pikapäevarühmi ning kehtestab nende töökorralduse ja päevakava;
  18) otsustab õpilase pikapäevarühma vastu võtmise;
  19) korraldab õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise;
  20) korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras;
  21) korraldab kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
  22) määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;
  23) määrab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud;
  24) kutsub kokku kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas õpilaste vanemate koosoleku ning vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel selle klassi õpilaste vanemate koosoleku;
  25) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
  26) korraldab esimesed õpilasesinduse valimised;
  27) annab aru hoolekogule;
  28) juhatab õppenõukogu koosolekut ja korraldab õppenõukogu tegevust;
  29) tegeleb enesetäiendamisega ning võtab osa oma ülesannete täitmiseks koolitustest;
  30) tagab koolis toimiva meeskonna;
  31) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  32) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis;
  33) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 28.   Juhtkond

  (1) Kooli juhtkonna moodustavad direktor, õppealajuhataja, haldusjuht, huvijuht ning teised direktori nimetatud töötajad.

  (2) Juhtkonna peamisteks ülesanneteks on kooli igapäevategevuse, arendamise ja majandamise planeerimine, kooli struktuuriüksuste töö juhtimine, kooli sisehindamise korraldamine, kooli regulatsioonide ja strateegiate väljatöötamise korraldamine ning sisekontroll.

  (3) Juhtkonna otsused on kooli töötajatele täitmiseks kohustuslikud.

§ 29.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

  (3) Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister.

§ 30.   Õppenõustamiskomisjon

  (1) Koolis on õppenõustamiskomisjon, alaliselt töötav töörühm, mille pädevuses on:
  1) koolis loodud tugisüsteemide koostöö korraldamine;
  2) hariduslike erivajadustega õpilastele õige ja asjakohase tugimeetme määramine ning tugimeetme tõhususe hindamine;
  3) hariduslike erivajadustega õpilaste arengu toetamine erinevate huvigruppide ja spetsialistide kaasamise abil.

  (2) Õppenõustamiskomisjoni põhikoosseisu kuuluvad kooli direktor, õppealajuhataja, hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, koolipsühholoog ja sotsiaalpedagoog.

  (3) Õppenõustamiskomisjoni moodustab ja komisjoni töökorra kehtestab direktor.

  (4) Õppenõustamiskomisjoni juhib ja selle tööd korraldab hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija.

§ 31.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kuhu kuuluvad vallavolikogu, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste, õpilasesinduse ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (2) Hoolekogu põhiülesanneteks on kooli õpilaste, pedagoogide, vallavolikogu ja vallavalitsuse ja ametiasutuse ning vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (3) Hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse ja kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta õppeainete nimistut põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  8) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  9) annab arvamuse arenguvestluse läbiviimise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  10) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  11) annab arvamuse kooli töötasustamise põhimõtete kohta;
  12) annab hinnangu huvitegevuse ja pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta;
  13) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
  14) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  15) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (4) Hoolekogu moodustatakse ja hoolekogu tegutseb vallavalitsuse kehtestatud korras.

7. peatükk MAJANDAMISE ALUSED, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 32.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Türi valla vara valitsemise korra alusel vallavolikogu, vallavalitsuse või teiste isikute ja asutuste poolt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli kasutuses olev vara on Türi valla omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 33.   Kooli eelarve ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Koolil on Türi valla eelarves iseseisev eelarve. Kooli eelarve tulu moodustavad eraldised riigieelarvest, Türi valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tulust.

  (2) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid.

  (3) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Kooli finantstegevust juhib direktor koostöös kooli hoolekoguga. Kooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.

§ 34.   Aruandlus

  (1) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  (2) Kool esitab iga aasta 1. märtsiks vallavalitsusele tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

§ 35.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teeb Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Järva maavanem.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

  (3) Õpilasele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab vastavalt oma pädevusele riiklikku järelevalvet Terviseamet.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, PIDAMISE ÜLEANDMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE  

§ 36.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ja tegevuse lõpetab vallavolikogu, kuulates enne ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.

  (2) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, Järva maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- ja linnavalitsusi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

  (3) Kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (4) Vallavolikogu ja vallavalitsus tagavad tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

§ 37.   Kooli pidamise üleandmine

  (1) Vallavolikogul on õigus anda kooli pidamine üle riigile või teisele vallale või linnale.

  (2) Kooli pidamine antakse üle vana ja uue pidaja kokkuleppel arvestades seaduses sätestatud tingimusi ja tähtaegu.

  (3) Kooli pidamine antakse üle pärast viimase õppeveerandi lõppu. Kooli pidamise üleandmise otsusest teatatakse kooli õpilastele ja töötajatele hiljemalt kaks kuud enne uue õppeaasta algust.

  (4) Kooli pidamise üleandmisel tagab uus kooli pidaja õpilastele võimaluse jätkata üldhariduse omandamist koolis.

9. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD 

§ 38.   Kooli põhimääruse muutmise kord

  (1) Kooli põhimääruse muutmise eelnõu koostab kooli direktor või ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (3) Põhimääruse või selle muutmise eelnõu peab enne vallavolikogule esitamist heaks kiitma vallavalitsus ja vallavolikogu vastav alaline komisjon.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 39.   Määruse rakendamine

  Määruse § 14 lõiget 4 rakendatakse alates 1. septembrist 2014.

§ 40.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Türi Vallavolikogu 25. augusti 2010 määrus nr 36 „Türi Põhikooli põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json