HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2014, 53

Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Vastu võetud 19.12.2013 nr 12
RT IV, 03.01.2014, 1
jõustumine 01.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2014RT IV, 11.02.2014, 701.09.2014
27.02.2014RT IV, 05.03.2014, 2001.09.2014

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõige 1 punkti 5 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja mõisted

 (1) Käesolev määrus reguleerib Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa määra (edaspidi osalustasu) kehtestamist, osalustasu maksmisest soodustuste tegemist ja osalustasu tasumise korda.

 (2) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) üksikvanem - vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite.";
[RT IV, 05.03.2014, 20 - jõust. 01.09.2014]
 2) suvine valverühm – lasteaia rühm, mis avatakse lasteaedade suvise kinnioleku ajal ja kuhu võetakse lasteaedades juba kohta kasutavaid lapsi vanema avalduse alusel.

§ 2.  Osalustasu suurus

  Osalustasu suurus on ühe lapse kohta summa, mis moodustab 20% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus.

§ 3.  Osalustasu tasumine

 (1) Osalustasu maksmise kohustus algab päevast, mil jõustub lapse lasteasutuse nimekirja arvamine ehk päevast, mil lapsel tekib õigus minna lasteaeda ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise päevast.

 (2) Osalustasu tuleb vanemal tasuda ettemaksuna jooksva kuu jooksul Saue Vallavalitsuse pangakontole või sularahas.

 (3) Osalustasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

 (4) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus vms), mis vältab rohkem kui kaks nädalat, tasutakse osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

 (5) Osalustasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna peale suvises valverühmas käimise avalduse esitamist terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest mitu päeva laps suvises valverühmas kohta kasutab.

§ 4.  Osalustasu soodustused

 (1) Osalustasu soodustused lasteasutuses, juhul kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, on järgnevad:
26.09.2014 17:34
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, § 4 lg 1 lisatud „või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimisele“ Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel arvestades Saue Vallavalitsuse taotlust 24.09.2014 nr 6-3/4373
 1) 50 % lapsevanema poolt tasutavast osalustasust kuus ehk lapsevanem tasub kohatasu lapse eest 10% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast;
 2) kui perekonnas on kaks alaealist last, kes käivad üheaegselt lasteasutuses, siis teise lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus;
[RT IV, 11.02.2014, 7 - jõust. 01.09.2014]
 3) kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on ühised mõlemad vanemad või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, siis soodustuse suurus on kõigi lasteasutuses käivate laste eest 100% osalustasust kuus.
[RT IV, 11.02.2014, 7 - jõust. 01.09.2014]

 (2)
[Kehtetu -RT IV, 05.03.2014, 20 - jõust. 01.09.2014]

 (3) Lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud osalustasu soodustus kehtib Kernu valla elanikuna Eesti rahvastikuregistris registreeritud lapse vanemale, kui laps kasutab kohta Laagri Lasteaia Ääsmäe filiaalis vastavalt Saue Vallavalitsuse ja Kernu Vallavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingule.
[RT IV, 11.02.2014, 7 - jõust. 01.09.2014]

 (4) Lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud osalustasu soodustus kehtib Saku valla elanikuna Eesti rahvastikuregistris registreeritud lapse vanemale, kui laps kasutab kohta Nõlvaku Lasteaias vastavalt Saue Vallavalitsuse ja Saku Vallavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingule.
[RT IV, 11.02.2014, 7 - jõust. 01.09.2014]

 (5) Osalustasu soodustusi ei ole õigus saada suvises valverühmas koha kasutajatele.

 (6) Lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud soodustused rakenduvad soodustuse saamise õigusega isikutele ilma täiendava avalduse esitamiseta. Kui Eesti rahvastikuregistri andmed ei kajasta perekonna tegelikku liikmelisust, samuti lõike 1 punktis 3 või lõikes 2 sätestatud juhul, on isik kohustatud soodustuse saamiseks esitama vallavalitsusele kirjaliku avalduse, mille vormi kinnitab vallavalitsus.
[RT IV, 11.02.2014, 7 - jõust. 01.09.2014]

 (7) Soodustuse saamisest avalduse esitajat kirjalikult ei informeerita. Soodustuse saamisest keeldumisest teatatakse otsuse tegemisest viie tööpäeva jooksul.

 (8) Soodustuse andmise aluseks on Eesti rahvastikuregistri andmed soodustuse andmise aastale eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Andmeid kontrollib Saue Vallavalitsus üks kord aastas. Soodustust ei anta või andmine lõpetatakse, kui isikud ei vasta soodustuse saamiseks seatud tingimustele.
[RT IV, 11.02.2014, 7 - jõust. 01.09.2014]

§ 5.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Määruse paragrahv 5 lõige 1 jõustub 1. märtsil 2014.

 (4) Määrus jõustub 1. septembril 2014.