Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2016, 1

Narva Linnavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 25.02.2016 nr 4

Määrus kehtestamise aluseks on alates 01.01.2016 jõustunud sotsiaalhoolekande seadus ning haldusmenetluse seaduse § 64 lõige 1 ja § 68 lõige 2.

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määruse nr 14 „Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel“.

§ 2.   Muuta Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 11 „Kriisitoetuse maksmise tingimused ja kord Narva linnas“ preambulat alljärgnevalt: „Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel“.

§ 3.   Muuta Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 10 „Võlanõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas“ preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel“.

§ 4.   Muuta Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 9 „Õigusalase nõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas“ preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 alusel“.

§ 5.   Muuta Narva Linnavolikogu 26.09.2013 määruse nr 23 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“

  (1) muuta määruse preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel“;

  (2) muuta määruse pealkirjas ja määruse tekstis termin „eluruumi alalised kulud“ terminiga „eluasemekulud“ vastavas käändes.

§ 6.   Narva Linnavolikogu 17.06.2010 määruses nr 23 „Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „vältimatu sotsiaalabi - sotsiaalhoolekandelised abinõud sotsiaalhoolekande seaduse § 8 mõistes“;

  (2) määruse tekstis asendatakse sõna „öömajateenus” sõnaga „varjupaigateenus ” ning sõna „varjupaigateenus” asendatakse sõnaga „turvakoduteenus” vastavas käändes;

  (3) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

  (4) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Muuta Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määruse nr 4 „Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas“ preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel“.

§ 8.   Muuta Narva Linnavolikogu 21.01.2010 määruse nr 3 „Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas“ preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel“.

§ 9.   Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määruse nr 15 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“

  (1) muuta määruse preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel“;

  (2) muuta määruse § 1 lõike 2 alljärgnevalt: „Määrust rakendatakse, kui vahendeid jääb pärast sotsiaalhoolekandekeskuse seaduse § 113 lõikes 3 sätestatud kohustuste täitmist üle“.

§ 10.   Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määruses nr 12 „Laste varjupaigateenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) määruse pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna „varjupaigateenus“ sõnaga „turvakoduteenus“ ning sõna „varjupaik” sõnaga „turvakodu” vastavas käändes;

  (2) määruse preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel“.

§ 11.   Muuta Narva Linnavolikogu 23.08.2012 määruse nr 14 „Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel“.

§ 12.   Muuta Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määruse nr 14 „Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas“ preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel“.

§ 13.   Muuta Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määruse nr 6 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel“.

§ 14.   Muuta Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 26 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord“ preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel“.

§ 15.   Muuta Narva Linnavolikogu 20.06.2013 määruse nr 17 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord Narva linnas“ preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel“.

§ 16.   Muuta Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määruse nr 15 „Tugiisiku teenuse osutamise kord Narva linnas“ preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel“.

§ 17.   Muuta Narva Linnavolikogu 22.11.2012 määruse nr 27 „Hoolekandeasutusse paigutamise kord Narva linnas“ preambulat alljärgnevalt: „Määrus kestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel“.

§ 18.   Muuta Narva Linnavolikogu 06.08.2009 määruse nr 26 „Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimuste ja kord“ preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 alusel“.

§ 19.   Muuta Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määruse nr 17 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 alusel“.

§ 20.   Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 12.12.2013 määrus nr 32 „Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise kord Narva linnas“.

§ 21.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json