SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2016, 8

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 23.08.2012 nr 14
RT IV, 05.02.2013, 99
jõustumine 26.08.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2016RT IV, 05.03.2016, 108.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 05.03.2016, 1 - jõust. 08.03.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib 3-18-aastase raske või sügava puuetega lapse ühele vanemale, eestkostjale, hooldajale, või võõras- või kasuvanemale (edaspidi – hooldaja), kes ei tööta puuetega lapse kasvatamise tõttu, puuetega lapse hooldajatoetuse (edaspidi – toetus) määramise ja maksmise tingimusi ning korda.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud tagama hooldatavale kõrvalabi, juhendamise või järelevalve igal ööpäeval eesmärgiga toetada hooldatava toimetuleku võimet.

  (3) Toetus on linnaeelarves ettenähtud vahenditest (k.a. riigieelarvest linnaeelarvesse eraldatud vahendid) makstav toetus.

  (4) Toetust määratakse ja makstakse hooldajale, kelle enda ja kelle hooldatava elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

  (5) Toetuse maksmist korraldab ja maksmiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi - Sotsiaalabiamet).

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab hooldaja Sotsiaalabiametile kirjaliku vormikohase taotluse koos vajalike dokumentidega (lisa 1).

  (2) Toetuse taotlemise päevaks loetakse taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastuvõtmise päev.

  (3) Sotsiaalabiametil on õigus nõuda taotlejalt ja asutustest muid täiendavaid andmeid, dokumente või selgitusi taotluses esitatud andmete õigsuse tõestamiseks, millest taotleja informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kirjalikult 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

  (4) Taotlus võib jätta rahuldamata, kui 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud andmeid või dokumente.

§ 3.   Hooldusvajaduse hindamine

  (1) Hooldusvajaduse hindamiseks kasutab Sotsiaalabiamet hooldatava rehabilitatsiooniplaani, sotsiaalministeeriumi juhtumisplaani või teist ministeeriumi poolt kinnitatud hindamisinstrumenti.

  (2) Sotsiaalabiametil on õigus hooldusvajaduse väljaselgitamiseks külastada taotleja ja hooldatava kodu ning küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi ja kogukonna liikmeid.

  (3) Vajadusel võib Sotsiaalabiamet kaasata hooldusvajaduse hindamiseks perearste ja eraeksperte või pöörduda rehabilitatsioonikomisjoni poole.

  (4) Hooldusvajaduse hindamise läbiviimiseks on Sotsiaalabiametil aega kuni 30 kalendripäeva alates toetuse taotluse saamisest.

  (5) Hooldusvajadust ja hooldust hinnatakse vähemalt üks kord aastas.

§ 4.   Toetuse määramine

  (1) Toetust määratakse tähtajaliselt kuni hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani, hooldusvajaduse muutmise või äralangemiseni ning hooldaja ja hooldatava tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemiseni.

  (2) Toetus määratakse iga hooldatava kohta.

  (3) Toetus määratakse toetuse taotlemise päevast, kuid mitte varem kui toetusele õiguse tekkimise päevast.

  (4) Sotsiaalabiamet teeb otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale hindamise läbiviimist.

  (5) Toetuse määramise või selle määramata jätmisest teatatakse taotlejale kirjalikult 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (6) Sotsiaalabiametil on õigus määrata toetust erandkorras Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

§ 5.   Toetuse määr

  Toetust makstakse hooldatava kehtiva puude raskusastme korral:
  1) ühele hooldajale, kes ei tööta raske puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu- 80 eurot.
  2) ühele hooldajale, kes ei tööta sügava puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu- 100 eurot.

§ 6.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse maksmine

  (2) Toetust kantakse hooldaja arvelduskontole.

  (3) Toetust ei maksta:
  1) hooldajale, kellele on määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel raske või sügav puue, kellel on piiratud teovõime, kelle üle on seatud eestkoste, kes elab hoolekandeasutuses, viibib haiglas hooldusravil või teistel põhjustel ei täida kohustust puuetega last kasvatada ja tema eest hoolitseda;
  2) hooldajatoetust ei maksta puuetega lapse kohta, kes viibib hoolekandeasutuses.

§ 7.   Toetuse maksmise peatamine

  Toetuse väljamaksmist peatatakse kui:
  1) hooldaja asub tööle;
  2) lapse paigutamisel hoolekandeasutusesse toetuse saaja või vastava asutuse teatise alusel_
  3) linnavalitsuse korralduse alusel, kui hooldaja ei täida «Perekonnaseadusest» tulenevat kohustust puuetega lapse kasvatamisel ja tema eest hoolitsemisel;
  4) toetusesaaja süüdimõistmise ja kinnipidamiskohtades viibimise ajaks.

§ 8.   Toetuse maksmise jätkamine

  (1) Toetuse maksmise peatamise asjaolude äralangemisel jätkatakse toetuse maksmist nende asjaolude äralangemise päevast.

  (2) Enne toetuse maksmise jätkamist Sotsiaalabiametil on õigus viia läbi korduv hooldusvajaduse hindamine.

§ 9.   Toetuse maksmise lõpetamine

  (1) Toetuse maksmist lõpetatakse, kui:
  1) on ära langenud hooldajatoetuse maksmise põhjused;
  2) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
  3) kui hooldaja ei täida oma kohustusi puuetega lapse kasvatamisel ja tema eest hoolitsemisel;
  4) hooldaja või hooldatava registreerimisel teise omavalitsusse;
  5) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele;
  6) hooldaja või hooldatava surma korral.

  (2) Toetuse maksmist on õigus lõpetada ja alusetult saadud toetust tagasi nõuda kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Juhul kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast on Sotsiaalabiametil õigus nõuda toetuse tagastamist seadusega ettenähtud korras.

  (3) Toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuupäevast.

§ 10.   Teatamise kohustus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise peatamise, lõpetamise või suuruse muutmise 10 tööpäeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

  (2) Enammakstud summad makstakse tagasi vabatahtlikult, vastasel juhul nõutakse sisse seadusega ettenähtud korras.

§ 11.   Puuetega laste hooldajatoetuse rahavahendite ülejäägi kasutamine

  (1) Puuetega laste hooldajatoetuse rahavahendite ülejääki võib kasutada keskmise, raske või sügava puudega lastele abivahendite toetuse, sõidutoetus ja rehabilitatsioonitoetuse maksmiseks, samuti saab kasutada sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks (ruumide ülalpidamine, personali koolitus, inventari ja kontoritehnika soetamine, personali transpordikulud) ja sotsiaalteenuste arendamise kuludeks. Toetusi makstakse puuetega laste hooldajatoetuse rahavahendite ülejäägi olemasolul.

  (2) Sotsiaalabiametil on õigus Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul erandkorras kasutada puuetega laste hooldajatoetuse rahavahendite ülejääki toetuste väljamaksmiseks ka määruses ettenägemata juhtudel või kinnitatud piirmäärasid ületavas summas.

§ 12.   Abivahendite toetuse, sõidutoetuse ja rehabilitatsioonitoetuse mõisted, piirmäärad ja nende saamise õigustatud isikud

  (1) Abivahendite toetus on abivahenditega soetamisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks ettenähtud toetus. Abivahenditeks loetakse antud korra mõttes inhalaatorid ning Sotsiaalministri 14.12.2000 a määruse 79 lisades 1 ja 2 märgitud abivahendid. Toetuse piirmäär on 70 eurot aastas. Toetust on õigus saada keskmise, raske ja sügava puudega lastel.

  (2) Sõidutoetus on eriarsti külastamise, taastusravi või rehabilitatsiooniga seotud sõidukulude osaliseks hüvitamiseks ettenähtud toetus. Sõidukulusid hüvitatakse ainult väljapoole Narvat sõidu puhul. Toetuse piirmäär on kuni 50 eurot aastas. Toetust on õigus saada keskmise, raske ja sügava puuetega lastel.

  (3) Rehabilitatsioonitoetus on rehabilitatsiooniteenuste saamisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks ettenähtud toetus. Toetust on võimalik taotleda vaid peale vastava teenuse saamist rehabilitatsiooniplaani alusel. Rehabilitatsiooniteenusteks loetakse antud korra mõttes logopeedi teenus, füsioteraapia, eripedagoogi teenus, tegevusteraapia, psühholoogi teenus ja sotsiaalnõustamine. Toetuse piirmäär on 195 eurot (3051,09 krooni) aastas. Toetust on õigus saada keskmise puudega lastel.

§ 13.   Abivahendite toetuse, sõidutoetuse ja rehabilitatsioonitoetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks peab lapse seaduslik esindaja esitama Sotsiaalabiametile:
  1) vormikohase taotluse (lisa 2);
  2) arstliku ekspertiisi otsuse koopia ja rehabilitatsiooniplaani koopia;
  3) dokumendid, mis tõendavad hüvitamisele kuuluvad kulud, ehk dokumendid, kus on nimetatud abivahendite soetamiseks ja/või rehabilitatsiooniteenuse saamiseks ja/või väljapoole Narvat sõiduks kantud kulud. Abivahendite toetuse taotlemisel tuleb esitada ka arstitõendi, mis kinnitab abivahendites vajaduse. Kuludokumentideks loetakse müügitšekk, arve ning sõidupiletid.

  (2) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast kulu kandmist, millega seoses toetust taotletakse.

  (3) Sotsiaalabiametil on õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid, dokumente või selgitusi taotluses esitatud andmete õigsuse tõendamiseks.

  (4) Sotsiaalabiamet võtab vastu otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse läbivaatamiseks vajalike dokumentide ja andmete esitamise päeva alates. Taotluse puuduste või täiendavate andmete, dokumente või selgitusi esitamise vajaduse kohta taotleja informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist. Taotlus võib jätta rahuldamata, kui määratud tähtajaks ei ole esitatud täiendavalt nõutud andmeid, dokumente või ei ole antud selgitusi.

§ 14.   Vaidlustamine

  Isik, kes leiab, et käesoleva määruse alusel antud haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide või pöörduda kohtu poole seadusega ettenähtud korras.

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 1 Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse taotlus

Lisa 2 Puuetega lastele abivahenditoetuse, sõidutoetuse ja rehabilitatsioonitoetuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json