Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Laste turvakoduteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2019, 19

Laste turvakoduteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas

Vastu võetud 21.03.2013 nr 12
RT IV, 27.03.2013, 31
jõustumine 30.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2014RT IV, 29.12.2014, 6101.01.2015
25.02.2016RT IV, 05.03.2016, 108.03.2016, määruses on läbivalt asendatud sõna „varjupaigateenus“ sõnaga „turvakoduteenus“ ning sõna „varjupaik” sõnaga „turvakodu” vastavas käändes
09.12.2019RT I, 11.12.2019, 2109.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 21. märtsi 2013. a määruse nr 12 „Laste turvakoduteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas“: § 2 lõige 2 osas, milles see kohustab isikuandmeid esitama ja nende õigsust tõendama lapse turvakodusse toonud inimest, kellel on õigus oma andmete esitamisest keelduda lastekaitseseaduse § 27 lõike 5 teise lause alusel; § 3 lõige 5 osas, milles see ei taga turvakoduteenuse osutamisel teenuse saaja east ja vajadustest tulenevaid arendavaid tegevusi.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 05.03.2016, 1 - jõust. 08.03.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib laste turvakoduteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimusi ja korda vanemliku hoolitsuseta jäänud või vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunud lastele.

  (2) Teenuse osutamise eesmärgiks on tagada vanemliku hoolitsuseta jäänud või ohtu sattunud lastele nende eale ja seisundile vastav hooldamine ja nende õiguste ja huvide kaitse.

  (3) Teenust korraldab Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet) hallatava asutuse Narva Sotsiaaltöökeskuse (edaspidi teenuse osutaja) kaudu.
[RT IV, 29.12.2014, 61 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Teenuse rahastamise allikaks on Narva linna eelarve. Teenuse osutamiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Sotsiaalabiamet.

§ 2.   Lapse toimetamine teenusele

  (1) Lapsi võivad teenuse osutamiseks kohale toimetada lapse ohtu sattumisest teada saanud isikud, sealhulgas ametiisikud.

  (2) Lapse teenusele tooja on kohustatud andma oma andmed (nimi, kontaktandmed, vajadusel töökoht ja amet) ning andma selgitusi asjaolude kohta, mis tingisid lapse teenusele toomise. Teenuse osutajal on õigus küsida lapse teenusele tooja isikut tõendavat dokumenti isikuandmete kontrollimiseks.
[RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 21. märtsi 2013. a määruse nr 12 „Laste turvakoduteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ § 2 lõige 2 osas, milles see kohustab isikuandmeid esitama ja nende õigsust tõendama lapse turvakodusse toonud inimest, kellel on õigus oma andmete esitamisest keelduda lastekaitseseaduse § 27 lõike 5 teise lause alusel.]

  (3) Laps võib teenuse osutamise kohta tulla omal algatusel, kui ta on lahkunud kodust oluliste probleemide tõttu. Sellisel juhul viivitamatult selgitatakse välja kõik lapse teenusele saabumist tingisid asjaolud ja lapse andmed.

§ 3.   Teenuse osutamine

  (1) Teenust osutatakse ööpäevaringselt 0- kuni 18- aastastele lastele, vajaduse korral ka teenusel olevat last hooldatavale isikule.

  (2) Teenust osutatakse kõigile lastele sõltumata nende elukohast.

  (3) Kõigi turvakoju tulnud või toodud laste kohta peetakse arvestust ja vormistatakse isiku toimik. Lapse saabumisel teenusele koostab teenuse osutaja juhtumi kirjelduse.

  (4) Teenuse osutaja on kohustatud informeerima esimesel võimalusel teenusele tulnud või toodud lapsest tema elukohajärgset omavalitsust või vastavat riigi esindust, kes lahendab lapse edaspidise elukorralduse küsimused.

  (5) Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:
[RT I, 11.12.2019, 21 - jõust. 09.12.2019 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 09.12.2019 kohtuotsus nr 5-18-7 tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks Narva Linnavolikogu 21. märtsi 2013. a määruse nr 12 „Laste turvakoduteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ § 3 lõige 5 osas, milles see ei taga turvakoduteenuse osutamisel teenuse saaja east ja vajadustest tulenevaid arendavaid tegevusi.]
  1) ööbimisvõimaluse ja toitlustamise tagamine;
  2) vajadusel puhta pesu ja riiete võimaldamine;
  3) esmane sotsiaalnõustamine ja psühholoogiline abi;
  4) meditsiinilise abi osutamise korraldamine;
  5) pesemisvõimaluste tagamine;
  6) abistamine kooliülesannete lahendamisel;
  7) kooli külastamise tagamine.

  (6) Abivajav laps ning vajadusel last hooldav isik võib viibida turvakodus juhtumiga aktiivse ja sisuka töö aja jooksul olukorra dünaamika igakuise analüüsiga.

  (7) Teenuse osutamine lõpetatakse, kui langevad ära põhjused, mis olid lapse turvakoju sattumise aluseks.

  (8) Teenuse osutaja on kohustatud informeerima teenuselt lahkunud lapsest tema elukohajärgset omavalitsust või vastavat riigi esindust.

§ 4.   Teenuse finantseerimine

  (1) Teenuse saajatele on teenus tasuta.

  (2) Kui turvakodus viibib laps, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris ei ole registreeritud Narva linn, esitab teenuse osutaja lapse elukohajärgsele omavalitsusele või vastava riigi esindusele arvet ülalpidamiskulude katmiseks. Tasu ei või nõuda siis, kui teenust osutatakse lapsele kuni kolm päeva.

  (3) Teenuse maksumuse kinnitab Narva Linnavalitsus.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json