SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisiku teenuse osutamise kord Narva linnas

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2016, 22

Tugiisiku teenuse osutamise kord Narva linnas

Vastu võetud 23.04.2015 nr 15
RT IV, 30.04.2015, 13
jõustumine 03.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2016RT IV, 05.03.2016, 108.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 05.03.2016, 1 - jõust. 08.03.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib tugiisiku teenuse (edaspidi teenus) osutamist isikutele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Narva linn ning kelle tegelik elukoht on Narva linnas.

  (2) Teenuse eesmärgiks on isiku või pere (edaspidi abivajaja) abistamine nõustamise ja juhendamise kaudu nende kohustuste täitmisel ja toimetulekul abivajaja igapäevases keskkonnas.

  (3) Teenust korraldab Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet) hallatava asutuse Narva Sotsiaaltöökeskuse (edaspidi teenuse osutaja) kaudu.

  (4) Teenuse rahastamise allikaks on Narva linna eelarve. Teenuse osutamiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Sotsiaalabiamet.

  (5) Abivajajale on teenus tasuta.

§ 2.   Õigustatud isikud

  Teenusele on õigus:
  1) lapsevanemal, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel so lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel ning perekonna toimetuleku tagamisel;
  2) lapsel, kes vajab abi asenduskoduteenusel, eestkostel, perekonnas hooldamise teenusel või varjupaigateenusel viibides või sealt lahkudes iseseisvalt elama asumisel;
  3) isikul, kes vajab abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut.

§ 3.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenuse saamiseks esitab abivajaja või tema seaduslik esindaja Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse (Lisa 1), milles põhjendab teenusele suunamise vajadust.

  (2) Sotsiaalabiametil on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (3) Pärast taotluse saamist võtab Sotsiaalabiameti ametnik (edaspidi ametnik) hiljemalt 10 tööpäeva jooksul kontakti abivajajaga või tema seadusliku esindajaga ja selgitab välja teenuse osutamise vajaduse.

  (4) Otsust teenuse osutamise või sellest keeldumise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor. Otsuses märgitakse teenuse osutamise eesmärk, maht ja kestvus.

  (5) Sotsiaalabiamet teeb otsuse teatavaks teenuse osutajale ja taotluse esitajale kirjalikult viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (6) Vajadusel on ametnikul õigus suunata isikut teenusele omal algatusel.

§ 4.   Teenuse osutamine

  (1) Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) juhendamine igapäevatoimingutega hakkama saamisel;
  2) abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
  3) juhendamine asjaajamisel;
  4) enda ja vajadusel pereliikmete eest hoolitsema õpetamine;
  5) sotsiaalsete oskuste arendamine;
  6) abivajajaga koos tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine;
  7) motiveerimine erinevate erialaspetsialistide teenustele jõudmiseks;
  8) distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
  9) töövahendusel aitamine;
  10) sotsiaal-ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamine.

  (2) Eesmärkide saavutamiseks koostab ametnik koos abivajajaga tegevuskava.

  (3) Teenuse osutaja esitab igakuiselt Sotsiaalabiametile oma tegevuse kohta aruannet (Lisa 2).

  (4) Teenust osutatakse vastavalt vajadusele abivajaja kodus ja/või väljaspool kodu.

  (5) Teenust osutatakse põhjuste äralangemiseni, mis olid teenuse määramise aluseks olukorra dünaamika igakuise analüüsiga. Teenuse osutamist võib lõpetada ka varem teenuse saaja või tema seadusliku esindaja soovil kirjaliku avalduse alusel.

  (6) Järelevalvet tugiisiku teenuse osutamise üle teostab Sotsiaalabiamet.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada taotluse vorm ja tugiisiku aruande vorm vastavalt määruse Lisale 1 ja Lisale 2.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Lisa 1 Taotlus tugiisiku teenuse saamiseks

Lisa 2 Tugiisiku aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json