Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Albu valla 2016. aasta eelarve

Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2016, 72

Albu valla 2016. aasta eelarve

Vastu võetud 25.02.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Albu valla põhimääruse § 16 lõike 8 alusel.

§ 1.  Albu valla 2016. aasta eelarve.


Võtta vastu Albu valla 2016. aasta eelarve vastavalt määruse lisale.

§ 2.  Rakendussätted.

 (1) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2016.a.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Kommusaar
Volikogu esimees

Lisa Albu valla 2016. aasta eelarve