HaridusKool

Teksti suurus:

Rapla Kesklinna Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2019, 10

Rapla Kesklinna Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastu võetud 25.02.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 ja Rapla Vallavolikogu 25. oktoobri 2018. a otsuse nr 75 “Pädevuse delegeerimine“ punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Rapla Kesklinna Kooli (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

  (2) Kool avalikustab korra ja kooli vastuvõtmise taotluse näidisvormi oma kodulehel.

  (3) Sisseastuja ja lapsevanema või eestkostja (edaspidi vanem) dokumentidest saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli kantseleis.

§ 2.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Soovi lapse kooli õppima asumiseks avaldab vanem.

  (2) Taotlus ja selle juurde kuuluvad dokumendid kooli vastuvõtmiseks esitatakse kooli kantseleisse või digitaalselt allkirjastatuna kooli e-posti aadressile ning need registreeritakse kooli korra kohaselt. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

  (3) Õpilase kooli nimekirja arvamise otsustab direktor ja see vormistatakse direktori käskkirjaga.

  (4) Vastuvõtmisest keeldumisest teatatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse langetamisest, näidates ära keeldumise põhjuse.

  (5) Vajadusel toimub vestlus koolitulija ja tema vanematega.

§ 3.   Vastuvõtt 1. klassi

  (1) Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

  (2) Vanema taotlusel võib 1. klassi vastu võtta koolikohustuslikust east noorema lapse, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on Rapla Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul.

  (3) Laps, kes oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

  (4) Õpilase vanem esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsist kuni 30. aprillini taotluse vallavalitsusele elukohajärgse kooli määramiseks. Taotluse näidisvorm on vallavalitsuse kodulehel. Hiljemalt 20. mail teavitab vallavalitsus vanemaid kooli määramisest.

  (5) Koolikohustuslikust east noorema õpilase vanem esitab lisaks taotlusele ka koolieelse lasteasutuse või koolivälise nõustamismeeskonna hinnangu õpilase koolivalmiduse kohta.

  (6) Dokumentide vastuvõtt vanematelt toimub koolis ajavahemikus 21. maist kuni 10. juunini. Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem koolile kirjaliku taotluse millele lisab:
  1) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) lapse sünnitõendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või olemasolul lapse isikut tõendava dokumendi;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul;
  4) koolivalmiduskaardi selle olemasolul;
  5) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

  (7) Õpilaskohast loobumisest teavitab vanem kooli kirjalikult hiljemalt 10. juunil.

  (8) Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õpilaskohtade komplekteerimine.

§ 4.   Kooli vahetamisel vastuvõtt vabadele kohtadele 2.-9. klassis

  (1) Vabade kohtade olemasolul 2.–9. klassi õpilaste vastuvõtmise otsustab kooli direktor.

  (2) 2.–9. klassi vabadele kohtadele vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem koolile kirjaliku taotluse, millele lisab:
  1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) õpilase vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  4) klassitunnistuse või e-kooli hinnetelehe;
  5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  6) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

  (3) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1, 2, 5 ja 6 nimetatud dokumendid.

§ 5.   Taotluse esitamine, tingimused ja läbivaatamine

  (1) 2.–9. klassi astujate taotluste ja dokumentide esitamise aeg on tööpäeviti 1. juunist kuni 20. juunini ja 15. augustist kuni 22. augustini. Dokumente saab kooli kantseleisse esitada kooli lahtioleku aegadel (info kooli kodulehel).

  (2) Õpilase kooli vastuvõtmise otsus tehakse teatavaks taotluse esitajale telefoni või e-posti teel hiljemalt 27. augustiks.

  (3) Ühest koolist teise üleminekul saab dokumente esitada aastaringselt ning õpilase kooli vastuvõtmise otsus tehakse teatavaks taotluse esitajale telefoni või e-posti teel.

  (4) Välisriigist ja/või teistsuguse riikliku õppekavaga koolist tulnud õpilase puhul otsustab õppenõukogu, millises klassis õpilane õpinguid jätkab.

§ 6.   Rakendussäte

  Rapla Vallavalitsuse 11. juuni 2018. a määrus nr 7 “Rapla Kesklinna Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Meelis Mägi
vallavanema asendaja

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json