HaridusKool

Teksti suurus:

Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 2019/2020. õppeaastaks

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2019, 45

Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 2019/2020. õppeaastaks

Vastu võetud 25.02.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 ja Rapla Vallavolikogu 25. oktoobri 2018. a otsuse nr 75 “Pädevuse delegeerimine“ punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumisse (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord (edaspidi kord) 2019/2020. õppeaastaks.

  (2) Kool avalikustab korra ja kooli vastuvõtmise taotluse näidisvormi oma kodulehel.

  (3) Sisseastuja dokumentidest saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli kantseleis.

§ 2.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Põhihariduse omandamiseks mittestatsionaarses õppes tagab kool õppimisvõimalused selleks soovi avaldanud 17-aastasele või vanemale isikule.

  (2) Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel võib vastu võtta ka koolikohustusliku isiku, kelle puhul see on tingitud tema hariduslikust erivajadusest või muust põhjusest, mis raskendab hariduse omandamist statsionaarses õppes õppides.

  (3) Soovijate olemasolul ja kooskõlastatult Rapla Vallavalitsusega luuakse võimalused põhihariduse omandamiseks II kooliastmes.

  (4) Õpilasel on võimalik õppida üksikaineid ehk valida õppekoormus vastavalt oma võimalustele ja vajadustele.

  (5) Koolil on õigus korraldada sisseastujale teste soovitud klassis õppimise õpivalmiduse selgitamiseks. Vajadusel toimub vestlus koolitulijaga.

  (6) Üldkeskhariduse omandamiseks mittestatsionaarses õppes toimub vastuvõtt vastavalt käesolevale korrale.

  (7) Taotlus ja selle juurde kuuluvad dokumendid kooli vastuvõtmiseks esitatakse kooli kantseleisse või digitaalselt allkirjastatuna kooli e-posti aadressile ning need registreeritakse kooli korra kohaselt.

  (8) arvamise vormistab direktor käskkirjaga.

  (9) Vastuvõtmisest keeldumisest teatatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse langetamisest, näidates ära keeldumise põhjuse.

§ 3.   Vastuvõtt 7.-9. klassi

  (1) 7.–9. klassi vastuvõtmiseks esitab isik kirjaliku taotluse, millele lisab:
  1) isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte pooleli oleva klassi klassitunnistusest või väljavõtte e-kooli hinnetelehest;
  4) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

  (2) Välisriigi õppeasutusest tulnud isik esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud dokumendid.

§ 4.   Vastuvõtt 10. klassi

  (1) 10. klassi võetakse vastu kuni kaks klassikomplekti ja maksimaalselt 72 õpilast.

  (2) 10. klassi vastuvõtmiseks esitab isik kirjaliku taotluse, millele lisab:
  1) isikut tõendava dokumendi või ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe või nende ametlikult kinnitatud ärakirjad;
  3) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

  (3) Välisriigi õppeasutusest tulnud isik esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud dokumendid.

§ 5.   Vastuvõtt vabadele kohtadele 11.–12. klassi

  (1) 11.–12. klassi vabadele kohtadele vastuvõtmiseks esitab isik kirjaliku taotluse, millele lisab:
  1) isikut tõendava dokumendi või ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ja pooleli oleva klassi klassitunnistusest või gümnaasiumi õpinguraamatust või kutseõppeasutuse õpinguraamatust koos akadeemilise õiendiga või väljavõtte e-kooli hinnetelehest, kuhu on märgitud õppeainete kursuste nimetused, maht ja hinded;
  3) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

  (2) Kutseõppeasutusest kooli õppima asuda sooviv isik esitab lisaks põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe või nende ametlikult kinnitatud ärakirjad.

  (3) Välisriigi õppeasutusest tulnud isik esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatu.

§ 6.   Vastuvõtt eksternina kooli lõpetada soovijale

  (1) Eksternina kooli lõpetada sooviv isik esitab vastuvõtmiseks kirjaliku taotluse, millele lisab:
  1) isikut tõendava dokumendi või ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ja pooleli oleva klassi klassitunnistusest või gümnaasiumi õpinguraamatust või kutseõppeasutuse õpinguraamatust koos akadeemilise õiendiga või väljavõtte e-kooli hinnetelehest, kuhu on märgitud õppeainete kursuste nimetused, maht ja hinded;
  3) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

  (2) Gümnaasiumit eksternina lõpetada sooviv isik esitab lisaks põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe või nende ametlikult kinnitatud ärakirjad.

  (3) Välisriigi õppeasutusest tulnud isik esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud dokumendid.

§ 7.   Taotluse esitamine, tingimused ja läbivaatamine

  (1) Taotluse ja dokumentide esitamise aeg on tööpäeviti 2. maist kuni 16. juunini ja 14. augustist kuni nimekirjade komplekteerimiseni, mis on hiljemalt 31. augustil. Dokumente saab esitada kooli lahtioleku aegadel (info kooli kodulehel).

  (2) Eksternina kooli lõpetada soovijale on taotluse ja dokumentide esitamise aeg 2. maist kuni 31. oktoobrini.

  (3) Isiku kooli vastuvõtmise otsus tehakse taotluse esitajale teatavaks telefoni või e-posti teel.

  (4) Välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kes ei ole enne Eesti koolis õppinud, määrab õppenõukogu, millises klassis isik õpinguid jätkab, arvestades seni omandatud haridust.

  (5) Välisriigi õppeasutusest tulnud isik, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata hariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Isiku taotlusel võib vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

  (6) Vabade kohtade olemasolul saab dokumente esitada aastaringselt, välja arvatud eksternid.

§ 8.   Rakendussäte

  Rapla Vallavalitsuse 20. veebruari 2017. a määrus nr 1 “Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Meelis Mägi
vallavanema asendaja

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json