KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Kadrina vallas

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2019, 65

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Kadrina vallas

Vastu võetud 27.02.2019 nr 24

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Kadrina valla haldusterritooriumil toimuva avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded eesmärgiga tagada üritusel avalik kord ja turvalisus.

 (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud meelelahutusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

 (3) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus.

 (4) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

 (5) Ilutulestiku korraldamist reguleerib lõhkematerjaliseadus ja korrakaitseseadus.

 (6) Avalikuks ürituseks käesoleva määruse tähenduses ei loeta Kadrina Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) või vallavalitsuse hallatava asutuse poolt korraldatavat kultuuri-, etendus-, rahvaspordi- või mõnda muud sarnast üritust.

 (7) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused vallavalitsus.

2. peatükk Avaliku ürituse korraldamise nõuded 

§ 2.  Ürituse korraldaja

 (1) Üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik (edaspidi korraldaja).

 (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

§ 3.  Ürituse korraldamiseks taotluse esitamine

 (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 21 kalendripäeva enne ürituse läbiviimise päeva vormikohase loa taotluse (määruse lisa) koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsuse kantseleisse või elektrooniliselt aadressil kadrina@kadrina.ee.

 (2) Kui üritusel soovitakse korraldada ilutulestikku tuleb taotleda luba lõhkematerjaliseaduses sätestatud alustel.

§ 4.  Loa taotluses esitatavad andmed

 (1) Taotluses märgitakse ürituse:
 1) nimetus ja vorm (näiteks spordivõistlus, vabaõhuetendus/kontsert, näitus, laat või muu üritus);
 2) ürituse sisu kirjeldus;
 3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
 4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut;
 5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
 6) korraldaja nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht, telefon, e-post jms;
 7) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
 8) turvalisuse eest vastutava isiku kontaktandmed;
 9) liiklusskeem ja andmed sõidukite parkimise korralduse kohta;

 (2) Taotlusele lisatakse maaomaniku kirjalik kooskõlastus, kui üritus toimub maaüksusel, mis ei ole Kadrina valla omandis.

§ 5.  Loa andmine

 (1) Ürituse loa taotluse vaatab läbi ametiasutuse vastav ametnik.

 (2) Taotluses esinevate puuduste korral teavitatakse taotlejat ning antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla pikem kui 7 kalendripäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi tähtaegselt lõpetatakse menetlus ja teavitatakse sellest taotlejat.

 (3) Ametiasutus teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil korrakaitseseaduses sätestatud aja jooksul ürituse korraldamisest Politsei- ja Piirivalveameti kohalikku prefektuuri.

 (4) Ürituse loa andmise otsustab vallavalitsus.

 (5) Ürituse loas märgitakse:
 1) ürituse nimetus;
 2) ürituse korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrikood, vastutav isik ja kontakt telefon üritusel;
 3) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
 4) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

 (6) Vallavalitsus annab ürituse läbiviimiseks loa 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saabumise päevast või jätab loa andmata ning põhjendab keeldumise otsust.

§ 6.  Loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsusel on õigus keelduda ürituse loa väljaandmisest järgmistel põhjustel:
 1) ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud tähtaegselt;
 2) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
 3) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
 4) taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevalt.

3. peatükk Avaliku ürituse korraldaja kohustused ja vastutus 

§ 7.  Ürituse korraldaja kohustused

 (1) Ürituse korraldaja tagab korra avalikul üritusel.

 (2) Ürituse korraldaja on ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
 1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
 2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
 3) järgima tervisekaitsenõudeid;
 4) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade tingimusi;
 5) tagama pärast ürituse lõppemist selle pidamise kohas jäätmete koristamise hiljemalt 24 tunni jooksul peale ürituse lõppemist.

§ 8.  Vastutus

 (1) Ürituse korraldamise ja pidamise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

 (2) Ürituse läbiviimisega Kadrina vallale tekitatud materiaalne kahju ja/või keskkonnareostuse likvideerimisega tekitatud kulutused hüvitab ürituse korraldaja.

§ 9.  Järelevalve

  Järelevalvet määruse täitmise üle teostavad vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse loa taotlus

/otsingu_soovitused.json