Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2020, 1

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 20.02.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Otepää Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Otepää Vallavolikogu 21. juuni 2012. a määrus nr 6 „Noorte projektlaagri pidamise kord“;
  2) Otepää Vallavolikogu 20. juuni 2018. a määrus nr 9 „Puka Lasteaia põhimäärus“.

§ 2.   Puka Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Puka Vallavolikogu 28. juuni 2012. a määrus nr 11 „Puka valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“;
  2) Puka Vallavolikogu 28. juuni 2012. a määrus nr 12 „Reservfondi vahendite kasutamise kord“;
  3) Puka Vallavolikogu 28. juuni 2012. a määrus nr 13 „Ruumiandmete seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele“;
  4) Puka Vallavolikogu 8. augusti 2013. a määrus nr 11 „Lastevanemate osalus õppevahendite kulude katmisel“;
  5) Puka Vallavolikogu 13. veebruari 2014. a määrus nr 1 „Puka valla munitsipaalomandis olevate elu- ja mitteeluruumide rendihindade kehtestamine“;
  6) Puka Vallavolikogu 29. aprilli 2016. a määrus nr 16 „Puka vallavara valitsemise kord“;
  7) Puka Vallavolikogu 29. juuni 2016. a määrus nr 13 „Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine“;
  8) Puka Vallavolikogu 29. juuni 2016. a määrus nr 14 „Planeerimisseaduse rakendamine Puka vallas“;
  9) Puka Vallavolikogu 29. juuni 2016. a määrus nr 15 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja ülesannete delegeerimine“;
  10) Puka Vallavolikogu 30. septembri 2016. a määrus nr 19 „Puka valla ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord“;
  11) Puka Vallavolikogu 27. oktoobri 2016. a määrus nr 23 „Puka vallavalitsuse palgajuhend“;
  12) Puka Vallavolikogu 11. oktoobri 2017. a määrus nr 7 „AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“;
  13) Puka Vallavolikogu 11. oktoobri 2017. a määrus nr 8 „Aktsiaseltsi Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri“.

§ 3.   Sangaste Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Sangaste Vallavolikogu 4. veebruari 1999. a määrus nr 2 „Omandireformi reservfondi ja eluasemefondi laekunud raha kasutamise korra kinnitamine“;
  2) Sangaste Vallavolikogu 10. veebruari 2000. a määrus nr 1 „Raamatukogu kasutamise eeskirja kehtestamine“;
  3) Sangaste Vallavolikogu 25. aprilli 2000. a määrus nr 3 „Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamisel piiriprotokolli koostamise eest võetava tasu kehtestamine“;
  4) Sangaste Vallavolikogu 4. detsembri 2001. a määrus nr 5 „Vallateede kaitsevööndi laiuse kehtestamine“;
  5) Sangaste Vallavolikogu 9. oktoobri 2003. a määrus nr 4 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine“;
  6) Sangaste Vallavolikogu 9. oktoobri 2003. a määrus nr 5 „Ehitusmääruse kinnitamine“;
  7) Sangaste Vallavolikogu 31. jaanuari 2008. a määrus nr 4 „Vallaasutuse Sangaste Lasteaed rahastamisel lapsevanema poolt kaetava osa suuruse kehtestamine“;
  8) Sangaste Vallavolikogu 26. märtsi 2013. a määrus nr 3 „Sangaste Vallavalitsuse palgajuhend“;
  9) Sangaste Vallavolikogu 27. märtsi 2014. a määrus nr 2 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“;
  10) Sangaste Vallavolikogu 11. mai 2015. a määrus nr 2 „Keeni Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Barkala
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json