Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 31 „Koolieelse eralasteasutuse ja - lapsehoiu toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2020, 28

Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 31 „Koolieelse eralasteasutuse ja - lapsehoiu toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.02.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017 määrust nr 31 "Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiu toetamise kord" muudetakse järgmiselt:
  1) § 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(1) Toetuse suurus eralasteaiale või –hoiule, kes sõlmib vallaga lepingu tingimusega, et lapsevanemate või üksikvanema poolt kaetav kohatasu ühes kuus ühe lapse kohta ei ületa 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, on kuni 340 eurot kalendrikuus, kui mõlemad lapsevanemad või üksikvanem on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanik(ud). Toetus ei ole suurem kui 80% hinnakirja järgsest kohamaksumusest lapse kohta kuus.
  2) § 4 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(2) Toetuse suurus eralasteaiale või –lapsehoiule, kes sõlmib vallaga lepingu, milles ei ole fikseeritud lapsevanema poolt kaetava kohatasu osa maksimaalset määra, on kuni 250 eurot kalendrikuus, kuid mitte suurem kui hinnakirjajärgne kohamaksumus lapse kohta kuus, kui mõlemad vanemad või üksikvanem on toetuse saamise aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanik(ud).
  3) § 4 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(3) Toetuse suurus on 50%, kuid mitte suurem kui hinnakirjajärgne kohamaksumus lapse kohta kuus, kui Saue valla elanik on ainult üks lapsevanem toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust jõustub üldises korras.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json