HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste transpordikulude hüvitamine Jõgeva vallas

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2020, 30

Õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste transpordikulude hüvitamine Jõgeva vallas

Vastu võetud 27.02.2020 nr 112

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkt 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib õpilastranspordi korraldamist ja transpordikulutuste hüvitamist Jõgeva valla munitsipaalüldhariduskoolide õpilastele, kelle rahvastikuregistri järgseks elukohaks on Jõgeva vald.

  (2) Jõgeva valla võimaluse ja vajaduse korral korraldatakse õpilastransport Jõgeva valla munitsipaalüldhariduskoolide õpilastele, kelle elukoht on väljaspool Jõgeva valda.

§ 2.   Õpilastranspordi korraldamise üldtingimused

  (1) Jõgeva vallavalitsus tagab tasuta transpordi koolikohustusliku õpilase elukohale lähimasse vastava kooliastme munitsipaalpõhikooli.

  (2) Õpilaste transport kooli ja tagasi lahendatakse järgmiselt:
  1) Jõgeva vallavalitsuse korraldatud õpilasliinidega;
  2) tasuta ühistranspordiga maakonnasisestel liinidel;
  3) põhikooli õpilastele ühistranspordiga kommertsbussi- ja raudteeliinidel, kui ei ole võimalik kasutada õpilasliini või tasuta ühistransporti;
  4) erandkorras lapsevanema isikliku transpordiga.

  (3) Õpilasliinide marsruudid koostatakse arvestusega, et ühegi õpilase koolitee kodu ja kooli või kodu ja kodule lähima õpilasliini punkti või ühistranspordi peatuse vahel ei ületaks üldjuhul 3 km.

§ 3.   Transpordikulude hüvitamine

  (1) Õpilaste transpordikulud kommertsbussiliinidel ja raudteeliinidel ning lapsevanema isikliku transpordi kasutamisel kompenseeritakse ainult põhikooli õpilastele juhul, kui tasulise transpordi kasutamise vajadus on regulaarne ja põhjendatud (näiteks tasuta transpordi ooteaeg on ebamõistlikult pikk).

  (2) Sõidupiletid esitab õpilane või tema vanem (eestkostja, hooldaja) vallavalitsusse üks kord kuus järgneva kuu 10.-ks kuupäevaks. Vastava valdkonna ametnik kontrollib esitatud pileteid ja edastab piletid väljamaksmiseks finantsosakonnale.

  (3) Kui õpilase koolitee kodu ja kodule lähima õpilasliini punkti või ühistranspordi peatuse vahel ületab 3 km ning lapsevanem kasutab isiklikku transporti õpilase sõidutamiseks lähimasse õpilasliini punkti või ühistranspordi peatusse, siis hüvitatakse lapsevanemale kulutused lapsevanema avalduse alusel. Hüvitamisele kuuluvad sõidukulud kodu ja kodule lähima õpilasliini punkti või ühistranspordi peatuse vahel arvestusega 0,25 eurot/km.

  (4) Gümnaasiumiõpilaste, sealhulgas täiskasvanute gümnaasiumis õppijate transpordikulusid ei hüvitata.

§ 4.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Palamuse Vallavolikogu 24. jaanuari 2013 määrus nr 56 „Õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste ühistranspordikulude hüvitamine Palamuse vallas“;
  2) Jõgeva Vallavolikogu 23. aprilli 2015 määrus nr 4 „Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamise kord“.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json