HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu toetamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2020, 34

Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu toetamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 31
RT IV, 29.12.2017, 126
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2018RT IV, 03.03.2018, 206.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018
28.02.2019RT IV, 07.03.2019, 4310.03.2019, rakendatakse alates 1. märts 2019
27.02.2020RT IV, 05.03.2020, 2808.03.2020

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib koolieelsele eralasteasutusele või -lapsehoiule Saue valla lapsevanema eest eralasteaias või -lapsehoius vanema poolt makstava kohatasu osalist või täielikku maksmist Saue valla eelarvest.

  (2) Määrusega kehtestatakse toetuse maksmise alused, toetuse määramise ja maksmise kord ning järelevalve kord toetuse kasutamise üle.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eralasteaed - koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning tegevusluba omav koolieelne eralasteasutus;
  2) eralapsehoid - lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kellele on maavanema või Sotsiaalkindlustusameti poolt antud kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks;
  3) taotleja - eralasteaed või -lapsehoid, mis pakub vastavat teenust Saue valla elanikuna rahvastikuregistrisse kantud eelkooliealisele 1,5 - 8-aastasele lapsele;
  4) Saue valla elanik - isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald;
  5) lapsevanem - lisaks lapse seaduslikule vanemale ka lapse eestkostja või hooldaja;
  6) üksikvanem - vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Saue Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite;
  7) kohatasu - lapsevanema poolt makstav lapsehoiutasu eralasteaias või -lapsehoius.

§ 3.   Toetuse maksmise alused

  (1) Toetuse saamise õigus on eralasteaial või -lapsehoiul, kus käib laps, kelle elukoht koos vähemalt ühe lapsevanemaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga.

  (2) Toetust ei maksta lapse eest, kes on saanud jooksva aasta 1. oktoobriks vähemalt 3-aastaseks ja kellele on pakutud kohta Saue valla piirkonna munitsipaallasteaias.
[RT IV, 03.03.2018, 2 - jõust. 06.03.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018]

  (3) Toetust ei maksta juulikuu eest, v.a juhul, kui vanem on teavitanud vallavalitsust soovist kasutada kohta juulikuus eralasteaias või -lapsehoius hiljemalt sama aasta 31. maiks. Toetus makstakse välja eralasteaiale või -lapsehoiule nende poolt esitatud arve alusel peale seda, kui lapsevanem on esitanud Saue vallale taotluse toetuse maksmiseks koos kinnitusega omaosaluse tasumise kohta juulikuu eest.

  (4) Toetust makstakse üks kord kuus kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (5) Toetust makstakse taotleja avalduse rahuldamise korral alates nõuetekohase avalduse esitamise kuule järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast.

  (6) Ühe lapse eest makstakse sama ajaperioodi eest toetust ainult ühele eralasteaiale või -lapsehoiule. Ajaperioodi minimaalseks ühikuks on kalendrikuu, v.a juhul, kui laps, kelle eest toetust makstakse, saab jooksval kuul 1,5-aastaseks.Sellisel juhul makstakse lapse 1,5-aastaseks saamise kuul toetust proportsionaalselt kalendripäevade arvule, mis järgnevad lapse 1,5-aastaseks saamise päevale.
[RT IV, 07.03.2019, 43 - jõust. 10.03.2019, rakendatakse alates 1. märts 2019]

  (7) Kui eralasteaial või -lapsehoiul on sõlmitud § 5 lõikes 6 nimetatud leping, siis uue lapse asumisel eralasteaia või -lapsehoiu teenusele makstakse selle lapse eest toetust alates lapse teenusele asumise kuule järgnevast kalendrikuust. Kui laps asub teenusele kalendrikuu esimesest tööpäevast, makstakse toetust eralasteaiale või -lapsehoiule teenusele asumise kuust alates.

  (8) Kui lapsele on määratud raske või sügav puue ning pädeva organi poolt on väljastatud kirjalik tõend, millega on lapsele määratud koolieelse lasteasutuse seaduse mõistes eri- või sobitusrühma vajadus või tugiisiku vajadus, makstakse toetust alates teenusele määramise otsuse tegemise päevale järgnevast kalendrikuust.

  (9) Toetuse saajale lõpetatakse toetuse maksmine lapse eest, kes lahkub eralasteaia või -lapsehoiu teenuselt. Toetuse maksmine lõpetatakse alates teenuselt lahkumise kuule järgnevast kuust.

§ 4.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suurus eralasteaiale või -hoiule, kes sõlmib vallaga lepingu tingimusega, et lapsevanemate või üksikvanema poolt kaetav kohatasu ühes kuus ühe lapse kohta ei ületa 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, on kuni 340 eurot kalendrikuus, kui mõlemad lapsevanemad või üksikvanem on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanik(ud). Toetus ei ole suurem kui 80% hinnakirja järgsest kohamaksumusest lapse kohta kuus.
[RT IV, 05.03.2020, 28 - jõust. 08.03.2020]

  (2) Toetuse suurus eralasteaiale või -lapsehoiule, kes sõlmib vallaga lepingu, milles ei ole fikseeritud lapsevanema poolt kaetava kohatasu osa maksimaalset määra, on kuni 250 eurot kalendrikuus, kuid mitte suurem kui hinnakirjajärgne kohamaksumus lapse kohta kuus, kui mõlemad vanemad või üksikvanem on toetuse saamise aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanik(ud).
[RT IV, 05.03.2020, 28 - jõust. 08.03.2020]

  (3) Toetuse suurus on 50%, kuid mitte suurem kui hinnakirjajärgne kohamaksumus lapse kohta kuus, kui Saue valla elanik on ainult üks lapsevanem toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga.
[RT IV, 05.03.2020, 28 - jõust. 08.03.2020]

  (4) Toetuse suurus on 100% raske või sügava puudega lapse kohamaksumusest kuus, kui pädeva organi poolt väljastatud kirjaliku tõendiga on lapsele määratud koolieelse lasteasutuse seaduse mõistes eri- või sobitusrühma vajadus või tugiisiku vajadus ning vallavalitsus on kinnitanud oma korraldusega lapsele koha eralasteaias või -lapsehoius.

§ 5.   Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Toetuse saamiseks esitab eralasteaed või -lapsehoid vallavalitsusele taotluse, kus on märgitud taotleja andmed (nimi, aadress, kontaktandmed jms) ning eralasteaias või -lapsehoius käivate Saue valla elanikest laste arv ning laste ja nende vanemate isikuandmed.

  (2) Eralasteaed peab taotlusele lisama koopia eralasteaia tegevusloast.

  (3) Eralapsehoid peab taotlusele lisama koopia kutsetunnistusest (füüsilisest isikust ettevõtja) või talle väljastatud lapsehoiuteenuse osutamise tegevusloast (juriidiline isik).

  (4) Vallavalitsus kontrollib taotluse vastavust käesoleva korra tingimustele ning nõuab vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi. Eralasteaed või -lapsehoid peab nõutavad andmed esitama vallavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

  (5) Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise oma korraldusega 30 päeva jooksul arvates taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi esitamisest.

  (6) Taotluse rahuldamise korral sõlmib vallavalitsus eralasteaia või -lapsehoiuga toetuse kasutamise lepingu, milles sätestatakse vähemalt järgmised tingimused:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse suurus ja ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
  3) toetuse saaja kohustused toetuse kasutamisel;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärasuse kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) aruannete esitamise tähtaeg ja kord.

  (7) Kui eralasteaed või -lapsehoid keeldub toetuse kasutamise lepingu sõlmimisest, siis vallavalitsus tunnistab toetuse rahuldamise korralduse kehtetuks ning lõpetab menetluse.

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Eralasteaed või -lapsehoid, kellega on sõlmitud toetuse kasutamise leping, on kohustatud esitama vallavalitsusele kord kuus toetuse kasutamise kohta aruande, kus tuuakse välja sellel kuul eralasteaias või -lapsehoius käinud Saue valla elanikest laste arv, laste nimed ning eralasteaias või -lapsehoius viibitud päevade arv ja kohamaksumus.

  (2) Eralasteaed või -lapsehoid on kohustatud teavitama vallavalitsust kirjalikult eralasteaias või -lapsehoius käivate Saue valla elanikest laste andmete muutumisest hiljemalt viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest.

  (3) Vallavalitsusel on igal ajal õigus nõuda selgitusi ning kontrollida eralasteaiale või -lapsehoiule eraldatud toetuse kasutamise vastavust sihtotstarbele.

  (4) Eralasteaed või -lapsehoid on kohustatud viivitamatult informeerima vallavalitsust riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud eralasteaed või -lapsehoid õiguse toetusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

  (5) Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) eralasteaed või -lapsehoid lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel;
  4) muudel eralasteaia või -lapsehoiuga sõlmitud lepingus sätestatud juhtudel.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 43 - jõust. 10.03.2019, rakendatakse alates 1. märts 2019]

  (2) Määruse § 3 lõikes 8 toodud tagasiulatuva perioodi algus ei saa olla varasem kui 1. jaanuar 2018.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (4) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

/otsingu_soovitused.json