HaridusKool

Teksti suurus:

Kajamaa Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2020, 37

Kajamaa Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 26.02.2020 nr 4
,rakendatakse alates 1.03.2020

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1, Saku Vallavolikogu 20. detsember 2018. a määruse nr 18 „Kajamaa Kooli põhimäärus” § 16 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva korraga sätestatakse õpilaste Kajamaa Kooli (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord (edaspidi kord) osas, mida ei reguleeri haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.

  (2) Kool avalikustab korra avaliku teabe seaduse alusel kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.

  (3) Korras määratakse vastuvõtmistaotluse vorm ja esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord.

§ 2.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Kooli vastuvõtmist võib taotleda iga koolikohustusliku lapse vanem või lapse seaduslik esindaja, kelle puhul seadusega pole sätestatud piirangut põhihariduse omandamiseks.

  (2) Kool tagab õppimisvõimalused neile koolikohustuslikele lastele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saku vald ja kes vajavad riikliku õppekava läbimiseks tulenevalt oma hariduslikust erivajadusest tõhustatud toe või eritoe rakendamist või kes õpivad lihtsustatud õppekava alusel.

  (3) Vaba koha olemasolul võib kooli vastu võtta haridusliku erivajadusega lapsi väljastpoolt valla haldusterritooriumit.

  (4) Õpilase kooli nimekirja arvamine ja nimekirjast välja arvamine vormistatakse kooli direktori käskkirjaga.

  (5) Kooli direktoril on õigus keelduda vastu võtmast õpilast, kellel on ilmnenud eelmises koolis käitumisraskused ja/või koolikohustuse mittetäitmine.

§ 3.   Taotlus õpilase kooli vastuvõtmiseks

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapse vanem või seaduslik esindaja taotluse e-keskkonnas ARNO. Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist;
  2) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust (v.a. 1. klassi astujad);
  3) koolivalmiduskaart (1.klassi astujad);
  4) koolivälise nõustamismeeskonna soovitus;
  5) digifoto e-õpilaspiletile.

  (2) Elektroonsed dokumendid tuleb laadida e-keskkonda ARNO taotluse juurde. Paberkandjal olevad dokumendid esitatakse kooli.

  (3) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning digifoto
e-õpilaspiletile.

  (4) E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel tuleb paberkandjal olev taotlus esitada kooli, kuhu lisatakse § 3 lõike 1 punktide 1-5 nimetatud dokumentidele, õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ning vanema või seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (lisa 1);

§ 4.   Taotluse esitamise aeg

  (1) 1. klassi astuja taotlust võib esitada kuni 15. augustini.

  (2) Ühest koolist teise üleminekul saab dokumente esitada aastaringselt.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotlus registreeritakse haridusteenuste haldamise programmis ARNO. Vastuvõtmise kinnitab kool. Otsus tehakse teatavaks taotluse esitajale e-keskkonnas taotlusel olevale e-posti aadressile.

  (2) Vastuvõtmisest keeldumisest teatatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul e-keskkonna ARNO kaudu taotlusele lisatud vanema või seadusliku esindaja e-posti aadressile, selle puudumisel elukoha aadressile.

  (3) 1. klassi astujate taotlused lähevad esmalt menetlemisele Saku Vallavalitsusse, kus määratakse elukohajärgne kool vastavalt õigusaktidega sätestatud tingimustele.

  (4) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust.

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. märtsist 2020.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marti Rehemaa
Vallavanem

Ülo Lohk
Jurist vallasekretäri ülesannetes

Lisa Taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json