HaridusKool

Teksti suurus:

Kurtna Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2020, 38

Kurtna Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 26.02.2020 nr 5
, rakendatakse alates 1.03.2020

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva korraga sätestatakse õpilaste Kurtna Kooli (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord (edaspidi kord) osas, mida ei reguleeri haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.

  (2) Kool avalikustab korra avaliku teabe seaduse alusel kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.

  (3) Korras määratakse vastuvõtmistaotluse vorm ja esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord.

§ 2.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Kooli vastuvõtmist võib taotleda iga koolikohustusliku õpilase vanem või seaduslik esindaja, kelle puhul seadusega pole sätestatud piirangut põhihariduse omandamiseks.

  (2) Kool tagab vabade õppekohtade olemasolul õppimisvõimalused koolikohustuslikele isikutele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Saku vallas.

  (3) Koolikohustuslikust east nooremale lapsele tagab kool õppimisvõimalused juhul, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid.

  (4) Vaba koha olemasolul võib taotluse esitada väljaspool Saku valda elava õpilase vanem või seaduslik esindaja. Kooli direktoril on õigus keelduda vastu võtmast väljaspool Saku valda elavat õpilast, kellel on ilmnenud eelmises koolis käitumisraskused ja/või koolikohustuse mittetäitmine.

  (5) Kooli vastuvõtmisel arvestatakse järgmiste oluliste asjaoludega prioriteetsuse järjekorras:
  1) õpilase elukoha lähedust koolile;
  2) sama pere teiste laste õppimist samas koolis;
  3) õpilane on enne 1. klassi astumist lõpetanud Kurtna Kooli lasteaia;
  4) lapsevanema töötamist samas koolis.

  (6) Kui lõike 5 punkti 1 alusel on võrdse lähedusega mitu õppekoha taotlejat, kellele kaalutlemisel ei rakendu punkti 2 asjaolu, siis valitakse kohasaaja loosimise teel.

  (7) Õpilase kooli nimekirja arvamine ja nimekirjast väljaarvamine vormistatakse kooli direktori käskkirjaga.

§ 3.   Taotlus õpilase kooli vastuvõtmiseks

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapse vanem või seaduslik esindaja taotluse e-keskkonnas ARNO. Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid
  1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist (selle olemasolul);
  2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust (v.a. 1. klassi astujad)
  3) koolivalmiduskaardi (1. klassi astujad);
  4) digifoto e-õpilaspiletile.

  (2) Elektroonsed dokumendid tuleb laadida e-keskkonda ARNO taotluse juurde. Paberkandjal olevad dokumendid esitatakse kooli.

  (3) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning digifoto e-õpilaspiletile.

  (4) E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel tuleb paberkandjal olev taotlus esitada kooli, kuhu lisatakse § 3 lõike 1 punktides 1-4 nimetatud dokumentidele, õpilase isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või –tõend) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte ning vanema või seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte (lisa 1).

§ 4.   Taotluse esitamise aeg

  (1) 1. klassi astujate taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 2. mai kuni 20. mai. 1. klasside esialgsed nimekirjad koostatakse kaalutletud otsuse alusel 1. juuniks. Direktor kinnitab 1. klasside nimekirjad 30. augustiks.

  (2) Ühest koolist teise üleminekul saab dokumente esitada vabade kohtade olemasolul aastaringselt.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotlus registreeritakse haridusteenuste haldamise programmis ARNO. Vastuvõtmise kinnitab kool. Otsus tehakse teatavaks taotluse esitajale e-keskkonnas taotlusel olevale e-posti aadressile, selle puudumisel elukoha aadressile.

  (2) Vastuvõtmisest keeldumisest teatatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul e-keskkonna ARNO kaudu taotlusele lisatud vanema või seadusliku esindaja e-posti aadressile, selle puudumisel elukoha aadressile.

  (3) 1. klassi astujate taotlused lähevad esmalt menetlemisele Saku Vallavalitsusele, kus määratakse elukohajärgne kool vastavalt õigusaktidega sätestatud tingimustele.

  (4) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust.

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. märtsist 2020.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marti Rehemaa
Vallavanem

Ülo Lohk
Jurist vallasekretäri ülesannetes

Lisa Taotlus

/otsingu_soovitused.json