SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord

Väljaandja:Saarde Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2020, 39

Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.01.2020 nr 3
; rakendatakse alates 01. märtsist 2020. a.

Määrus kehtestatakse Saarde Vallavolikogu 18. aprilli 2018. a määruse nr 17 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 28 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2, § 33 ja § 34 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele (edaspidi teenus või üldhooldus) suunamise ja teenuse osutamise tingimused ning korra.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  Teenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ei suuda iseseisvalt koduses keskkonnas ajutiselt või püsivalt hakkama saada.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenust on õigustatud saama täisealine isik:
  1) kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saarde vallas;
  2) kes east ja/või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt vajab ööpäevaringselt kõrvalabi igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ja kelle iseseisev toimetulek kodustes tingimustes ei ole võimalik;
  3) kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või –toetustega.

  (2) Teenust on õigustatud saama ka isik, kelle tegelik elukoht on Saarde vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

§ 4.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitatakse Saarde Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) vormikohane taotlus koos seadusjärgse ülalpidamiskohuslase kinnitusega (määruse Lisa nr 1 ja Lisa nr 2).

  (2) Taotlusele lisatakse teenuse taotleja viimase kolme kalendrikuu pangakonto(de) väljavõte ja seadusjärgsete ülalpidamiskohustusega isikute pangakonto(de) väljavõtted.

  (3) Vallavalitsusel on õigus teha täiendavaid päringuid ning küsida täiendavaid dokumente teenuse taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidamiskohustusega isikute majandusliku toimetuleku väljaselgitamiseks.

  (4) Teenuse taotlejal on õigus pöörduda otse teenuse pakkuja poole teenuse saamiseks, kui puudub vajadus täiendava abi järele kohalikust omavalitsusest.

§ 5.   Teenuse osutamine

  (1) Teenuse osutamise vajaduse väljaselgitamiseks hindab vallavalitsuse sotsiaalametnik taotleja teenuse vajadust ja tegevusvõimet ning isiku enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate majanduslikku võimekust. Hindamise järgselt korraldab sotsiaalametnik teenuse osutamise või abistab sobiva teenusepakkuja leidmisel.

  (2) Teenuse osutamise aluseks on teenuse saaja või tema seadusliku esindaja või seadusjärgse(te) ülalpidamiskohustusega isiku(te) ja teenuse osutaja vahel sõlmitud leping. Hooldustoetuse maksmisel on üheks lepingu osaliseks Saarde Vallavalitsus.

§ 6.   Teenuse eest tasumine

  (1) Väljaspool kodu osutatav üldhooldus on tasuline teenus. Kui teenuse saaja (hooldatava) kasutuses või omandis on rahalisi vahendeid, vallas- või kinnisasju, mis võimaldavad teenuse eest tasuda, tasub ta hooldusteenuse eest ise täies ulatuses.

  (2) Kui hooldataval ei ole rahalisi vahendeid enda ülalpidamiskulude kandmiseks, kuid tal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajaliku raha saamiseks, võib vallavalitsus lepingu alusel hooldatavaga tasuda hoolekandekulud osas, milleks isikul endal rahalised vahendid puuduvad, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni. Vallavalitsus on õigustatud nõudma tehtud hoolekandekulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel. Kui isiku vallas- või kinnisasjade realiseerimisest saadud rahalised vahendid on lõppenud, kaetakse hooldusteenuse maksumus osaliselt vallaeelarvest.

  (3) Kui hooldatava omaosalus ei kata teenuse maksumust, tasuvad puuduoleva osa eest tema seadusjärgsed ülalpidajad või muud hoolduskohustusega isikud, nende puudumisel hooldatava elukohajärgne kohalik omavalitsus.

  (4) Üldhooldusteenuse eest tasumiseks puudujääva osa taotlemisel otsustab teenuse osutamise isiku omavahenditest makstava osa suuruse ning hooldustoetuse suuruse vallavalitsus, arvestades isiku ja tema seaduslike ülalpidajate majanduslikku võimekust.

  (5) Eesti Rahvastikuregistri andmetel Saarde vallas elavad hoolealused tasuvad kohamaksuks vähemalt 90%-95% pensionist, kuid mitte rohkem kui teenuse eest tasumiseks vajalik.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 01. märtsist 2020. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eiko Tammist
vallavanem

Külliki Kiiver
vallasekretär

Lisa 1  Taotlus hoolekandeteenuse rahastamiseks Saarde valla eelarvest

Lisa 2  Seadusjärgse ülalpidamiskohustuslase kinnitus

/otsingu_soovitused.json