ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korteriühistute toetamise kord

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2021, 39

Korteriühistute toetamise kord

Vastu võetud 25.04.2019 nr 11
RT IV, 27.04.2019, 21
jõustumine 30.04.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2021RT IV, 05.03.2021, 1208.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Tartu valla eelarvest korteriühistule toetuse andmise tingimused ja kord.

  (2) Toetuse eesmärk on kortermajade õuealade korrastamine ja jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega valla elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.

  (3) Toetatavad tegevused on esitatud määruse lisas 1.

  (4) Toetust on võimalik taotleda kortermajadel, mis on ehitatud enne 01.01.2003.

  (5) Toetatavatele tegevustele kohaldatakse ehitusseadustiku sätteid.

§ 2.   Toetuse taotleja

  Toetuse taotlejaks võib olla Tartu valla kolme või enama korteriomandiga korteriühistu või kaks või enam korteriühistut, kus kokku on kuus või enam korteriomandit (edaspidi taotleja).

2. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 3.   Taotlusvooru väljakuulutamine
[RT IV, 05.03.2021, 12 - jõust. 08.03.2021]

  Kui Tartu valla eelarves on toetuse maksmiseks raha ette nähtud, kuulutab Tartu Vallavalitsus taotlusvooru ja toetatavad tegevused välja eelarveaasta jooksul. Teave toetuse taotlemise ja toetatavate tegevuste kohta avaldatakse Tartu valla kodulehel. Taotluse esitamise tähtaeg on taotlusvooru väljakuulutamisest vähemalt üks kuu hilisem.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks peab taotleja esitama Tartu Vallavalitsusele järgmised dokumendid:
  1) taotluse esitaja kirjalik avaldus, milles esitatakse taotleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms) ning taotletav summa;
  2) korteriomanike häälteenamusega tehtud otsus toetuse taotlemiseks;
  3) vähemalt kahelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus toetatava tegevuse kohta;
  4) maa omaniku nõusolek, kui tegevus on kavandatud võõrale maale;
  5) garantiikiri korterelamu seadusliku esindaja allkirjaga omaosaluse katmise kohta;
  6) tegevuste täpne plaan, kirjeldus ning vajadusel illustratiivsed vaated koos selgitusega;
  7) vajadusel kavandatava tegevuse ehitusteatis või ehitusluba, võib esitada peale toetuse andmise otsuse tegemist.

  (2) Taotlus tuleb esitada taotlusvooru käigus SPOKU keskkonnas.

§ 5.   Nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Taotleja ning taotluse nõuetele vastavuse hindamiseks kontrollitakse:
  1) taotleja andmeid e-äriregistrist;
  2) taotluse esitanud füüsilise isiku esindusõigust;
  3) määruses sätestatud dokumentide olemasolu ja nõuetele vastavust.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse seitsmepäevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi selle tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui taotlus või taotleja ei vasta määruses sätestatud nõuetele.

  (4) Puuduste kõrvaldamise tähtaja määramisest, taotluse läbi vaatamata jätmisest ning taotluse kohta tehtud otsusest teavitatakse taotlejat SPOKU vahendusel.

§ 6.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja poolt esitatud odavamast hinnapakkumusest (edaspidi kogumaksumus).

  (2) Väljamaksmisele kuuluva lõpliku toetuse suurus võib väheneda käesoleva määruse § 12 lõigetes 2 ja 4 sätestatud juhtudel.

  (3) Toetuse suuruseks on kuni 50% kavandatud töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 4000 eurot ühe taotleja kohta või 4500 eurot iga ühistaotluses osaleva korteriühistu kohta.
[RT IV, 05.03.2021, 12 - jõust. 08.03.2021]

§ 7.   Toetuse andmine või toetuse andmata jätmine

  (1) Toetuse taotluste läbivaatamise korraldab vallvalitsus ning vallavalitsus võib volitada selleks teisi isikuid.

  (2) Nõuetele vastavaid taotlusi hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon.

  (3) Toetuse andmise või toetuse andmata jätmise otsustab vallavalitsus korraldusega ühe kuu jooksul pärast taotlusvooru lõppemist.

  (4) Toetuse taotluste hindamisel lähtub vallavalitsus järgmistest kriteeriumitest:
  1) osalevate korteriühistute arv, eelistatud on korteriühistute ühisprojektid;
  2) omafinantseeringu suurus;
  3) probleemi lahenduse terviklikkus;
  4) projekti kogukondlik tähtsus.

  (5) Taotluste hindamise skaala kriteeriumide lõikes ja kriteeriumide osakaalud kehtestab vallavalitsus hindamisjuhendis.

3. peatükk Leping, kontroll ja aruandlus 

§ 8.   Lepingu sõlmimine

  (1) Vallavanem sõlmib taotlejaga, kellele on otsustatud toetust anda (edaspidi toetuse saaja), toetuse kasutamise lepingu hiljemalt kahe kuu jooksul arvates toetuse andmise otsuse tegemisest.

  (2) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aja jooksul lepingut tulenevalt toetuse saaja tegevusest või tegevusetusest ei sõlmita, kaotab toetuse andmise otsus kehtivuse.

§ 9.   Lepingu sisu

  Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse objekt;
  2) toetuse saamise sihtotstarve;
  3) toetuse suurus;
  4) tööde lõpetamise tähtpäev, mis ei tohi olla hiljem kui toetuse andmisele järgneva aasta 15. november;
  5) lepingu poolte õigused ja kohustused;
  6) lõpparuande ja kuludokumentide esitamise aeg ja kord;
  7) vastutus lepingu rikkumise korral;
  8) lepingu lõpetamise alused.

§ 10.   Kontroll

  (1) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente tööde tegemise kohta.

  (2) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus käesolevast määrusest, toetuse taotlemisel esitatud dokumentidest, toetuse andmise otsusest ja lepingust.

§ 11.   Aruandlus

  Toetuse saaja on kohustatud esitama tehtud tööde kohta aruande (edaspidi aruanne) ja kuludokumendid (arved ja nende tasumist tõendavad dokumendid) hiljemalt toetuse andmisele järgneva aasta 1. detsembriks.

§ 12.   Toetuse väljamaksmine, vähendamine ja väljamaksmata jätmine

  (1) Toetus makstakse toetuse saajale välja 10 tööpäeva jooksul pärast aruande ja kuludokumentide esitamist ning vajadusel paikvaatluse tegemist.

  (2) Kui käesoleva määruse § 11 nimetatud kuludokumente ei ole esitatud hinnapakkumuses toodud summa ulatuses, vähendatakse proportsionaalselt määratud toetuse summat.

  (3) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata, kui:
  1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;
  2) toetuse saaja ei esita määratud tähtajaks tööde tegemise kohta aruannet;
  3) töid, mille jaoks toetus eraldati, ei tehtud.

  (4) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata või toetust vähendada, kui tööd ei ole tehtud toetuse taotlemisel ja lepingu sõlmimisel esitatud dokumentide kohaselt.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Toetatavad tegevused
[RT IV, 05.03.2021, 12 - jõust. 08.03.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json