SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Kolga-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2021, 45

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.01.2017 nr 1
RT IV, 10.02.2017, 10
jõustumine 13.02.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2018RT IV, 10.04.2018, 113.04.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2018
30.05.2018RT IV, 06.06.2018, 401.07.2018
27.06.2017RT IV, 03.07.2018, 4706.07.2018
28.11.2018RT IV, 08.12.2018, 901.01.2019
30.01.2019RT IV, 07.02.2019, 701.03.2019
26.06.2019RT IV, 05.07.2019, 601.08.2019
26.02.2020RT IV, 06.03.2020, 901.04.2020
27.05.2020RT IV, 04.06.2020, 1507.06.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2020
28.10.2020RT IV, 10.11.2020, 1801.12.2020
25.02.2021RT IV, 05.03.2021, 3108.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja § 22 lõike 2 ning sotsiaalhoolekandeseaduse § 14, § 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse Kolga-Jaani vallas sotsiaalhoolekande seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine ning isikutele sotsiaalkaitse tagamiseks hüvitiste andmine.

  (2) Käesoleva korraga Kolga-Jaani vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) pandud ülesanded võib vallavalitsus delegeerida muudele sotsiaalteenust osutavatele isikutele või asutustele lepingu alusel.

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk ja mõisted

  (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalemist ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud seaduste ja nende alusel antud riiklikes õigusaktides sätestatu tähenduses.

§ 3.   Hindamiskohustus ja otsus abi andmise kohta
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 4.   Sotsiaalhoolekandega hõlmatus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

2. peatükk SOTSIAALTOETUSED 

1. jagu Üldsätted 

§ 5.   Toetuse liigid

  (1) [Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

  (2) Kolga-Jaani valla eelarvest makstavad leibkonna sissetulekust sõltuvad täiendavad sotsiaaltoetused:
  1) [kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]
  2) [kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]
  3) ülalpidamiskulude toetus.
  4) [kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

2. jagu Sissetulekust mittesõltuvad toetused 

§ 6.   Sünnitoetus
[Kehtetu - RT IV, 10.04.2018, 1 - jõust. 13.04.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2018]

§ 7.   I klassi õpilase toetus
[Kehtetu - RT IV, 10.04.2018, 1 - jõust. 13.04.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2018]

§ 8.   Kooli lõpetamise toetus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 9.   Sõidukulutoetus gümnaasiumi õpilastele
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 10.   Sõidukulutoetus huvialakoolide õpilastele
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 11.   Sõidukulutoetus erivajadusega ja puudega õpilastele
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 12.   Muud toetused lastele
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 13.   Eakate toetus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

3. jagu Sissetulekust sõltuvad toetused 

§ 14.   Pere- ja lastetoetus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 15.   Puudega isiku toetus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 16.   Ülalpidamiskulude vajaduspõhine toetus
[Kehtetu - RT IV, 06.03.2020, 9 - jõust. 01.04.2020]

§ 17.   Ravikindlustuseta isiku toetus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 18.   Toetus vältimatuks sotsiaalabiks
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 19.   Hooldajatoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.07.2019, 6 - jõust. 01.08.2019]

§ 20.   Toimetulekutoetus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

§ 21.   Vajaduspõhine peretoetus
[Kehtetu - RT IV, 03.07.2018, 47 - jõust. 06.07.2018]

3. peatükk SOTSIAALTEENUSED 

1. jagu Üldsätted 

§ 22.   Sotsiaalteenuste liigid

  Kolga-Jaani vallas korraldatavad sotsiaalteenused on:
  1) [kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]
  2) [kehtetu - RT IV, 10.11.2020, 18 - jõust. 01.12.2020]
  3) [kehtetu - RT IV, 07.02.2019, 7 - jõust. 01.03.2019]
  4) [kehtetu - RT IV, 06.03.2020, 9 - jõust. 01.04.2020]
  5) täisealise isiku hooldus;
  6) tugiisikuteenus;
  7) [kehtetu - RT IV, 04.06.2020, 15 - jõust. 07.06.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2020]
  8) [kehtetu - RT IV, 05.03.2021, 31 - jõust. 08.03.2021]
  9) [kehtetu - RT IV, 05.03.2021, 31 - jõust. 08.03.2021]
  10) võlanõustamisteenus;
  11) muud vajaduspõhised sotsiaalteenused.

§ 23.   Tasu sotsiaalteenuste eest

  Sotsiaalteenuste osutamise eest võib vallavalitsus kui täitevorgan kehtestada tasu, mis sõltub hindamise tulemusena välja selgitatud teenuse mahust ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

2. jagu Koduteenus 

§ 24.   Koduteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

§ 25.   Koduteenuse saajad
[Kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

§ 26.   Koduteenuse osutaja
[Kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

§ 27.   Koduteenused
[Kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

§ 28.   Koduteenuse taotlemine ja osutamise otsustamine
[Kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

§ 29.   Lepingu sõlmimine, peatamine ja lõpetamine
[Kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

§ 30.   Koduteenuste eest võetav tasu
[Kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

§ 31.   Järelevalve
[Kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 4 - jõust. 01.07.2018]

3. jagu Sotsiaaltransporditeenus 

§ 32.   Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 10.11.2020, 18 - jõust. 01.12.2020]

§ 33.   Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine
[Kehtetu - RT IV, 10.11.2020, 18 - jõust. 01.12.2020]

4. jagu Eluruumi tagamine 

§ 34.   Eluruumi tagamine
[Kehtetu - RT IV, 07.02.2019, 7 - jõust. 01.03.2019]

§ 35.   Eluruumi taotleja
[Kehtetu - RT IV, 07.02.2019, 7 - jõust. 01.03.2019]

§ 36.   Eluruumi taotlemine
[Kehtetu - RT IV, 07.02.2019, 7 - jõust. 01.03.2019]

§ 37.   Avalduse menetlemine
[Kehtetu - RT IV, 07.02.2019, 7 - jõust. 01.03.2019]

§ 38.   Eluruumi üürile andmine
[Kehtetu - RT IV, 07.02.2019, 7 - jõust. 01.03.2019]

§ 39.   Üürilepingu lõpetamine
[Kehtetu - RT IV, 07.02.2019, 7 - jõust. 01.03.2019]

5. jagu Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 

§ 40.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
[Kehtetu - RT IV, 06.03.2020, 9 - jõust. 01.04.2020]

6. jagu Täisealise isiku hooldus 

§ 41.   Täisealise isiku hooldus
[Kehtetu - RT IV, 05.07.2019, 6 - jõust. 01.08.2019]

7. jagu Tugiisikuteenus 

§ 42.   Tugiisikuteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 08.12.2018, 9 - jõust. 01.01.2019]

8. jagu Isikliku abistaja teenus 

§ 43.   Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu RT IV, 04.06.2020, 15 - jõust. 07.06.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2020]

9. jagu Varjupaigateenus 

§ 44.   Varjupaigateenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 05.03.2021, 31 - jõust. 08.03.2021]

10. jagu Turvakoduteenus 

§ 45.   Turvakoduteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 05.03.2021, 31 - jõust. 08.03.2021]

11. jagu Võlanõustamisteenus 

§ 46.   Võlanõustamisteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Võlanõustamisteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada võlanõustamisteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

  (3) Võlanõustamisteenust taotlev isik esitab vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab oma vajadust teenust saada.

  (4) Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

  (5) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust isiku seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

12. jagu Muud teenused 

§ 47.   Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused

  (1) Kolga-Jaani vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest ja isiku tegelikust vajadusest.

  (2) Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
  1) sotsiaalnõustamisteenus;
  2) toiduabi;
  3) omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
  4) pesupesemise teenus;
  5) saunateenus;
  6) toitlustusteenus;
  7) muud toetavad teenused

  (3) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamine toimub eelarveliste vahendite olemasolul. Teenusele suunatakse sotsiaalvaldkonna töötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel.

  (4) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamise kohta koostatakse haldusakt või haldusleping määrates selles muu hulgas kindlaks teenuse kirjeldus üldised juhised ja finantseerimine.

  (5) Muu vajaduspõhise sotsiaalteenuse tasu kinnitab teenuseosutaja.

4. peatükk Vaidemenetlus 

§ 48.   Vaide esitamine

  Vallavalitsuse eelarvest rahastatava sotsiaaltoetuse, sotsiaalteenuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsusele või vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud korras kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 49.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 50.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json