Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Valga valla 2021. aasta eelarve

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2021, 52

Valga valla 2021. aasta eelarve

Vastu võetud 26.02.2021 nr 123
, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ning kooskõlas Valga Vallavolikogu 26. oktoobri 2018 määrusega nr 55 „Valga valla finantsjuhtimise kord“.

§ 1.   Valga valla 2021. aasta eelarve

  (1) Kinnitada Valga valla 2021. aasta eelarve kogumahus 25 319 226 eurot vastavalt lisale.

  (2) Kinnitada kassatagavara suuruseks 31 956 eurot.

§ 2.   Volituse andmine vallavalitsusele

  (1) Lubada vallavalitsusel lülitada jooksvalt eelarvesse (nii tulu- kui kulueelarve) omalaekumised (sponsorite annetused, sihtsummad ministeeriumidelt, fondidelt jt, ürituste piletitulu jm sihtotstarbelised laekumised) kohustusega edastada volikogule nende kasutamise kohta informatsioon üks kord kvartalis ning kinnitamisega eelarveaasta lõppedes.

  (2) Lubada vallavalitsusel võtta 2021. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 800 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada vallavanemat sõlmima vastavat lepingut.

  (3) Lubada vallavalitsusel investeeringute tegemisel otsustada investeeringu eelarves planeeritud üldsumma piires, millises ulatuses tehakse investeeringuid ja millises ulatuses kaetakse majandamiskulusid.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Alar Nääme
esimees

Lisa Valga valla 2021. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json