Teksti suurus:

Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 3 „Palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2022, 6

Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 3 „Palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 25.02.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5 ja § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 3 "Palgajuhend" muutmine

  Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruses nr 3 "Palgajuhend" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

  2) paragrahvi 3 lõike 5 teises lauses asendatakse sõna „vähemalt“ sõnaga „kuni“;

  3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Teenistusse võetavale teenistujale võib määrata juhendaja (mentori). Juhendajale võib maksta listasu juhendatavale katseajal vähem määratud palga arvelt.“;

  4) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:
„(11) Teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
  1) teenistujate I palgagrupp: töölised ja nooremspetsialistid (oskus- ja lihttöölised, toetavad protsesse ja täidavad rutiinsemaid ühetaolisemaid ülesandeid);
  2) teenistujate II palgagrupp: keskastme spetsialistid (eelnevat töökogemust ning valdkonna põhjalikku tundmist eeldavad teenistuskohad);
  3) teenistujate III palgagrupp: nõunikud, tippspetsialistid (sh arhitekt, ehitusinsener, jurist), teenuskeskuste juhatajad (pikaajalise erialase töökogemuse ja kõrgetasemeliste teadmistega spetsialistid, sh teenuskeskuste juhatajad ja valdkonnajuhid, kellele vahetult töötajaid ei allu ja kes pigem koordineerivad teiste tööd);
  4) teenistujate IV palgagrupp: struktuuriüksuste juhatajad, sisekontrolör, vallasekretär (juhid, kes tegelevad teiste teenistujate poolt tehtava töö planeerimise, korraldamise, koordineerimise, kontrolli ja juhendamisega).
(12) Palgagruppide põhipalga vahemikud on:
  1) teenistujate I palgagrupp: Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär – 1300 eurot;
  2) teenistujate II palgagrupp: 900 – 1700 eurot;
  3) teenistujate III palgagrupp: 1200 – 2200 eurot;
  4) teenistujate IV palgagrupp: 1600 – 3600 eurot.“;

  5) paragrahvi 5 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

  6) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on vallavalitsuse ametiasutuse või struktuuriüksuse kollektiivsed tulemused, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel. Otsuse teenistujate tulemuspalga suuruse kohta teeb vallavanem.“;

  7) paragrahvi 6 lõiget 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lisatasu makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu võib maksta muuhulgas teenistusse või tööle võetava teenistuja juhendamise tasuna. Lisatasu otsustatakse ja vormistatakse üldjuhul enne lisaülesannete täitma asumist vallavanema käskkirjaga, milles fikseeritakse lisaülesanded, lisatasu suurus ja ajavahemik, mille jooksul lisaülesandeid täidetakse.“;

  8) paragrahvi 7 lõike 1 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Erakordsete teenistusalaste saavutuste või kauaaegse laitmatu teenistuse eest on vallavanemal õigus määrata teenistujale preemiat.“;

  9) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Preemia maksmisel kohaldatakse käesoleva määruse § 5 lõikes 5 sätestatut.“;

  10) paragrahvi 8 lõike 3 neljandas lauses asendatakse number „10“ numbriga „50“;

  11) määrust täiendatakse paragrahviga 101 järgmises sõnastuses:
§ 101. Soodustused
(1) Teenistujatele võib rakendada soodustusi, et toetada teenistujate tööga seotud vajaduste rahuldamist (transpordi- või sidekulude hüvitamine) ja tervise ning töövõime säilimist.
(2) Soodustuste suurus ja maksmise kord kinnitatakse vallavalitsuse määruse või vallavanema käskkirjaga.
(3) Soodustusi rakendatakse kõikidele teenistujatele võrdselt.“;

  12) paragrahvi 12 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Puhkusetasu makstakse teenistujale üldjuhul proportsionaalselt puhatud ajaga hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja avalduse alusel puhkuse kasutamise kuu palgapäeval koos vastava kuu palgaga.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json