Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2022, 10

Erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Vastu võetud 25.02.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse avalikuks kasutamiseks määramata erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja kord. Tasu eest Saaremaa vald teenust ei osuta.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) alaline elukoht – kinnistul asuv üksikelamu, mis on rahvastikuregistrisse märgitud elukoha aadressina;
  2) õueala – Maa-ameti põhikaardil õue kõlvikuna tähistatud ala, samuti aia või hekiga piiratud või muul moel piiritletav ehitiste teenindamiseks vajalik ala;
  3) eratee – tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal ning mis pole kantud avalikult kasutatavate teede nimekirja. Eratee ei pea olema kantud teeregistrisse;
  4) hajaasustusega piirkond – valla haldusterritoorium, välja arvatud Kuressaare linn.

§ 3.   Tasuta lumetõrje teostamine

  (1) Tasuta lumetõrjet tehakse erateedel, mis viivad aastaringselt kasutatava alalise elukohani.

  (2) Tasuta lumetõrjet alustatakse koos või pärast piirkonna avalikult kasutatavatel teedel lumetõrje lõpetamist, kui lumekihi paksus ületab teel 10 cm.

  (3) Tasuta lumetõrje ei sisalda libedustõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi eemaldamist ja lume äravedu.

  (4) Tasuta lumetõrje teostamiseks esitatakse Saaremaa Vallavalitsusele vormikohane taotlus.

  (5) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
  1) erateel, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata;
  2) kui õueala asub avalikust teest vähem kui 30 meetri kaugusel;
  3) õuealal;
  4) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
  5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õigusi;
  6) kui tee ei vasta käesoleva määruse § 4 lõikes 1 toodud tingimustele;
  7) kui kinnistu on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata;
  8) juriidilistele isikutele, välja arvatud hajaasustusega piirkonnas asuvad korteriühistud;
  9) kui tee on vabaks liiklemiseks suletud muul takistaval moel.

  (6) Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada ka selleks mittekvalifitseeruvate erateede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused. Vastavate mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotleja või tema leibkonna halba tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi.

§ 4.   Erateele esitatavad nõuded

  (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) eratee servad peavad olema takistustest puhastatud ja eratee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid, kännud, septikud, kiviparkett, koera- ning mururoboti kaablid) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada vähemalt 1,5-meetri kõrguseid, otsast helkurribaga markiire;
  2) eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1 meetri ulatuses mõlemal pool teed;
  3) tee kõrval peab olema koht, kuhu lund lükata;
  4) tee laius ja kurvikõverad peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

  (2) Eratee tasuta lumetõrje teostamise võimalikkuse üle otsustab Saaremaa Vallavalitsuse määratud teenistuja.

  (3) Eratee vastavuse eest käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele vastutavad taotleja ja tee omanik. Kui kahju tekkimise põhjustas eratee seisundi mittevastavus käesoleva määruse või muude õigusaktide nõuetele (nt ebatasane tee, rööpad, vajumised), siis kahjud hüvitamisele ei kuulu.

  (4) Eratee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava teelõigu osas kui see on tehniliselt võimalik.

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Vormikohane taotlus esitatakse Saaremaa Vallavalitsusele.

  (2) Isikud, kes on saanud eelmisel talvel tasuta lumetõrjet, ei pea taotlust esitama.

  (3) Ühe eratee ääres elavad taotlejad võivad soovi korral esitada ühise taotluse.

  (4) Kui taotleja ei ole eratee omanik, tuleb taotlusele lisada teeomaniku kirjalik nõusolek.

  (5) Käesoleva määruse § 3 lõike 6 korras erandi tegemise taotlemiseks tuleb taotlejal esitada lisaks vormikohasele taotlusele ka vabas vormis kirjalik põhjendus.

§ 6.   Taotluse läbivaatamise kord

  (1) Esitatud taotlused vaadatakse läbi 10 kalendripäeva jooksul.

  (2) Taotluse mitterahuldamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult 10 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

§ 7.   Tasuta lumetõrje teenuse osutamise lõpetamine

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse osutamine lõpetatakse, kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) eratee seisund ei vasta § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
  3) ilmneb, et taotleja ei kasuta elamut rahvastikuregistri andmetel enam alalise elukohana või muud teenuse osutamise aluseks olevad asjaolud on ära langenud.

  (2) Saaremaa Vallavalitsuse määratud teenistuja teavitab tasuta lumetõrje teenuse saajat teenuse osutamise lõpetamisest kirjalikult.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse saamiseks vajaliku taotluse vormi kinnitab Saaremaa Vallavalitsus.

  (2) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 23. mai 2019. a määrus nr 9 „Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json