Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Ülenurme Vallavolikogu ja Ülenurme Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2013, 13

Ülenurme Vallavolikogu ja Ülenurme Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 26.03.2013 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 4² ja § 49 lõike 4(4) alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määrusega nr 112 “Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr”.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Ülenurme Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Ülenurme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liikmete teenistuslähetusse saatmise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.  Teenistuslähetus

 (1) Teenistuslähetus ( edaspidi lähetus) on vallavolikogu või vallavalitsuse liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta. Vallavolikogu liige saadetakse lähetusse vallavolikogu esimehe korraldusega ja vallavalituse liige vallavanema korraldusel.

 (2) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.  Lähetuse vormistamine

 (1) Lähetus vormistatakse kooskõlas Ülenurme vallakantselei asjaajamist ning raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega.

 (2) Vallavolikogu liikme lähetus vormistatakse vallavolikogu esimehe käskkirjaga ja vallavalitsuse liikme lähetus vallavanema käskkirjaga, milles märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht, ülesanne ning lähetuskulude hüvitamise ulatus.

 (3) Välislähetuse korral märgitakse käskkirjas ka asutus või üritus, kuhu lähetatu suunatakse, ning välislähetuse päevaraha määr.

 (4) Vallavolikogu esimehe või vallavanema lähetuse korral märgitakse käskkirjas ka tema asendaja.

 (5) Üldjuhul vormistatakse käskkiri vähemalt kolm tööpäeva enne lähetuse algust.

 (6) Vallavolikogu esimehe ja vallavanema käskkirja valmistab ette ning käskkirja ja alusmaterjalid säilitab Ülenurme Vallakantselei.

§ 4.  Avansi taotlemine

 (1) Lähetatul on õigus nõuda lähetusega kaasnevate kulude eeldatavas suuruses avanssi mõistliku aja jooksul enne lähetuse algust. Avalduse avansi saamiseks esitab vallavolikogu liige vallavolikogu esimehele ja vallavalitsuse liige vallasekretärile vähemalt kaks tööpäeva enne lähetuse algust.

 (2) Kui lähetatud ei saa avanssi mõistliku aja jooksul, võib ta lähetusest keelduda.

§ 5.  Lähetuskulude hüvitamine

 (1) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras lähetuskulude aruande alusel.

 (2) Lähetuskulude aruande ja kulusid tõendavad dokumendid esitab vallavolikogu liige vallavolikogu esimehele ja vallavalitsuse liige vallavanemale või vallasekretärile, kes kinnitab aruande. Kõik lähetusega seotud hüvitatavad kulud peavad olema dokumentaalselt tõendatud.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldmist.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees