Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanimede määramise kord

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2013, 66

Kohanimede määramise kord

Vastu võetud 16.01.2006 nr 4
jõustumine 20.01.2006

Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” 6. paragrahvi 8. lõike alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  Käesolev kord reguleerib seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud kohanimede määramise Paikuse vallas.

§ 2.  Kohanimemääraja

 (1) Kohanimemääraja on Paikuse vald.

 (2) Vald korraldab kohanime määramist Paikuse Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Paikuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kaudu.

§ 3.  Volikogu pädevus

 (1) Volikogu määrab ametliku nime tänavale, ühissõidukipeatusele ja muule omavalitsusüksuse territooriumile jäävale nimeobjektile, välja arvatud seadusega sätestatud erandid ja kohanimekohustuseta objektid.

 (2) Kohaliku omavalitsuse arvamuse annab Vabariigi Valitsusele või ministrile volikogu.

§ 4.  Vallavalitsuse pädevus

 (1) Kooskõlastusi, nõusolekuid ja arvamusi eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramiseks, võõrkeelse kohanime määramiseks või kohanime muutmiseks taotleb vallavalitsus.

 (2) Käesolevas korras reguleerimata kohanimemääraja õigusi ja kohustusi rakendab vallavalitsus.

§ 5.  Ettepanek

  Kohanime määramise ettepaneku teeb volikogule vallavalitsus, lisades õigusakti eelnõule vajadusel vastavalt omaniku kirjaliku arvamuse või ministri nõusoleku.

§ 6.  Eelnõu avalikustamine

  Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu volikogu õigusaktide eelnõude avalikustamise üldises korras, kuid vähemalt 15päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

§ 7.  Eelnõu kohta tehtud ettepanekute menetlemine

  Juhul kui neli päeva enne volikogu istungit, millele esitatakse kohanime määramise eelnõu, on selles eelnõus planeeritud kohanime kohta saabunud ettepanekuid, edastab vallavalitsus need volikogu liikmetele koos eelnõuga.

§ 8.  Eelistused

  Ametliku kohanime määramisel eelistatakse kohapeal tuntumat ja levinumat, samuti suurema aja- ja kultuuriloolise tähendusega nime.

§ 9.  Otsustamine

 (1) Volikogu määrab kohanime otsusega.

 (2) Kohanime määramine võib olla osa suuremamahulisest otsusest, reeglina planeeringu kehtestamise otsusest.

§ 10.  Otsusest teavitamine

 (1) Vallavalitsus saadab kohanime määramise õigusakti kümne päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

 (2) Vallavalitsus annab kohanime määramisest avalikkusele teada valla infolehes.

§ 11.  Muud nimeobjektid

 (1) Kohanime võib määrata ka kohanimekohustuseta objektile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada.

 (2) Maatükk (maaüksus), katastriüksus ja kinnistu ei ole kohanimekohustusega objektid. Neile määratakse kohanimi juhul, kui nende eristamine kohanime alusel on vajalik või kui kohanime soovitakse kanda kinnistu nimena kinnistusraamatusse.

 (3) Kohanimekohustuseta objektile määrab kohanime vallavalitsus, arvestades võimaluse korral selle objekti omaniku ettepanekut.

 (4) Vallavalitsus avalikustab kohanimekohustuseta objektile kohanime määramise eelnõu väljapanekuga vallakantseleis ja internetis valla koduleheküljel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise korralduse andmist.

§ 12.  Aadress

 (1) Aadress on aadressikoha ja majanumbri kombinatsioon.

 (2) Aadress ei ole kohanimi.

 (3) Aadressi annab vallavalitsus, arvestades volikogu poolt aadressikohale määratud nime.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. jaanuaril 2006.

Mait Talvoja
Volikogu esimees