Teksti suurus:

Täiendavate sotsiaaltoetuste suuruste ja piirmäärade kinnitamine

Väljaandja:Vändra Alevivalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2014, 5

Täiendavate sotsiaaltoetuste suuruste ja piirmäärade kinnitamine

Vastu võetud 25.03.2014 nr 1
, rakendatakse alates 01.04.2014

Määrus kehtestatakse Vändra Alevivolikogu 22.04.2010. a määruse nr 12 „Vändra alevi eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord“ ja Vändra Alevivolikogu 20.02.2014. a määruse 7 “ Vändra alevi eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmine” alusel.

§ 1.  Sotsiaaltoetuste suurused ja piirmäärad ning sotsiaalteenuste maksumuse kompenseeritava osa piirmäärad

 (1) Kinnitada leibkonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste suurused ja piirmäärad:
 1) lapse seaduslikule esindajale makstav sünnitoetus 400 eurot lapse kohta, millest esimese osa suurus on 200 eurot ja teise osa suurus 200 eurot. Lapse seaduslikule esindajale makstavale sünnitoetusele lisandub lapse sünni piduliku tähistamisega seotud kulud ja kingitus;
 2) koolitoetus lapsevanemale 65 eurot aastas Vändra Gümnaasiumi I klassi õpilase kohta ja Vändra Gümnaasiumile kuni 50% lapsevanemale makstavast koolitoetusest õpilase kohta õppevahendite kulude osaliseks kompenseerimiseks;
 3) transporditoetus kuni 20 eurot kuus ühe õpilase kohta;
 4) matusetoetus 100 eurot.

 (2) Kinnitada leibkonna sissetulekust sõltuvate toetuste ja teenuste piirmäärad:
 1) küttepuude maksumusest kompenseeritakse kuni 65 eurot ühe leibkonna kohta aastas;
 2) retseptiravimite maksumusest kompenseeritakse kuni 50 % inimese omaosalusest, kuid mitte rohkem kui 130 eurot ühe inimese kohta aastas;
 3) abivahendite (sh mähkmete, ortooside, ratastoolide jm) soetamise ja hambaproteeside valmistamisel kompenseeritakse kuni 30% inimese omaosalusest
 4) prillide ostmisel kompenseeritakse ühe paari prillide maksumusest 50%, kuid mitte rohkem kui 130 eurot ühe inimese kohta aastas;
 5) meditsiini, sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuste ostmisel kompenseeritakse lastel kuni 75% omaosalusest ja täiskasvanud inimestel kuni 25% omaosalusest;
 6) haridusasutustes lastevanema poolt kaetavast osast kompenseeritakse kuni 65 eurot lapse kohta aastas;
 7) leibkonna ajutise raske majandusliku olukorra korral makstakse toetust ulatuses, mis tagab leibkonnale kahekordse kehtiva toimetulekupiiri;
 8) transporditoetust makstakse välja 50% ulatuses. Kui kasutatakse isiklikku transporti, siis piirkilometraaž enamkasutatavate asustatud punktide vahel on:
Vändra-Tallinn-Vändra = 270 km
Vändra-Pärnu-Vändra = 120 km
Vändra-Tartu-Vändra = 300 km
Vändra-Viljandi-Vändra =140 km
Teistel juhtudel on arvestatakse tegelik läbisõit vastavalt spidomeetri näidule.
Kütusekulu arvutamisel võetakse aluseks bensiini kasutamisel 10 liitrit 100 kilomeetri kohta ja diiselkütuse kasutamisel 7 liitrit 100 kilomeetri kohta.
 9) erandjuhtudel võidakse kompenseerida kulutusi ka piirmääradest suuremas määras;
 10) eelpool nimetamata kulutuste kompenseerimisel lähtutakse toetuse suuruse määramisel volikogu määrustes sätestatud korrast.

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks:
 1) Vändra Alevivalitsuse 28.04.2010. a määrus 3 „Täiendavate sotsiaaltoetuste suuruste ja piirmäärade kinnitamine”.
 2) Vändra Alevivalitsuse 22.02.2011. a määrus nr 2 „Vändra Alevivalitsuse 28.04.2010.a määruse nr 3 „Täiendavate sotsiaaltoetuste suuruste ja piirmäärade kinnitamine” muutmine“.
 3) Vändra Alevivalitsuse 09.08.2011. a määrus nr 3 “Vändra Alevivalitsuse 28.04.2010.a “Täiendavate sotsiaaltoetuste suuruste ja piirmäärade kinnitamine” täiendamine ja taotluste vormide kinnitamine“.

 (2) Kinnitada blankettide vormid:
 1) taotlus leibkonna sissetulekust mittesõltuvate täiendavate sotsiaaltoetuste saamiseks (lisa 1);
 2) taotlus leibkonna sissetulekust sõltuvate täiendavate sotsiaaltoetuste saamiseks (lisa 2);
 3) hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks (lisa 3).

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas ilmumist ja rakendatakse 1. aprillist 2014. aastast.

Toomas Sonts
Alevivanem

Eha Tamm
Alevisekretär

Lisa 1 Taotlus leibkonna sissetulekust mittesõltuvate täiendavate sotsiaaltoetuste saamiseks

Lisa 2 Taotlus leibkonna sissetulekust sõltuvate täiendavate sotsiaaltoetuste saamiseks

Lisa 3 Hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks