Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Mikitamäe Valla Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2014, 13

Mikitamäe Valla Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.  ÜLDSÄTTED

 (1) Mikitamäe Valla Avatud Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) on Mikitamäe Vallavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Noortekeskuse ametlik ja täielik nimetus on Mikitamäe Valla Avatud Noortekeskus.

 (3) Noortekeskus asub Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Mikitamäe vald, 64301 Põlva maakond.

 (4) Noortekeskuse teeninduspiirkonna moodustab Mikitamäe valla territoorium.

 (5) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (6) Noortekeskus ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma tulu üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

 (7) Noortekeskusel on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 2.  EESMÄRK JA ÜLESANDED

 (1) Noortekeskuse eesmärk on noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil oma vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda.

 (2) Põhieesmärkide täitmiseks noortekeskuses:
 1) nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni, viib läbi karjäärinõustamist;
 2) abistab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest noorsooüritustest;
 3) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks ja õppimiseks;
 4) kavandab ja korraldab huviringide tegevust;
 5) algatab ja viib läbi noorteprogramme ning -projekte;
 6) toetab noorte omaalgatust;
 7) korraldab projektlaagreid;
 8) edendab kohalikku kultuurielu ja korraldab kultuuriüritusi;
 9) teeb koostööd kultuuri- ja haridusasutustega;
 10) kogub ja vahendab oma tegevusega seotud infot.

§ 3.  JUHTIMINE, TÖÖKORRALDUS

 (1) Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab kultuuri- ja noorsootööspetsialist.

 (2) Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib kultuuri- ja noorsootööspetsialistiga töölepingu Mikitamäe vallavanem. Kultuuri-ja noorsootööspetsialistiga sõlmitud töölepingu muudab ja lõpetab Mikitamäe vallavanem.

 (3) Kultuuri- ja noorsootööspetsialist kindlustab noortekeskuse tulemusliku, häireteta töö ning teeb koostööd noortekeskuse noorteaktiivi ning Mikitamäe vallavalitsusega.

 (4) Kultuuri- ja noorsootööspetsialist on noortekeskuse seadusjärgne esindaja kes:
 1) juhib noortekeskuse tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
 2) korraldab noortekeskuse asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 3) algatab või osaleb noortekeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide ja noortekeskuse põhimääruse eelnõude ning arengukava koostamisel ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks omavalitsusorganile;
 4) esitab noortekeskuse tegevust ja noorsootööd kajastavad andmed ning dokumendid järelvalveasutusele;
 5) teeb Mikitamäe Vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks;

§ 4.  VARAD JA VAHENDID

 (1) Noortekeskuse varad ja vahendid moodustuvad Mikitamäe Vallavalitsuse poolt tema valdusesse antud põhi- ning väikevahenditest ja muust varast, mis on talle antud või omandatud.

 (2) Noortekeskuse ülalpidamiskulud kaetakse Mikitamäe valla eelarvest, mille kinnitab Mikitamäe vallavolikogu.

 (3) Noortekeskus võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid nii kodu kui välismaa organisatsioonidelt, fondidelt, sponsoritelt ja üksikisikutelt, õppemaksudest, tasulistest teenustest jm saadavatest tuludest.

 (4) Noortekeskuse rahalisi vahendeid kasutatakse põhimääruses sätestatud tegevuse arendamiseks.

§ 5.  ARUANDLUS

  Noortekeskus on aruandekohustuslik Mikitamäe Vallavalitsuse ees.

§ 6.  AVATUD NOORTEKESKUSE TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE

 (1) Noortekeskuse tegevus lõpeb reorganiseerimise või likvideerimise teel vallavolikogu otsuse alusel.

 (2) Noortekeskuse reorganiseerimisel või likvideerimisel teatab vallavalitsus asjaosalistele noortekeskuse likvideerimisest vähemalt 4 kuud ette, nõuab tagasi vara ja võlad, rahuldab võlausaldajate nõude, müüb vara või otsustab selle kasutamise muul viisil.

 (3) Noortekeskuse likvideerimisel järele jäänud varad jäävad Mikitamäe valla omandisse.

§ 7.  RAKENDUSSÄTTED

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Imre Liivago
volikogu esimees