Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Väätsa Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Väätsa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2014, 31

Väätsa Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 25.03.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Väätsa Avatud Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) on Väätsa Vallavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Noortekeskuse eesmärk on Väätsa vallas noorsootöö arendamine, korraldamine, koordineerimine, noortele suunatud info kogumine, korrastamine ja levitamine ning erinevate huvigruppide, noorteklubide, seltside ja ühenduste ühistegevusele kaasa aitamine;

 (3) Noortekeskuse ametlik nimetus on Väätsa Avatud Noortekeskus ja asukoht ning postiaadress: Kooli 10, Väätsa alevik, Väätsa vald, 72801 Järva maakond.

 (4) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, Väätsa valla õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (5) Noortekeskus võib omada oma logo kujutise ja nimega pitsatit ning sümboolikat.

 (6) Noortekeskus ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma tulusid üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks

 (7) Noortekeskuse töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused kinnitab vallavolikogu.

§ 2.  Noortekeskuse põhiülesanded ja põhimõtted

 (1) Noortekeskus täidab järgnevaid põhiülesandeid:
 1) pakub noortele erinevaid huvitegevusi ja vaba aja veetmise võimalusi;
 2) toetab noorte loometegevust ja omaalgatust;
 3) toetab vabatahtlikku noorsotööd;
 4) korraldab noorte koolitamist, nõustamist ja teavitamist noorsootöö küsimustes;
 5) koostab noorsootööprojekte, toetab rahvusvahelist noosotööalast koostööd, taotleb nende läbiviimiseks finantsvahendeid ning korraldab ja juhib nende läbiviimist;
 6) tegeleb erinoorsootööga;
 7) osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab muud noortekeskuse põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust.

 (2) Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel, see tähendab on avatud, igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele, kaasab aktiivselt noori tegevuse algatamisse ja arendamisse, võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise, loob tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks tegevuse ja suhtlemise kaudu.

§ 3.  Noortekeskuse õigused ja kohustused

 (1) Noortekeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) saada vallavolikogult ja -valitsuselt ning vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonilt tööks vajalikku teavet ja nõu;
 2) sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega ning teha muid tehinguid oma pädevuse piirides ja vastavalt seadustele;
 3) kaasata oma töösse vabatahtlikke;
 4) osutada noorsotööalaseid tasuta teenuseid;
 5) osaleda rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
 6) kasutada sihtotstarbeliselt munitsipaal- ja riigivara;
 7) teha ettepanekuid vallavolikogule, -valitsusele ja -volikogu komisjonidele noorsootöö küsimustes.

 (2) Noortekeskus kohustub:
 1) täitma käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi;
 2) täitma Väätsa Vallavalitsuse ja -volikogu poolt kehtestatud õigusakte.

§ 4.  Juhtimine ja töökorraldus

 (1) Noortekeskuse tööd juhib ja korraldab juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (2) Noortekeskuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab konkrussi vallavalitsus.

 (3) Noortekeskuse juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

 (4) Noortekeskuse juhataja korraldab noortekeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, tagab noortekeskuse tulemusliku töö, vastutab noortekeskuse üldseisundi ja arengu, vallavara säilimise ja eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest noortekeskusele kinnitatud eelarve piires;

 (5) sõlmib töölepingud, kinnitab töötajate ametijuhendid ja teostab noortekeskuses teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;

 (6) Esitab vallavalitsusele kinnitamiseks noortekeskuse tegevuskava ning kord aastas annab ülevaate selle täitmisest vallavalitsusele ja vallavolikogule.

 (7) tagab noortekeskuse eelarve projekti koostamise ja esitamise vallavalitsusele vastavalt Väätsa valla õigusaktidele. Jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel vallavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;

 (8) tagab õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;

 (9) vastutab noortekeskuses tuleohutuse üldnõuete ja töökaitsenõuete täitmise eest.

§ 5.  Noortekeskuse vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

 (1) Noortekeskuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

 (2) Noortekeskuse rahastamine toimub:
 1) valla eelarvest;
 2) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
 3) annetustest;

 (3) Noortekeskus võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid organisatsioonide, fondide, sponsorite poolt eraldatud summadest, tasulistest üritustest ja teenustest ja saadavatest tuludest.

 (4) Noortekeskuse poolt osutatavate tasuliste teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

 (5) Noortekeskuse tulud on Väätsa valla eelarve tulud.

 (6) Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 (7) Teenistusliku järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtajaks.

 (8) Noortekeskus on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees.

§ 6.  Noortekeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Noortekeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

 (2) Noortekeskuse tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 7.  Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Noortekeskuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2014. a.

Margit Lugna
volikogu esimees